Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõud, millest kaks tuleb teisele ja neli esimesele lugemisele.

Esimese päevakorrapunktina jätkatakse neljapäevasel istungil pooleli jäänud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teist lugemist. Eelnõu kohaselt ei ole Saksamaale ümberasujad omandireformi õigustatud subjektid ning neile kuulunud ning neilt enne Eestist lahkumist õigusvastaselt võõrandatud vara ei tagastata.

Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (801 OE), mille heakskiitmisel tehtaks valitsusele ettepanek algatada raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on oluliselt vähendada raudteeveostest tulenevaid ohtusid ning tulevikus keelustada eriti ohtlikud raudteeveosed tiheda asustusega aladel.

Teisel lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE), mille põhisisuks on Rahvusraamatukogu teadus- ja arendustegevuse korralduse ja intellektuaalse omandi seadusandlik määratlemine, Eesti raamatukoguvõrgu erialase koostöö juhtimise ja koordineerimise õigusliku mehhanismi sätestamine, kasutamiseeskirja tingimuste täpsustamine ning Riigikogu arhiivi pidamise ülesande kehtetuks tunnistamine seoses selle üleandmisega Riigikogu Kantseleile.

Esimesel lugemisel on Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori algatatud töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (792 SE), mis näeb ette, et kui rahvuspüha või kuupäevaliselt kindlaksmääratud riigipüha langeb iganädalasele puhkepäevale, loetakse iganädalaseks puhkepäevaks rahvuspühale või riigipühale järgnev tööpäev.

Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE) , mis annab võimaluse keelduda põlevkivi kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmisest, kuni ei ole määratletud põlevkivi kasutamise edasised suunad. Plaani kohaselt peaks valitsus kinnitama põlevkivi kasutamise arengukava veel sellel poolaastal.

Esimesel lugemisel on ka Riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE), millega muudetakse sätteid, mis reguleerivad koolieelse lasteasutuse juhataja, kutseõppeasutuse direktori ning põhikooli- ja gümnaasiumi direktori töölepingu tähtaega. Praegu sõlmitakse tööleping kuni 5 aastaks ja selle järel kuulutatakse välja avalik konkurss. Kavandatava muudatuse kohaselt viiakse esmalt läbi asutuse ametis oleva juhi atesteerimine ning juhul, kui juht loetakse atesteerituks, sõlmitakse temaga uus tööleping avalikku konkurssi välja kuulutamata. Alles siis, kui juhataja või direktor loetakse mitteatesteerituks, kuulutatakse välja avalik konkurss.

Päevakord asub aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – projekti “Talupidajate asendusteenistuse väljatöötamine ja rakendamine 2005–2008” tutvustus.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

Põhiseaduskomisjonis – komisjoni esimees Urmas Reinsalu ja aseesimees Evelyn Sepp viibivad Riigikohtu üldkogu istungil Tartus.

Rahanduskomisjonis – arutusel tubakatoodetele miinimumaktsiiside rakendamine ja enne aktsiisitõusu üleliigsete laovarude kogumist piiravate reeglite kehtestamine.

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1408/71, mis käsitleb ühenduse piires sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamist.

Väliskomisjonis – ülevaade Hongkongis toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO 6. ministrite konverentsi tulemustest ja edasistest arengutest; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud IPU Eesti rühma president Raivo Järvi ja delegatsiooni sekretär Annika Milt. Ettepanek Riigikogu avalduse tegemiseks olukorra kohta Valgevenes – eelnõu arutelu jätkamine.

Õiguskomisjonis – päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb lepingulistele võlasuhetele kohaldatavat õigust.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside