Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras teisel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE). Eelnõu muudab kuriteoks lennuohutusvastased ründed, kus vabalt tsiviilkäibes olevate laseritega sihitakse maanduvaid või lennuväljal ruleerivaid õhusõidukeid ning pimestatakse õhusõidukeid juhtivaid piloote. Teise muudatusena sätestab eelnõu kuriteona identiteedivarguse. Karistatavaks muutub teise isiku identiteedi kasutamine, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või kui see on toime pandud kuriteo varjamise eesmärgil. Samuti eelpool nimetatud eesmärgil identiteeti puudutavate andmete edastamine ja nendele juurdepääsu võimaldamine. Hetkel identiteedivargus kui selline karistatav ei ole.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung (kell 13 Riigikogu konverentsisaal)-  arutusel on ruumiline planeerimine, maakonnaplaneeringud ja planeerimisseadus ning ehitamine, ehituskeeluvöönd ja looduskaitseseadus. Istungil osalevad Saare Maavalitsuse esindajad.

Kultuurikomisjonis (kell 14) -teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (479 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
 
Maaelukomisjonis – riigikontrolli audit “Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides”.
 
Majanduskomisjonis (kell 14.30) – Saaremaaga seotud küsimuste arutelu ühistranspordi ja giidikaitse teemadel.

Põhiseaduskomisjonis (kell 10.30) – ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE); julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse täiendamise otsuse eelnõu (569 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (571 OE).

Rahanduskomisjonis (kell 10.30) -riigi 2008. aasta majandusaruande koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (577 SE); riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohta, ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal; arvamus ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu kohta.

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung (kell 14 Kaitseväe Peastaap) – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) – probleemid pensionifondides; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise mikrokrediidirahastu “Progress”; Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse vanemapuhkust käsitlev Euroopa sotsiaalpartnerite raamkokkulepe; vanemahüvitise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (525 SE).

Õiguskomisjonis
(kell 10.30) – kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE); kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13) – riigikontrolli auditiaruande „Maksu- ja Tolliameti tegevus maksuvõlgade menetlemisel ja sissenõudmisel“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav (ruum L 333).
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside