Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimese päevakorra punktina on kavas justiitsministri Rein Langi ettekanne „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010. 2006. aasta täitmise aruanne”.

Seejärel on päevakorras 9 eelnõu, millest 5 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.

Teisel lugemisel on päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE), mis muuhulgas reguleerib päästeametnike töö tasustamist ja pensione. Eelnõu võimaldab maksta päästeametnikele lisatasu kuni 15% ametipalgast vastavalt tööstaažile. Päästeametnikul on õigus ka eripensionile. Eelnõu kohaselt tekib päästeametnikul, kellel on vähemalt 25-aastane päästeteenistuse staaž õigus saada 55 aastaselt päästeametniku pensioni 50 protsendi ulatuses tema viimasest päästeametniku ametikoha palgast või tema teenistuse viimase kümne aasta hulgast valitud soodsaimast päästeametniku palgast, millel ta teenis vähemalt 12 kuud järjest. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele kolmapäeval 14. veebruaril.

Teisel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE), mis seab keelu teatud rajatiste püstitamiseks ja reguleerib nende kõrvaldamist. Eelnõu kohaselt on keelatud rajatiseks selline rajatis, mis ülistab Eesti Vabariigi okupeerimist, massirepressioonide läbiviimist Eestis; mis võib ohustada isikute elu, tervist või vara, on vaenu õhutav või võib põhjustada avaliku korra rikkumisi. Sellise rajatise püstitamine avalikku kohta on eelnõu kohaselt keelatud. Õiguskomisjon toetas oma 8. veebruari istungil ka Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni muudatusettepanekut, millega lisatud rakendussäte kohustab Vabariigi Valitsust teisaldama Tõnismäe pronkssõduri 30 päeva jooksul peale seaduse jõustumist. Seadus jõustub eelnõu kohaselt Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 15. veebruaril.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE), mille peamine eesmärk on täiendada seadust õigusliku regulatsiooniga, mis on vajalik Euroopa Liidu vahenditest kaasrahastatavate toetuste andmiseks kalandussektoris. Programmperioodiks 2007-­2013 on Euroopa Liit näinud ette Eesti kalandussektori arengu toetamiseks Euroopa Kalandusfondi kaudu 84,6 miljonit eurot ehk ligikaudu 1,32 miljardit Eesti krooni. Eelnõu teine eesmärk on täiendada ja täpsustada kalamajandusliku riigiabi ja turukorralduslike toetuste andmise regulatsiooni. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 15. veebruaril.

Teisel lugemisel on Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE), mille kohaselt muutub 22. september vastupanuvõitluse päevaks. Autorid põhjendavad seda asjaoluga, et 22. septembril 1944 vallutas NSV Liidu sõjavägi Tallinna ja sundis taanduma Otto Tiefi poolt juhitud Eesti Vabariigi Valitsuse, millele järgnes kogu Eesti okupeerimine. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 15. veebruaril.

Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (1059 SE), mis kaotab seadusest sätte, millega mitmele sotsiaaltoetusele õigust omavale isikule tohib toetust maksta vaid kahekordne sotsiaaltoetuste määra ulatuses kuus, mis praegusel hetkel on 800 krooni. Käesoleva eelnõu jõustumise järel võib sotsiaaltoetusele õigust omav isik saada nii mitut toetust, kui seadus seda võimaldab ehk ka enama kui kahe toetuse määras. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 15. veebruaril.

Esimesel lugemisel on 24 Riigikogu liikme algatatud põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE), mis muudab religiooniõpetuse gümnaasiumis kohustuslikuks. Põhikoolis jääb religiooniõpetus vabatahtlikuks, kuid kool on kohustatud seda õpetama, kui seda soovivad vähemalt 5 õpilast. Eelnõu annab ka religiooniõpetuse definitsiooni, mille kohaselt on religiooniõpetus mittekonfessionaalne õppeaine, mille käigus saab õpilane teadmisi maailmareligioonidest ja nende mõjust inimarengule. Praegu kehtivas seaduses kasutatakse mõistet „usuõpetus”, mida õpetatakse nii gümnaasiumis kui ka põhikoolis vaid siis, kui seda soovib 15 õpilast.

Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1075 SE), mis näeb ette, et põlevkivi arengukava kinnitab Riigikogu. Eelnõu algataja on seisukohal, et selle arengukava arutelu Riigikogus vähendaks kaevanduspiirkonnas elavate inimeste hirmu ministeeriumi kinniste uste taga langetatud otsuste suhtes, samuti saaks arutelu käigus parandada võimalikke esilekerkinud puuduseid. Kehtiva seaduse kohaselt kinnitab põlevkivi arengukava valitsus. Praegu valmiv „Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2007-2015” peaks jõudma valitusse kinnitamiseks 2007. aasta mais. 

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – kell 13 kohtumine Hollandi riigiarhitekti Mels Crouwel’iga.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE) kohta.

Väliskomisjonis – ülevaade 5.-6. veebruaril Tallinnas toimunud Balti Harta ja Aadria Harta välis- ja kaitseministrite kohtumisest; ÜRO eriesindaja Martti Ahtisaari kava Kosovo tuleviku staatuse kohta; väliskomisjoni kuulamised Eesti energiajulgeoleku teemal: kokkuvõte kuulamistest ja komisjoni seisukohtade arutelu.

ÜRO missioon

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside