Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 2 on esimesel ja 2 teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ muutmine“ eelnõu (482 OE), millega nimetatakse Eesti Arengufondi nõukogu liikmeks Raivo Vare,  kes vahetab sealt välja Indrek Neivelti.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE), mis viib biotsiidide turustamist ja kasutamist reguleerivad õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Biotsiidiseaduse eesmärk on kaitsta inimeste ja loomade tervist, keskkonda ning vara, kehtestades selleks asjakohased nõuded biotsiididele, nende turustamisele ja kasutamisele. Biotsiidide ohutu kasutamise ja turule lubamise eelduseks on biotsiididele turustusloa andmine ja biotsiidides kasutamiseks ettenähtud toimeainete kandmine biotsiididirektiivi vastavatesse lisadesse. Ühtsete nõuete rakendamine biotsiidide turustamisele ja kasutamisele Euroopa Majanduspiirkonnas on eelduseks kaupade vaba ja ohutu liikumise tagamiseks liikmesriikide vahel. Samuti võimaldab selline ühtsete tingimuste rakendamine turustuslubade riikidevahelist vastastikust tunnustamist, mis vähendab dokumentide menetlemise aega ja seega ka kulutusi.

3. Teisel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (472 SE), millega pikendatakse vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise senist tähtaega 1. juuni 2009 kuni 1. jaanuarini 2010. Keskkonnakomisjoni hinnangul ei ole senine tähtaeg 1. juuni 2009 vajalike toimingute tegemiseks piisav. Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse kohaselt võib kasutusvaldusesse antud maad omandada isik, kelle kasuks kasutusvaldus seati või kes on kasutusvalduse lepingusse astunud vastavalt maareformi seadusele ning kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega, kasutab maad sihtotstarbeliselt ega ole andnud maad teise isiku kasutusse.

4. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), mille eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele õigus vabastada koduomanikud maamaksust. Eelnõu kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust isiku tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele ja tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Eelnõu teine eesmärk ühtlustada koduomanike ja pensionäride maamaksuvabastuste seadusega sätestatavad piirmäärad selliselt, et kohalikel omavalitsustel oleks õigus anda ka pensionäridele maamaksuvabastust nende kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha ulatuses. Eelnõu kolmas eesmärk anda ka kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa katastriüksuse sihtostarvete liikide lõikes.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – Kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Jõelähtme valda Rebala muinsuskaitsealale.

Maaelukomisjonis – piiritusjookide geograafilise tähise kaitse ELs.

Majanduskomisjonis (kell 13) –  maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); innovatsiooniteemaline arutelu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajatega teemal ITL väljatöötatud IKT sektori arengukava.

Põhiseaduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung (kell 13.15, ruum L262) – erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE); hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ seoses vajadusega vältida olemuse, taustandmete või päritolu poolest võltsitud ravimite sattumist seaduslikku tarneahelasse, eelnõu suhtes; inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelvalvet käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes; retsepti alusel väljastatavate inimtervishoius kasutatavate ravimite kohta üldsusele antavat teavet käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes.

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Austria Vabariigis, Slovaki Vabariigis ja Šveitsi Konföderatsioonis, resideerimisega Viinis; kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Hispaania Kuningriigis ja Andorra Vürstiriigis, resideerimisega Madridis.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), karistusseadustiku muutmise eelnõu (416 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatu „Tunne Kelam – Eesti eest Euroopas” esitlusel KUMU vestibüülis.

Kell 12-15 – Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab konverentsisaalis Riigikogu ja Riigikantselei ühise doonoripäeva.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (9.05-13.05) Bergenis konverentsil „Humanitaar- ja sotsiaalteaduste vahelised seosed“.

 

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb (10.05-13.05) Berliinis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööturu- ja sotsiaalküsimuste töörühma istungil.

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Kadri Simson osaleb (10.05-12.05) Roomas NATO 60. aastapäeva tseremoonial NATO PA delegatsiooni koosseisus.

*Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo, liikmed Raivo Järvi ja Rein Ratas osalevad (10.05-13.05) Prahas EL liikmesriikide parlamentide ELAKi delegatsioonide kohtumisel.

*Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.05-13.05) Riias UNHCR (ÜRO pagulaskomitee) ekspertide seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside