Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 4 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.
 
1. Jätkub Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on isiku elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Samuti on maamaksu tasumisest vabastatud ka hooneühistu liikmed, kes selles hoones rahvastikuregistri andmetel elavad. Hooneühistu poolt kasutava maa vabastatakse samas määras, tiheasustusega alal vastavalt 0,15 ha ning mujal 2,0 ha ulatuses, jaotatuna proportsionaalselt hooneühistu liikmete vahel.
2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE), millega langetatakse tulumaksu määra seniselt 21%lt 20%ni. Teiseks piiratakse eelnõuga füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 3196 eurolt 1920 eurole. Kolmandaks välistatakse eelnõuga töö- ja teenistussuhetes tööalase tasemekoolituse käsitlemine erisoodustusena. Neljandaks luuakse eelnõuga raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise maksuarvestuse erikord, millega füüsiline isik võib raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise tulu saamise aastast arvates kuni kolme aasta jooksul tehtud metsa majandamise kulusid võõrandamistulust maha arvata.
3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE), mille eesmärk on siseriiklikusse õigusesse üle võtta Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2009/52/EÜ, 18. juuni 2009, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded. Direktiiviga kehtestatakse üldine keeld võtta tööle kolmandate riikide kodanikke, kellel puudub seaduslik alus Euroopa Liidus viibimiseks, samuti kehtestatakse karistused tööandjate suhtes, kes seda keeldu rikuvad. Eelnõu näeb Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalase töötamise võimaldamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolme aasta pikkuse vangistuse.
4. Teisele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE), millega alustatakse kutsehariduse riikliku tunnustamise süsteemi loomist ja antakse õiguslikud raamid 2011. aastal käivituva õppekavarühma akrediteerimise pilootvooru läbiviimiseks. Selle käigus antakse õppekavarühmadele kooliväliste ja sõltumatute ekspertide poolt sisehindamisele tuginev hinnang.

Eelnõud (51 SE), (40 SE), (43 SE) ja (6 SE) on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 16. juunil.
5. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (65 OE), millega nimetatakse tagatisfondi nõukogu liikmeks Riigikogu liige Peeter Laurson.
6. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (66 OE), millega nimetatakse stabiliseerimisreservi nõukogust liikmeteks Riigikogu liikmed Annely Akkermann, Inara Luigas, Taavi Rõivas ja Rannar Vassiljev.
7. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (10 SE), mille eesmärk on vähendada kohtupidamisega seotud riigilõive. Algataja väitel kerkisid 1. jaanuaril 2009  riigilõivumäärad tsiviilkohtumenetluses mitmekordseks, piirates sellega isiku võimalusi oma õiguste kaitsmiseks.

Komisjonides

Kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung (kell 14) ­–
toimub kuulamine PRAXISe aastaraamatu “Noored ja tööturg” teemal, osalevad PRAXISe, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Noorteühenduse Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaalis).
 
Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – kaitseministeeriumi kärpeplaanid, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran; riigikaitsekomisjoni visiit Norra Kuningriiki 2.- 5.10.11.

Väliskomisjonis (kell 14)
Eesti seisukohad 20. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil; välisministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelarve täitmisest ja 2012. aasta eelarve kavandamisest; arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Väliskomisjoni töökava Riigikogu I ja II istungjärgu vahelisel ajal.

Üritused, kohtumised, konverentsid

 Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma esineb ettekandega Itaalia Ühendstaabi Kolledžis õppivale 45 ohvitserile (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 10.30
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb küüditatud Eesti juutide mälestussamba avamisel (Rahumäe 5).

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb leinapäeva tseremoonial Vabadussõja võidusamba juures.

Kell 14
– Riigikogu juhatuse kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorus).
* Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb (13.06-14.06) Itaalias Cadenabbias Konrad Adenaueri Fondi korraldataval noorte poliitikute seminaril „Euroopa Liidu-Venemaa dialoog“, kus ta esineb ka ettekandega.
* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (13.06-15.06) Varssavis Friedrich Eberti Fondi korraldataval julgeolekukonverentsil „Euroopa tegutseb: teel uue Euroopa julgeolekuarhitektuuri poole“, kus esineb ettekandega.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside