Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, millest 1 on teisel ja 7 esimesel lugemisel.
1. Jätkub 8. aprillil tööaja lõppemise tõttu katkenud Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on taastada 2009. aastal kehtinud erimärgistatud kütuse aktsiisimäär 1056 krooni 1000 liitri kohta ning võimaldada põllumajanduses kasutatavas masinas tarvitada erimärgistatud kütust ka teedel liikumiseks, kui masina omanik on PRIA põllumajanduslike toetuste registris. Alates 1. jaanuarist 2010 on erimärgistatud kütuse aktsiisimäär 1736 krooni 1000 liitri kohta. 
2. Esimesel lugemisel on Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (681 SE), mis näeb ette võimaluse kasutada põllumajanduslikke masinaid, traktoreid ja liikurmasinaid ka talvistel teehooldustöödel. Seda nii kohaliku omavalitsusele kuuluvatel teedel, erateedel kui ka taliteedel. Eelnõu jõustuks tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2010
3. Esimesel lugemisel on riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE), mille eesmärk on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja -vabaduste piiramine ja viia asendusteenistuse kestus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Eelnõuga reguleeritakse ajateenijate teenistuskohustuste täitmisel esineda võivaid põhiõiguste piiranguid. Lisaks lühendab eelnõu asendusteenistuse kestust ja võrdsustab selle ajateenistuse kestusega. Eelnõu kohaselt lüheneb maksimaalse asendusteenistuse aeg 18-lt kuult 12-le kuule. Eelnõu väljatöötamine tulenes Vabariigi Presidendi otsusest, millega president jättis välja kuulutamata Riigikogu poolt 21. oktoobril 2009 vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Presidendi hinnangul oli seadus vastuolus põhiseadusega osas, mis puudutas ajateenija inimväärikuse austamist ja õiguste järgimist.
4. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (704 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek töötada välja meetmete plaan töökohtade loomiseks ja selle rakenduskava, luua tööhõivepoliitika komplekseks käsitlemiseks portfellita ministri ametikoht ja esitada see Riigikogule kolme kuu jooksul. Põhiseaduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.
5. Teisel lugemisel on valitsuse  algatatud liiklusseaduse eelnõu (475 SE), mis ühendab seni kehtiva liiklusseaduse ja valitsuse määrusega kehtestatud „Liikluseeskirja”, mis põhiseaduse kohaselt peab olema reguleeritud seaduse tasandil. Uuendusena kaob juhi kohustus kanda kaasas juhiluba, registreerimistunnistust ja liikluskindlustuspoliisi, ning nende olemasolu peab politsei kontrollima registrite põhjal. Takso tagaistmel peab laps olema nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud, mis toob kaasa täiendava lastele mõeldud turvavarustuse soetamise kohustuse taksofirmadele. Mopeed tunnistatakse mootorsõidukiks, millest tulenevalt tuleb see nõuetekohaselt registreerida. Alkoholi joobes juhtimise eest juhtimisõiguse peatamise osa on diferentseeritud. Kui mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,20–0,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10–0,24 milligrammi, siis karistatakse mootorsõidukit või trammi juhtinud isikut juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni. Kui juhi ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50–1,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25–0,74 milligrammi, siis karistatakse mootorsõidukit või trammi juhtinud isikut juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni. Uuendusena peavad sooritama teooriaeksami isikud, kelle juhtimisõigus on peatatud alates 6 kuust; isikud, kellel on juhtimisõigus peatatud alates 12 kuust, peavad sooritama nii teooria- kui ka sõidueksami. Teiseks lugemiseks on eelnõule tehtud 123 muudatusettepanekut.
6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE), mille eesmärk on seada ülempiir riigi enamusosalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmete tasustamisele, määrates nende maksustatava tulu maksimaalseks suuruseks 5200 eurot, mis võrdub Vabariigi Presidendi palgamääraga.
7. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (688 SE), mille eesmärk on tugevdada Eesti regionaalset juhtimist, tasakaalustada regionaalset arengut ning aidata kaasa regionaalse ebavõrdsuse vähendamisele. Eelnõuga täiendatakse kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadust paragrahviga 112 „Maakondlik arengueelarve“, kus sätestatakse nimetatud arengueelarve õiguslik alus ja arengueelarve rahade kasutamise põhimõtted. Arengueelarve kulude suunamisel lähtub maakondlik liit oma üldkoosolekul vastuvõetud maakonna arengukavast, mille on kinnitanud Vabariigi Valitsus regionaalministri ettepanekul. Liidul on õigus otsustada maakonna arengukava alusel, kas ta toetab avalik-õiguslikke subjekte või erasubjekte piirkondliku arengu eesmärgil. Näiteks on igati õigustatud toetada eraõiguslikke maa-apteeke, et tagada ravimite kättesaadavus vastavas maapiirkonnas.
8. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (686 SE), mille eesmärk on tagada töötute vanemate lastele lasteaia koha säilimine vaatamata nende võimetusele tasuda eelkooliasutuse kulusid. Eelnõu näeb ette, et kui lapsevanem on arvele võetud Eesti Töötukassas töötuna ja talle ei maksta töötuskindlustushüvitist, siis tema lasteaiakulud kaetakse täies ulatuses valla- või linnaeelarve vahenditest.

Komisjonides

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 831 muutmise seaduse eelnõu (706 SE); arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrust Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta.

Rahanduskomisjonis ja riigieelarve kontrolli komisjonis
ühisistung (kell 14, ruum L 332) – arutusel on 2010. aasta kevadise majandusprognoosi ülevaade.

Rahanduskomisjonis
(kell 15) – kohtumine Eesti Haiglate Liidu esindajatega, arutusel on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 14) – väljasõiduistung Kaitseväe Logistikakeskusesse.

Väliskomisjonis
(kell 14) – kultuuridiplomaatia: ülevaade välisministeeriumi ja kultuuriministeeriumi tegevusest; ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest;

Õiguskomisjonis
 (kell 14) – perekonnaseisutoimingute seaduse rakendussätete muudatuse algatamise arutelu; kiiruskaamerate rakenduspraktika, kutsutud siseministeeriumi ja politsei-ja piirivalveameti esindajad; arvamus Riigikohtule KrMS §-de 251 -256 ja § 318 lõike 3 punkt 3 vastavusest põhiseadusele (Käskmenetlus ja kaebeõigus); kohtute haldamise nõukoja liikme asendusliikme nimetamine.

Üritused

Kell 8.30
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Poliitikauuringute Keskuse Praxis mõttehommikul „Eesti maksukoorem: kelle koorem on raskeim?”

Kell 9
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus peab Tallinna 21. Koolis loengu teemal “Eesti majandus ja eurole üleminek” .

Kell 12
Jüri Ratas suundub ringsõidule Jõgevamaal.

Kell 15.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb riigivanem Juhan Kukele pühendatud postmargi esitlusel Stenbocki majas. 
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Belgias Brüsselis kohtumisel NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga.
* Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb (11.04 -17.04) Portugalis Assooridel ICESi (International Council for the Exploration of the Sea) töögrupi kohtumisel teemaga mereimetajate ökoloogia 2010.
* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ja liige Rein Ratas osalevad (13.04-16.04) Itaalias Roomas kohtumisel Itaalia Esindajatekoja ja Senati Euroopa Liidu asjade komisjonide liikmetega.

*
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (12.04-14.04) Norras Oslos Balti Assamblee, Beneluxi Parlamendi ja Põhjamaade Nõukogu kolmepoolsel seminaril „Regionaalse koostöö arendamine positiivsete kogemuste jagamise kaudu ning turvaline ühiskond ja elukvaliteet kriisiaja tingimustes”. Samas toimub ka Balti Assamblee presiidiumi istung.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Liisa-Ly Pakosta, Mai Treial ja Heljo Pikhof osalevad (12.04-15.04) Soomes Helsingis Soome Perede ja Seksuaaltervise Liidu korraldataval seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamise alasel konverentsil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside