Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Arutlusel on 11 päevakorrapunkti. Esimesel lugemisel on 6 ja teisel lugemisel  3 seaduseelnõu, lisaks tulevad ettekandmisele Eesti Panga 2006. aasta aastaaruanne ja Finantsinspektsiooni 2006. aasta aastaaruanne.

1. Esimesel lugemisel on Vabariigi Presidendi algatatud  Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), mis kaotab põhiseadusest kaitseväe juhtimist reguleerivad sätted. Seaduse jõustumise korral hakkab kaitseväe juhataja ja kaitseväe juhtkonda kuuluvate isikute ametisse nimetamist ja ametist vabastamist reguleerima eraldi seadus. Komisjon toetas presidendi seisukohta menetleda põhiseaduse muutmist kiireloomulisena, kuna see eeldab eelnõu vastuvõtmiseks suuremat konsensust. Põhiseaduse kohaselt võetakse otsus põhiseaduse muutmise käsitlemiseks kiireloomulisena vastu Riigikogu nelja viiendikulise häälteenamusega ja selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu kahe kolmandikulist toetust. Põhiseaduse muutmise viis otsustatakse eelnõu kolmandal lugemisel.

2. Eesti Panga 2006. aasta aastaaruanne. Ettekandja Eesti Panga president Andres Lipstok.

3. Finantsinspektsiooni 2006. aasta aastaaruanne. Ettekandja finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

4. Teisel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), millega tehtava muudatuse järgi pannakse praegu kooskõlastusringil oleva „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015” kinnitamise kohustus Riigikogule. Praegu kehtiva seaduse kohaselt teeb seda valitsus. Eelnõu kolmas lugemine on kavas kolmapäeval 13. juunil.

5. Teisel lugemisel on Riigikogu keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE), millega sätestatakse, et ohtlike jäätmete saatekirja saab alates käesoleva muudatuse jõustumisest jäätmekäitleja koostada nii paber- kui ka digitaaldokumendina. Saatekirja ainult digitaaldokumendina koostamise nõue jõustub 2008. aasta 1. oktoobril. Käesoleval hetkel saab jäätmekäitleja ohtlike jäätmete saatekirja koostada ainult digitaaldokumendina. Eelnõu kolmas lugemine on kavas kolmapäeval 13. juunil.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), mis muudab üheselt mõistetavaks kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kohustused enam kui 10 hektari suuruse kinnisasja omandamise nõuetele vastavuse ja vajalike dokumentide kontrollimisel enampakkumise korral. Eelnõuga muudetakse seaduse § 2 lõike 6 preambulat, sätestades, et seaduses toodud nõuetele vastavust ja vajalike dokumentide olemasolu kontrollib notar või vara müümisel täitemenetluse seadustikus sätestatud enampakkumise korral kohtutäitur või pankrotihaldur. Praegu kehtiva seaduse kohaselt on selline kohustus vaid notaril. Seaduse § 2 sätestab nende isikute ringi, kes võivad omandada piiranguteta maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad või metsamaad 10 hektarit või rohkem. Need on Eesti kodanikud või Eesti alalised elanikud, kes vastavalt tegelevad kas põllumajandussaaduste tootmisega või metsa majandamisega. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 14. juunil.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE), mis pikendab vanemahüvitise maksmise perioodi nelja kalendrikuu ehk 120 päeva võrra seniselt 455lt päevalt 575 päevani. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 14. juunil

9. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32¹ muutmise seaduse eelnõu (9 SE), mis laiendab tasuta koolilõunat saavate õpilaste ringi gümnaasiumi lõpuni. Praegu on tasuta koolitoit ette nähtud 1.- 9. klassi õpilastele.

10. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõue eelnõu (4 SE), mis seab piirangud alkoholi müügile, keelates alkoholi jaemüügi ajavahemikul kella 23.00-st kuni 08.00-ni. Piirangut ei kehtestata toitlustus- ja majutusettevõtete kohta.         

11. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE), mis keelab alkohoolse joogi reklaami televisioonis, raadios ja välireklaamina.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE); Mailis Reps ja Peeter Kreitzberg teevad ülevaate Berliinis toimunud konverentsist.

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande “Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus” tutvustamine; maade munitsipaliseerimine.

Rahanduskomisjonis – hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse §11 muutmise seaduse eelnõu  (10 SE); maamaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu  (11 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise  seaduse eelnõu (12 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung –  kohtumine teabeameti ja kaitsepolitseiameti esindajatega.

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettekanne kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 lõike 1 põhiseaduslikkuse kohta; väljasõiduistung Iru hooldekodusse ja Merivälja Kursana Pansioni.

Õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb keskkonna kaitsmist kriminaalõiguse kaudu. Arvamuse andmine ELAK’ile.

Kohtumised, konverentsid

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Iisraeli suursaadikuga Eestis Shemi Tzur’iga.

Kell 13Ene Ergma kohtub Portugali suursaadiku Ana Paula Babtista Grade Zacarias’ega.

Kell 14.30 – Ene Ergma osaleb liikumise Kodukant korraldatud konkursi Aasta Küla raames tutvumisel Eesti küladega.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 14. 06) Saksamaal Berliinis Bundestagi korraldataval Euroopa Liidu parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Rooma lepingu 50. aastapäevale ja käsitleb parlamentidevahelist koostööd.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (kuni 15.06) Poolas Varssavis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Poola seimi, Senati, valitsuse ja kaitseväe esindajatega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (kuni 15. 06) Ameerika Ühendriikides Washingtonis The Heritage Foundationi korraldataval Ameerika-Balti suhete 85. aastapäev tähistaval konverentsil. Kõne all on rahvusvahelised ohud ja majandusvabadus.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (kuni 15.06) Ameerika Ühendriikides New Yorgis ja Washingtonis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel USA julgeoleku- ja kaitsestruktuuridega. Arutusel on energiajulgeolek, ÜRO rahuvalve ja ÜRO koostöö Euroopa Liiduga, kriisijuhtimine jmt.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad (kuni 12.06) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Saksamaa Riigipäeva korraldataval Euroopa tuleviku teemalisel rahvusvahelisel parlamentaarsel kohtumisel. Käsitletakse kliimamuutuse ja energiajulgeoleku küsimusi, Euroopa lepingu olemust, parlamentide rolli reformiprotsessis.

* Riigikogu liige, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste on (kuni 12.06) peaministrit ametlikul visiidil saatva delegatsiooni koosseisus Lätis Riias.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside