Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
 
Päevakorras on kolm eelnõu, millest üks on teisel ja kaks esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE), millega soovitakse luua õiguslik alus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele või kompenseerimisele ORAS § 7 lõikega 3 hõlmatud isikutele, kes vastavad ORASe üldpõhimõtetele ning kelle omandireformi õigussubjektsus on aastaid olnud vaidluse objektiks. Põhiseaduskomisjoni ettepaneku kohaselt, kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on see kolmandal lugemisel neljapäeval 14. septembril, ettepanekuga eelnõu heaks kiita.
 
2. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE), millega tunnistatakse vabadusvõitlejateks Eesti Vabariigi kodanikud, kes osutasid vastupanu  nii Nõukogude Liidu kui ka Saksamaa okupatsioonile, võideldes Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest. Veel ütleb eelnõu, et vabadusvõitlejaks ei peeta isikut, kes on toime pannud süüteo inimsuse vastu või sõjasüüteo.
 
 
3. Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (910 OE), millega tunnistatakse vabadusvõitlejaks vaid need Eesti Vabariigi kodanikud, kes osutasid vastupanu NSV Liidu agressioonile ning järgnevale Eesti Vabariigi ebaseaduslikule okupatsioonile NSV Liidu poolt, võideldes Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest.
 
 
Komisjonides
 
Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (942 OE).
 
Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa komisjoni teatise kohta, mis käsitleb tarneahela turvalisuse tugevdamist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse tarneahela turvalisuse tugevdamise kohta, eelnõu arutelu arvamuse andmiseks ELAKile; ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused.
 
Põhiseaduskomisjonis – väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (891 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE); strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (949 SE); otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (950 OE); ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (960 SE).
 
Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ratifitseerimise seaduse eelnõu (953 SE).
 
Väliskomisjonis – „“Partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel” ratifitseerimise seaduse” eelnõu (956 SE); kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna 4. büroo 3. sekretär Kristi Kraavi-Käerdi ja 3. poliitikaosakonna 5. büroo nõunik Heikki Koort; arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile välisteenistuse seaduse § 100 punkti 2 kohta, millega muudeti pensionikindlustuse seaduse § 28 lõike 2 punkti 5 (seoses menetluses oleva Vabariigi Valitsuse poolt algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (917 SE); kutsutud välisministeeriumi juriidilise osakonna 1. büroo nõunik Dea Hannust ja personaliosakonna 1. büroo direktori kt Erle Ignatjev ning sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Riina Saar.
 
Õiguskomisjonis – autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE); kutsutud justiitsminister Rein Lang, justiitsministri nõunik Erik Salumäe; karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Saale Laos, nõunikud Marju Agarmaa ja Elina Elkind. Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE); kutsutud justiitsminister Rein Lang, justiitsministri nõunik Erik Salumäe; karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Markko Künnapu. Eesti seisukohad Euroopa komisjoni teatise kohta, mis käsitleb tarneahela turvalisuse tugevdamist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse tarneahela turvalisuse tugevdamise eelnõu suhtes; arvamus andmine EALKile.
 
Kohtumised ja üritused
 
Kell 10.30 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtuvad Eestis visiidil viibiva Portugali asevälisministri ja Euroopa Liidu asjade riigisekretäri Manuel Lobo Antunis’ega.
 
Kell 11.30 – Portugali asevälisministri Manuel Lobo Antunis’e võtab vastu Riigikogu aseesimees ja Eesti-Portugali parlamendirühma esimees Maret Maripuu (aseesimehe kabinet).
 
Kell 13 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Iraani suursaadiku Javad Kajouyan Fini’ga.
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Eesti Aastaraamatu 2006–2007 esitlusel (toimub Riigikogu kohvikus).
 
Kell 14 – keskkonnakomisjon eesotsas esimehe Tõnis Kõivuga kohtub Tšehhi parlamendi Senati delegatsiooniga (keskkonnakomisjoni ruum L 147).
 
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi osaleb (kuni 15.09) Ungaris Budapestis ja Lillafüredis IPU soome-ugri rühmade nõupidamisel, kus arutatakse Genfis 16. – 18. oktoobrini toimuva 113. Parlamentidevahelise Liidu Assambleega seotud küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside