Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Esimesel lugemisel on kolm eelnõu.

1. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõuga (196 SE) tagatakse hambaproteeside hüvitis ka töövõimetuspensionäridele, toitjakaotuspensionäridele, rahvapensionäridele, väljateenitud aastate pensioni ja soodustingimustel vanaduspensioni saavatele isikutele. Praegu saavad seda hüvitist vaid vanaduspensionärid. Algataja hinnangul toob see kaasa lisakulutusi 97 miljonit krooni aastas. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.

2. Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE) ülesanne on tagada põhiseadusega kooskõlas olev regulatsioon Riigikogu liikmete riigiosalusega äriühingute nõukogudes osalemiseks. Seadusemuudatus lähtub põhimõttest, et riigi osalusega äriühingu nõukogus tegutsemine on Riigikogu liikme lisafunktsioon, mis aitab tal paremini täita tema põhifunktsiooni. Keelatud on seejuures üksnes need tegevused, mis on vastuolus võimude lahususe põhimõttega või muul viisil võivad põhjustada Riigikogu liikme tegevuses huvide konflikti. Eelnõu kohaselt ei või Riigikogu liige oma volituste ajal töötada riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse isiku juhina ega juhatuse liikmena. Riigikogu liige võib olla riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liige, esindades riiki kui omanikku või asutajat. Riigikogu liikme nimetab nõukogu liikmeks ja vabastab nõukogu liikme kohustest asjaomase ministri ettepanekul Riigikogu majanduskomisjon. Riigikogu liikme töö eest nõukogu liikmena makstakse tasu teiste nõukogu liikmetega samadel alustel ja korras. Riigikogu liige annab oma tegevusest nõukogu liikmena aru teda nimetatud Riigikogu komisjonile.

3. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõuga (226 OE) nimetatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni liikmeks senine asendusliige Maret Merisaar. Komisjoni senine liige Aleksei Lotman nimetatakse sama eelnõuga komisjoni asendusliikmeks Maret Merisaare asemel.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis haridus- ja teadusministeeriumis ettevalmistatavast ülikooliseaduse, erakooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõust; kutsehariduse arengukavast seoses kutseõppeasutuste ühendamisega; olulise tähtsusega riikliku küsimuse ”Eesti hariduse tulevik: eesmärgid, kättesaadavus, alternatiivid, ohud” arutelu ettevalmistamine.

Maaleukomisjonis – kohtumine Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) esindajatega, kutsutud EHSi tõuaretustöö juhataja Andres Kallaste, Tori hobuste haruseltsi esindaja Aldo Vaan ja EHSi tegevdirektor Krista Sepp.

Majanduskomisjonis riigivara tasuta võõrandamine keskkonnaministeeriumilt Võru linnale; alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mänguasjade ohutust.

Riigikaitsekomisjonis kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta.

Õiguskomisjonis – Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (233 SE); alaealise mõjutusvahendite seaduse eelnõu (98 SE);  korrakaitseseaduse eelnõu – avaliku koosoleku regulatsioon (49 SE).

Üritused, istungid

Kell 15.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Nõmme Noortemaja Loodusmaja 5. sünnipäeva tähistamisel.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga (13.04-17.04) osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2008. aasta istungjärgu kevadistungil. Delegatsiooni koosseisus on Strasbourgis veel Kristiina Ojuland (12. 04 -17.04) ning Mailis Reps (13.04- 18.04).

Arutusele tuleb Euroopa moslemikogukonna ja ekstremismi teema, olukord Lähis-Idas, ohutu ja seadusliku abordi kättesaadavusega seotud probleemid Euroopas, laste ja teismeliste enesetapud kui tõsine rahvatervise küsimus Euroopas, Euroopa Liiduga liitumine ja inimõiguste konventsioon, Serbia liikmekohustuste täitmine, rahvusvähemuste olukord Vojvodinas ja rumeenia vähemus Serbias, immigratsiooni Põhja-Aafrikast, Euroopa kirjanduse õpetamise edendamine ning turismi ja säästva arenguga seonduv. Assambleele oodatakse seekord esinema Slovakkia presidenti Ivan Gašparovičit, Saksamaa Liitvabariigi kantslerit Angela Merkelit, Ukraina peaministrit Julia Tõmošenkot ning Prantsusmaa välis- ja Euroopa asjade ministrit Bernard Kouchner’i.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Jüssi ja Margus Lepik osalevad (14.04-16.04) Norras Stavangeris Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ühisistungil. Arutusel on veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduv ning jäätmekäitluse probleemid.

Riigikogu väliskomisjoni liige Toomas Varek osaleb (15.-24.04) Saksamaal Garmischis George C. Marshalli Kaitseõppe Keskuse korraldatavas akadeemilises koolitusprogrammis.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside