Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 4 eelnõu

1. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE) koostamine tulenes algataja kinnitusel vajadusest seadust kaasajastada ja kõrvaldada ilmnenud probleemid. Seaduse kaasajastamine seisneb eelkõige selle kooskõlla viimises 13. detsembril 2007 jõustunud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni uue redaktsiooniga ehk Euroopa patendikonventsiooniga 2000. Seaduse muutmise vajaduse tingib ka kasuliku mudeli registreerimise taotluste arvestatav kasv viimastel aastatel. Algataja väitel on küll positiivne, et taotlusi esitab üha enam väikeettevõtteid ja füüsilisi isikud, kuid samas on nimetatud kategooria taotlejate teadlikkus leiutiste õiguskaitsest ja esitatavate taotluste kvaliteet endiselt madal, millega seoses on ilmnenud vajadus mitmete seaduse sätete täpsustamise järele. Teise olulise täiendusena on Eestis tööstusomandi õiguskaitse valdkonna jaoks uue litsentsi liigi nn „avaliku lihtlitsentsi“ (ingl k. licence of right) käibele võtmine. Selle litsentsiliigi põhimõte seisneb selles, et kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi ise oma leiutist kasutada või ei ole selleks vahendite puudusel või muul põhjusel võimeline, võib teatava litsentsitasu eest lubada kasutada leiutist igaühel, kes seda soovib.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (14 SE) vähendatakse FIEde sotsiaalmaksu avansiliste maksete suurust kvartali eest seniselt kolmekordselt sotsiaalmaksu seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt arvutatud summalt kahekordsele vastavalt kuumääralt arvutatud summale. Teise muudatusena võimaldatakse FIEdel omapüütud kalade realiseerimise eest saadud tulust, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot.
3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maksukorralduse seaduse § 33 muutmise seaduse eelnõu (23 SE) pikendab maksumaksja õigust esitada tagastusnõue ülemääraselt tasutud maksudelt seniselt kolmelt aastalt viie aastani. Algataja kinnitusel aitab see välistada olukorda, kus pensioniealisel maksumaksjal jääb enammakstud tulumaks tagasi saamata, kuna ta ei olnud sellest õigusest piisavalt teavitatud.
4. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (32 SE) esmane eesmärk on muuta lihtsamaks ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimist, kasutades selleks elektroonilist valvet. Eelnõu teine eesmärk on diferentseerida karistusi ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste rikkumise eest ning sanktsioneerida rikkumine ka juhul, kui sellega ei põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale.


Komisjonides

Majanduskomisjon, keskkonnakomisjon ja maaelukomisjon – ühine väljasõiduistung Lääne-Virumaale: ülevaade Eesti metsa- ja puidutööstussektorist. Väike-Maarjas on kavas tutvuda metsaettevõtte Artiston tegevusega, seejärel külastatakse Näpi saeveskit, Graanul Invest puidugraanulite tehast ja Jeld-Weni uksetehast.

Põhiseaduskomisjon
– avaliku teenistuse seaduse § 108 muutmise seaduse eelnõu (71 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ” eelnõu (44 OE).

Riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon
– ühine väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi: informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis
– Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE).

Üritused ja kohtumised

Kell 10.30 –
Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.
 
Kell 14.30 – Ene Ergma külastab Kumu näitust “Pavel Filonov. Vene avangard ja järgnenu”.

Kell 14.30
– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Juuru vallavanema Margus Jaansoniga.
 
Kohtumised, väljasõiduistungid
* Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad (11.09-16.09) Hiinas, NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitikakomitee ühisel väljasõiduistungil.
* Riigikogu liige Peeter Kreitzberg osaleb (12.09-18.09) Iisraelis, Eilatis Iisraeli üleriigilise spordiühingu Hapoeli korraldataval spordiüritusel SPORTIADA ning kohtumistel Iisraeli spordijuhtidega.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside