Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettekanne ja 10 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 4 teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE), millega sätestatakse isiku õigus säilitada talle ekslikult antud Eesti kodakondusus. See säte ei kehti juhul, kui kodakondsuse eelduseks olnud alusdokumendid olid võltsitud. Kehtiva seaduse järgi saab kuni 1995. aastani tehtud ametnike vigu lahendada isikule soodsal viisil, ent pärast 1. juulit 1995 ekslikult välja antud Eesti kodaniku isikudokumentide puhul seadus seda võimalust praegu ette ei näe.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (244 OE), millega nimetatakse Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmeks Riigikogu liige Aivar Kokk, kes vahetab seal välja Riigikogust lahkunud Andrus Saare.

3. Õiguskantsleri 2011. aasta tegevuse ülevaade. Aasta tegevuse ülevaade sisaldab aruannet seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega; aruannet õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel; aruannet õiguskantsleri tegevusest lasteombudsmanina; aruannet õiguskantsleri tegevusest piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetamisel. Ettekande peab õiguskantsler Indrek Teder.

4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), mis viib välisõhu kaitse seaduse vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1005/2009/EÜ osoonikihti kahandavate ainete kohta ja lahendab seaduse senise redaktsiooni rakendamisel ilmnenud probleemid. Paraneb osoonikihti kahandavate ainete kohta kehtestatud nõuete täitmine Eestis, kuna regulatsioon muutub selgemaks ja täpsemaks. Ka luuakse alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja selle rakendusmääruste rakendamiseks Eestis. Kõige rohkem mõjutavad muudatused F-gaaside käitlejaid. Isikutel, kes tegelevad F-gaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite, jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade paigaldamise, hooldamise ja teenindamisega, F-gaaside kogumisega kõrgepingejaotlatest, F-gaasidel põhinevate lahustite kogumisega ja teatavate mootorsõidukite F-gaase sisaldavate kliimaseadmetega, on seaduse jõustumisel õigus seda teha ainult asjaomase kutse- või osakutsetunnistuse või käitlemisloa olemasolu korral. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 14. juunil.

5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE), mille eesmärk on parandada ravimite rahalist kättesaadavust patsientidele. Seaduse rakendamisel väheneb patsientide omaosalus ravimite ostmisel ligikaudu 22% võrra. Eelnõu teine eesmärk on vähendada eriarstide töökoormust, kinnitades krooniliste haigustega patsientide jälgimise perearstide tavapärase töö osaks. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 14. juunil.

6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE), mille eesmärk on korrastada kohtuekspertiisivaldkonnaga seotud regulatsiooni. Eelnõuga viiakse riikliku sõrmejälgede registri ja riikliku DNA registri regulatsioon kooskõlla kehtiva Eesti õigusega, samuti arvestatakse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid tingimusi ja nõudeid. Ka uuendatakse ja ajakohastatakse ekspertiiside hinnakirja. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkonda puudutavate muudatustega korrastatakse kohtupsühhiaatriaekspertiisi rakendamine tsiviilkohtumenetluses, viies seadusandluse kooskõlla teadusliku ja rakendusliku praktikaga. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 14. juunil.

7. Teisele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE), mis sätestab erakonnaseaduse alusel moodustatud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) liikmetele töötasu maksmise aluse, kuna kehtivas seaduses sellekohane regulatsioon puudub. Eelnõu algataja leiab, et õiglane oleks seada ERJK liikme tasu sõltuvusse tema tööpanusest. Tööpanuse arvestamisel oleks algataja hinnangul eesmärgipärane võtta aluseks komisjoni koosolekust osavõtmise ja ERJK muude ülesannete täitmiseks kulunud aeg. Tasu suuruse arvestamisel on võetud eeskujuks Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete tasu suurus, mis on 25-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunni töötasu alammäär (mis praegu täistööajaga töötamise korral on 1,80 eurot tunnis). Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 14. juunil.

8. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE), mille eesmärk on ratifitseerida Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus, millega Euroopa Liidu aluslepingutes nähakse üheselt ette, et liikmesriigid võivad luua alalise Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESMi). Sellel eesmärgil lisatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklisse 136 uus lõige, mille kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi, mis võetakse kasutusele, kui see on kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik. Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus võeti vastu Euroopa Ülemkogu 25. märtsi 2011. aasta otsusega.

9. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (217 OE), millega Keskerakonna fraktsioon soovib nimetada riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmeks Inara Luigase asemel Tarmo Tamme ja asendusliikmeks Lembit Kaljuvee asemel Olga Sõtniku, kuna Luigas ja Kaljuvee on Keskerakonnast lahkunud ja Keskerakonna fraktsioonil puudub komisjonis esindus.

10. Esimesele lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (238 OE), millega nimetatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Andrus Saare asemel Peeter Laurson ja asendusliikmeks Andres Jalak, kes vahetab sellel kohal välja IRLi fraktsiooni esimeheks valitud Kaia Iva.

11. Esimesele lugemisele tuleb majanduskomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE), mille kohaselt on vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal on õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt tasu teleprogrammide taasedastamise eest. Eelnõu väljatöötamise tingisid televisiooniteenuse osutajate (Kanal 2, TV 3) mitmed avaldused vabalevist lahkumise kohta.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14)  – parlamentaarne kuulamine: muuseumiseaduses kavandatavad muudatused, kutsutud kultuuriminister Rein Lang.

Majanduskomisjonis (kell 14) – Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni teatise “E-hangete strateegia” osas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust Euroopa statistika kohta.

Põhiseaduskomisjonis (kell 14) Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu; erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE); arvamus Nõukogu määruse kohta, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II); riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2011. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Norman Aas.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 13) ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE); Praxise analüüs “HIV mõju majandusele”.

Väliskomisjonis (kell 13) – väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: väljasõiduistung Kohtla-Järvel Viru Keemia Grupis.

Õiguskomisjonis (kell 13) – kohtumine õiguskomisjoni endiste esimeestega, et tähistada komisjoni 20 tegevusaasta möödumist peale Eesti taasiseseisvumist.

Üritused, kohtumised

Eestis on visiidil Kosovo parlamendi esimees Jakup Krasniqi ja teda saatev parlamendidelegatsioon.

Kell 9.15Jakup Krasniqi ja teda saatva delegatsiooniga kohtuvad Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liikmed.

Kell 11.15 –  Kosovo parlamendidelegatsiooniga kohtuvad Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ja komisjoni liikmed.

Kell 12.15 – Kosovo parlamendidelegatsiooniga kohtuvad Riigikogu aseesimees Jüri Ratas, Taavi Rõivas ja Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) delegatsiooni esimees Tõnis Kõiv.

Kell 19.30 – Kosovo parlamendidelegatsiooniga kohtub Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Delegatsioonil on kavas kohtumised ka peaminister Andrus Ansipiga (kell 10.15), välisminister Urmas Paetiga (kell 14) ja Haapsalu linnapea Urmas Suklesega (kell 16.15). Samuti tutvutakse Haapsalu linnaga.

***

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb tervitussõnavõtuga keskkonnafoorumil „Hästi korraldatud linnaliikuvus – puhas õhk ja parem elukeskkond“ (Õpetajate majas).

Kell 11.30 – Jüri Ratas külastab Tallinna Haraka Lasteaeda seoses lasteaia 50. aastapäevaga.

Kell 13 – Riigikogu kunstisaalis toimub Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse kommenteeritud väljaande esitlus. Avakõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, raamatut tutvustavad Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ja peatoimetaja Aaro Mõttus.

Kell 14 – Jüri Ratas kohtub Haapsalu Sotsiaalmaja asukate ja personaliga Riigikogus.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja Riigikogu naisteühendus külastavad Lapse Huvikaitse Koda.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (10.06-15.06) Jordaania Hašimiidi Kuningriigis Ammānis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside