Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on viie eelnõu esimene lugemine.

1. Lõpphääletusele läheb Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2012. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõuga (305 OE ) nimetatakse Riigikontrolli 2012. aasta tegevust kontrollima KPMG Baltics AS-i audiitor Indrek Alliksaar, kes on Riigikontrolli majandustegevust kontrollinud ka 2009.-2011. aastal.

2. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ning Eesti Reformierakonna fraktsioon algatatud Riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (294 SE) tõstetakse allpool suhtelist vaesuspiiri elavate lastega perede toetusi kahes etapis järgmiselt: alates 2015. aastast hakkab ühe lapsega pere saama lisaks juba praegu makstavatele peretoetustele toetust 19,18 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 9,59 eurot) ning kahe ja enama lapsega pere 38,36 eurot (alates 2013. aasta 1. juulist 19,18 eurot) pere kohta. Alates 2015. aastast tõstetakse kõigi kolme ja enama lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,54 eurolt 95,9 euroni (alates 2013. aasta 1. juulist 76,72 euroni kuus). Kolmikute ja suurema arvu mitmike sünni ühekordne sünnitoetus tõstetakse alates 2013. aasta 1. juulist 1000 euro peale lapse kohta ehk kolmikute ühekordne sünnitoetus on eelnõu kohaselt 3000 eurot, nelikutel 4000 eurot jne.

3. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ning Eesti Reformierakonna fraktsioon algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE) väljatöötamise ajendasid muudatused äriregistri ja kinnistusraamatu menetlust puudutavas regulatsioonis ning äriregistri uue menetlustarkvara kasutuselevõtt. Senine äriregistri tarkvara, millega kohtu registriosakondades määrusi ja kandeid tehakse, on kirjutatud 14 aastat tagasi. Tarkvara platvormiks on Oracle Forms, mis on nüüdseks tehnoloogiliselt vananenud. Lisaks on muudetud regulatsiooni osas, mis puudutab registriosakondade ja nende tööpiirkondade vahelist seotust ning äriregistri andmetega tutvumist. Uue regulatsiooni kohaselt on registriosakondadele antud võimalus menetleda teistele osakondadele esitatud kandeavaldusi ja teha kandeid registrikaartidele, mille pidamine on teise registriosakonna pädevuses.

4. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ning Eesti Reformierakonna fraktsioon algatatud abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) eesmärk on luua eeldused üleminekuks elektroonilisele abieluvararegistrile, elektrooniliste registrikaartide ja -toimikute kasutusele võtuks ning abieluvararegistrisse kantud andmetega tutvumise lihtsustamiseks.

5. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõuga (291 SE) soovitakse täiendada seadustikku sätetega, millega piiratakse kuriteokoosseisude ringi, mille puhul on keelatud kokkuleppemenetluse kohaldamine. Samuti piiratakse süüdistatavate ringi, kellega karistuse määramisel kokkuleppemenetluses peetakse läbirääkimisi karistuse liigi ja määra üle. Algataja hinnangul mõjub kokkuleppemenetluste suur arv ja sellega kaasnevate karistuste leebus Eestis negatiivselt karistuspoliitika ennetavale mõjule ja ühiskonna õiglustundele. Õiguskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

Komisjonides (kell 14)

Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni avalik ühisistung – arutusel on Riigikogu keskkonnakomisjoni raport „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundileˮ. Riigikogu konverentsisaalis. Istungit saab jälgida reaalajas Riigikogu veebis, aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 

Kultuurikomisjonis õpetajahariduse kui oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisega seonduv; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE); erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi muutmisega seonduv; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, eelnõu kohta; arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete kohta.

Rahanduskomisjonis – 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); otsuse “Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (265 OE).

Riigikaitsekomisjonis kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis õiguskantsleri ettepanek nr 15 töötuskindlustuse seaduse §7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks; õiguskantsleri ettepanek nr 20 üldapteegiloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta.

Väliskomisjonis (kell 13.15) – kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Õiguskomisjonis (kell 13) riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE); advokatuuriseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eenõu (273 SE).

Üritused, kohtumised

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni istung, päevakorras on komisjoni veebipõhise infosüsteemi hankelepinguga seonduv ning juhend erakondade majandusaasta aruannetes tulude ja kulude kajastamiseks.

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb riigikaitse nõukogu istungil (Kadriorg).

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul (Tõnismägi 11).

Kell 15 – Riigikogu kodukandi toetusrühm kohtub liikumise Kodukant esindajatega, arutusele tulevad liikumise edulood, mured, aga ka tulevikuplaanid (ruum L 332);

Kell 16Jüri Ratas osaleb Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosolekul.

Kell 17Jüri Ratas kohtub Tallinna saarlastega (kohvik Mosaiik).

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (10.11-13.11) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tulevad prioriteedid Küprose eesistumise ajal, ühtne põllumajanduspoliitika 2014 – 2020, kliimamuutusest tulenevad väljakutsed põllumajanduses, ühtse kalanduspoliitika reform jpm.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (11.11-13.11) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ning monitooringukomitee istungitel.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.11-14.11) Pariisis ENPA monitooringukomitee ning poliitikakomitee istungitel.

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naiskogu juhatuse koosolekul.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside