Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on kolm eelnõu.

1. Riigikogu liikme Karel Rüütli algatatud julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE) eesmärk on algataja kinnitusel tõhustada järelevalvet jälitusasutuste ja julgeolekuasutuste tegevuse üle. Eelnõu kohaselt hakkaks Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjon teostama regulaarselt vähemalt kolme kuu tagant (ja laekunud avalduse puhul erakorraliselt) sideoperaatorite juures olevate logofailide läbivaatlusi. Põhiseaduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

2. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE) näeb ette, et füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud põllumajandussaaduste, samuti talle kuuluvalt kinnistult saadud metsamaterjali, metsasaaduste ja nende töötlemissaaduste võõrandamisest saadud tulust täiendavalt maha arvata kuni 45000 krooni. Eelnõu kohaselt loetakse metsasaadusteks ka kõrvalkasutuse saadused nagu puude seemned, metsamarjad, seened, ravim- ja dekoratiivtaimed ja nende osad, samblad, samblikud, pähklid, hein, oksad, puukoor ja -juured, vaik, kasemahl ja mesipuude paigutamine. Algataja hinnangul soodustab selline maksukorraldus loodusressursside ökoloogiliselt säästlikku kasutamist. Rahanduskomisjon kõnealust eelnõu ei toetanud.

3. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse § 9¹ muutmise seaduse eelnõu (277 SE) kohaselt peab Vabariigi Valitsus koostama ja esitama eelarvestrateegia selle heakskiitmiseks Riigikogule hiljemalt 7 kuud enne eelarveaasta algust. Eelnõu sätestab samuti, et enne otsuse langetamist kuulab Riigikogu ära ka Eesti Panga seisukoha ja langetab otsuse eelarvestrateegia kohta hiljemalt 6 kuud enne eelarveaasta algust. Kehtiva seaduse järgi koostab riigi eelarvestrateegia rahandusministeerium ja selle kiidab rahandusministri ettepanekul heaks Vabariigi Valitsus hiljemalt seitse kuud enne eelarveaasta algust. Rahanduskomisjon kõnealust eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); Riigikogu otsuse „„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2013” kinnitamine” eelnõu (300 OE); Riigikogu 2002.aasta 4. detsembri otsuse „„Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine” kehtetuks tunnistamine” eelnõu (314 OE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE).

Kultuurikomisjonis –  kohtumine Euroopa Nõukogu keelepoliitika ekspertidega keeleprofiili koostamise teemadel.

Maaelukomisjonis – Euroopa Kontrollikoja eriaruanne piimakvoodi rakendamise kohta, kutsutud Eesti esindaja Euroopa Kontrollikojas Kersti Kaljulaid.

Majanduskomisjonis – ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE); tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (281 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE); masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE); Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE); liikluskindlustuse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (255 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala, ülevaate esitab minister Juhan Parts;käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) kultuuriministeeriumi valitsemisala , ülevaate esitab minister Laine Jänes.

Riigikaitsekomisjonis – riigikaitse planeerimine, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Väliskomisjonis – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Norra Kuningriigis ja Islandi Vabariigis resideerimisega Oslos ning India Vabariigis resideerimisega Tallinnas, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid; Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide ja kaitsekomisjonide kohtumine Brüsselis 5. novembril 2008.

Õiguskomisjonis – mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE); parlamentaare järelevalve: kuritegelikest rühmitustest taksonduses, külaliste ja ekspertidena kutsutud Taksojuhtide Liidu esindaja Lembit Poolak, politseiameti esindajad ja Põhja Prefektuuri esindajad; piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (269 SE).

Üritused, kohtumised, foorumid

Kell 8.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bulgaaria ajakirjanikega (esimehe külalistetuba).

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (12.10-17.10)  ning liikmed Kristiina Ojuland (12. – 16. okt.) ja Indrek Saar (12.10-17.10)  osalevad ENPA missiooni koosseisus vaatlejatena Aserbaidžaani presidendivalimistel Bakuus.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (14.10-18.10) Hispaanias Madridis 4. Euroopa Nõukogu foorumil „e-demokraatia“. Kõne all on e-osalus erinevatel tasanditel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad osalusdemokraatias, e-valitsemise, e-hääletamise, sertifitseerimise, autentimise jpm seotud küsimused.

* Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Ivi Eenmaa, liikmed Marika Tuus ja Erki Nool ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (12.10-15.10) Šveitsis Genfis IPU 119. assambleel ning konverentsil „Informeeriv demokraatia“. Paneeldiskussioonide teemad on tuumarelvastuse kasvu pidurdamine, kliimamuutus, säästlik areng ja taastuvenergia, aga ka sõnavabadus ja õigus olla informeeritud.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (12.10-17.10)  Bakuus Aserbaidžaani presidendivalimistel vaatlejana Aserbaidžaani parlamendi kutsel.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (12.10-14.10) Saksamaal Greifswaldi Ülikooli kuratooriumi istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside