Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on 5 eelnõu.

1. Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud  Riigikogu otsuse “Kütuste- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks vajalike tegevuste käivitamine” eelnõu (85 OE) näeb ette kütuste- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks vajalike tegevuste käivitamist Vabariigi Valitsuse poolt. Muuhulgas sätestab eelnõu, et enne osalemist tuumaalases koostöös Leedu ja Soomega ning sellealaste mistahes kohustuste võtmist korraldab Vabariigi Valitsus vastavate projektide majandusliku tasuvuse ja keskkonnamõjude hindamise, milles võrreldakse tuumaenergia pikaajalist tasuvust ja keskkonnamõju teiste energiatehnoloogiatega.

2. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) peamiseks eesmärgiks on algataja sõnul ajakohastada hoiu-laenuühistuid puudutavat seadusandlust ja kõrvaldada ebaproportsionaalsed piirangud hoiu-laenuühistute asutamises ja tegevuses. Suuremad muudatused puudutavad territoriaalsuse printsiibi laiendamist maakonna tasandile ja täiendavate aluste sätestamist hoiu-laenuühistu liikmeskonna kujundamisel. Autori hinnangul soodustab õiguskeskkonna liberaliseerimine eeldatavalt hoiu-laenuühistute majanduslikku arengut.

3. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (10 SE) täiendab seadust sättega, mis lubab erimärgistusega kütust kasutada ka sadamates stividoritöödeks kasutatavates sõidukites, mis ei ole mõeldud kasutamiseks avalikel teedel. Eelnõu autor leiab, et seadus on praegu sadamaoperaatoreid põhjendamatult diskrimineeriv, mille tulemuseks on sadamaoperaatorite oluliselt suurem maksukoormus võrreldes metsanduses, ehituses ja kaevanduses tegutsevate ettevõtjatega.

 4. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (11 SE) sätestab, et maamaksu ei maksta füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis olevalt kaitse- või tulundusmetsa hulka kuuluvalt uuenenud metsamaalt esimese 20 kalendriaasta jooksul pärast metsa lugemist uuenenuks vastavalt metsaseaduse § 10 lõikes 3 sätestatule. Eelnõu autorid leiavad, et metsanoorendike maamaksuvabastus soodustab metsauuendust, mis toimub efektiivsemalt, kui metsa­noorendike maa on maamaksust vabastatud.

5. Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (12 SE) eesmärk on vähendatakse kõikide etenduste, teatri-, tsirkuse-, laada-, lõbustuspargi-, kontserdi-, muuseumi-, loomaaia-, kino-, näituse ja muude sarnaste kultuurisündmuste ja -rajatiste piletite käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Algataja sõnul rakendatakse täna Eestis 5%-list käibemaksumäära vaid väga piiratud hulgale kultuuriteenustele.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis valitsuse raamdokumendi „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu.

Maaelukomisjonis – arvamuse andmine Riigikohtule maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise põhiseadusega vastavuse kohta ning valitsusele raamdokumendi “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu kohta.

Majanduskomisjonis – riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (24 SE), hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu „Lennujaamamaksude kohta”, millega kehtestatakse lennutranspordis uus ühtlustatud maksustamise süsteem.

Riigikaitsekomisjonis informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA pöördumine “Perekonnaseaduse (eelnõu) sotsiaalsete mõjude hindamine”, valitsuse raamdokumendi „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu.

Väliskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (73 SE).

Konverentsid, istungid

* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb (kuni 11.09) Prantsusmaal Toulouse’is 5. kaitseteemalisel suvekonverentsil, kus keskendutakse kaitseküsimustele tulevikus kuni aastani 2025.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ning õiguskomisjoni liikmed Hanno Pevkur ja Indrek Saar osalevad (kuni 11.09) Portugalis Lissabonis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimustega tegelevate parlamendikomisjonide ühisistungil. Arutusel on Euroopa Liidu ühtse immigratsioonipoliitika väljakutsed ning politsei koostöö: innovatsioon terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside