Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (226 OE), millega nimetatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni liikmeks senine asendusliige Maret Merisaar. Komisjoni senine liige Aleksei Lotman nimetatakse sama eelnõuga komisjoni asendusliikmeks Maret Merisaare asemel.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Jaan Sven Männiku Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (257 OE), millega nimetatakse Jaan Sven Männik Eesti Panga Nõukogu esimeheks. Ettekande antud päevakorraküsimuses teeb rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele Eesti panga Nõukogu esimehe kandidaat sõna ei saa.

3. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine metsanduse probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (251 OE). Eelnõu kohaselt oleks uue loodava komisjoni eesmärk analüüsida Eesti metsanduse arengukava aastani 2010 täitmist, riigimetsasüsteemis kavandatud ümberkorralduste otstarbekust, põhjendatust ja vajalikkust, ning analüüsist tulenevate ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule. Riigikogu põhiseaduskomisjon kõnealust eelnõu ei toetanud.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE), mille  peamine eesmärk on korrastada Eesti hasartmänguturgu ja kaasajastada hasartmängude korraldamisele esitatavaid nõudeid. Kehtiva regulatsiooni üheks probleemiks on selliste hasartmängu või loteriiga sarnaste mängude levik, mis ei ole seadusest tulenevalt käsitatavad hasartmängude konkreetse liigina, mistõttu on nende korraldamise lubatavus küsitav. Konkreetsem regulatsioon on ette nähtud ka hasartmängude korraldamisele sidevahendi (Interneti, digi-TV, telefoni ja mobiiltelefoni) vahendusel. Ka tõstetakse uue seadusega hasartmängukorraldaja aktsiakapitali nõue seniselt kahelt miljonilt kroonilt ühele miljonile eurole.  

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE). Eelnõuga laiendatakse hambaproteesi hüvitise saamise õigust lisaks riiklikku vanaduspensioni saavatele ja teistele üle 63-aastastele isikutele ka töövõimetuspensionäridele, arvestades nende tervislikku seisukorda ja tegelikke vajadusi. Ka annab eelnõu haigekassale õiguse teha isiku haiguskindlustuskaitset tagav kanne omaenda algatusel, juhul kui tööandja ei ole kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikke dokumente esitanud, kuid on samas maksnud ära sotsiaalmaksu. Haigekassa algatusel kande tegemine on võimalik maksu- ja tolliameti poolt esitatavate sotsiaalmaksu maksmist kinnitavate andmete alusel. Ka määratleb eelnõu täpsemini ravi rahastamise lepingute sõlmimise protsessi. Eelnõu vastuvõtmise tulemusena määratletakse selgemini, missuguste meditsiiniseadmete eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ja  missuguseid meditsiiniseadmeid hüvitatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

6. Esimesel lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE), mille seadusena vastuvõtmise korral on alates 2009. aastast ka doktorikraadi saanud isikutel võimalik taotleda õppelaenu kustutamist. Sellega kaotatakse seni kehtinud kitsendus ja võrdsustatakse doktorandid teiste üliõpilastega. Kehtiv seadus annab üliõpilastele võimaluse taotleda riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa (välja arvatud intressid) osalist kustutamist. Selline õigus on kuni viieaastast last kasvataval (ühel) vanemal.

Päevakord asub siin https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 12) Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE); 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 13) kutsete süsteem kui liides tööturu ja haridussüsteemi vahel; kutseseaduse eelnõu (213 SE).

Majanduskomisjonis (kell 13) väljasõiduistung Maanteeameti poolt tutvustatavatele tee-ehitusobjektidele.

Rahanduskomisjonis (kell 14.30) väljasõiduistung Eesti Panka, arutusel on Eesti majanduse hetkeolukord ja prognoos.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 14) ülevaade EQUAL-i projekti “Prostitutsiooni kaasatute sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule” ja “Põhja- ja Baltimaade pilootprojekti inimkaubanduse ohvritest naiste abistamiseks“ tulemustest.

Õiguskomisjonis karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE).

Kohtumised, üritused, visiidid

* Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on (13.05-15.05) töövisiidil Türgi pealinnas Ankaras. Visiidi käigus toimuvatel kohtumistel on kavas arutada Eesti ja Türgi kahepoolseid suhteid, Türgi ühinemisprotsessi Euroopa Liiduga ning regioonis toimuvaid arenguid. Teisipäeval on kavas kohtuda  Türgi välisministri Ali Babacan’i, Türgi Rahvusliku Assamblee Eesti sõprusgrupi esimehe Özlem Türköne ja assamblee aseesimehe Nevzat Pakdil’iga. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad lisaks Mikserile komisjoni liikmed Raivo Järvi, Valdur Lahtvee ja Marko Mihkelson.

* Riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Silver Meikar osaleb (11.05-13.05) Ukrainas Kiievis Verhovna Radas (Ukraina parlament) parlamentidevahelisel konverentsil „Ukraina ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentaarne koostöö“.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (11.05-16.05) kliimamuutuste ja energeetika töögrupi moderaatorina Lätis Riias Läänemeremaade mittetulundusühingute VII foorumil „Kodanike osalus Läänemere piirkonna jätkusuutliku arengu tagamisel“, 2. rahvusvahelisel mittetulundusühingute ümarlaual „Mittetulundusühingute järelevalve Nord Stream AG projekti keskkonnamõjude üle“. 15. mail võtab Merisaar osa EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 27. aastakoosolekust, kus arutusel olevad teemad käsitlevad meedia kirjaoskust ja reguleerijaid ning kohustuslikke reegleid.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb (08.05-23.05) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias ja Gruusias sealsetel parlamendivalimistel. Serbias toimuvad parlamendivalimised 11. mail, Gruusias 21. mail.

* Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees Jaanus Marrandi ning liikmed Tatjana Muravjova ja Heljo Pikhof on Belgias Brüsselis komisjoni töövisiidil Euroopa Parlamenti. Visiidi käigus kohtutakse Euroopa Parlamendi rahvusparlamentidega suhete direktoraadi administraatori Niall O’Neilliga.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside