Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on riigikontrolör Mihkel Oviiri ettekanne ja 10 eelnõu, millest 5 on esimesel ja 5 teisel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga 2008-2015““ eelnõu (359 OE), millega fraktsioon soovib kõnealust arengukava täiendada. Algataja väitel on Riigikogule esitatud arengukavast välja jäetud mitmeid põhimõtteid, mida on arutatud koos sotsiaalsete partneritega ja sealhulgas keskkonnaorganisatsioonidega. Nii ei analüüsi ega arvesta kõnealune arengukava algataja kinnitusel võimalikke kaudseid mõjusid, mida põlevkivikasutus tekitab majandusele ning ühiskonnale. Väidetavalt ei sisalda  arengukava ka riigi seisukohalt olulisi mehhanisme maavarade kasutamise ja riigitulude tasakaalu saavutamiseks. Keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toetanud.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), mis täpsustab riikliku tagatise mõistet, kirjeldab riigi vastutuse rakendumise mehhanismi ning näeb ette EL direktiivides nõutava kohustuste otsese tagamise riigi poolt ning viib selle vastavusse EL pangandusalaste direktiividega. Viimase kohaselt loetakse riiklikuks ehk riskivabaks tagatiseks vaid sellist kohustust, mis on otseselt riigi poolt tagatud. Nimetatud sätete täpsustamine omab positiivset mõju nii riigile kui krediidiasutustele, sest tagatis ning selle rakendumine sätestatakse oluliselt selgemalt.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE), mille eesmärk on viia elektrituruseadus kooskõlla EL metoodikaga, mida tuleb rakendada tööstuslikelt lõpptarbijatelt sissenõutavate gaasi- ja elektrihindade määramisel. Eelnõu jõustumine seadusena võimaldab saada täpsemat teavet elektrienergia ja võrguteenuste hinna kujunemise kohta. Elektrienergia või võrguteenuse hinnaandmete esitamise kohustus lisandub uuendusena ka tootjale ja liinivaldajale (juhul, kui ta osutab tarbijale võrguteenust), et elektrienergia ja võrguteenuste hinna kujunemise alused oleksid avaneva elektrituru tingimustes võimalikult selged ning läbipaistvad.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE), mille eesmärk on korrastada liiklusalaste süütegude regulatsiooni ning tõhustada sanktsioonisüsteemi. Mootorsõiduki või trammi juhtimise eest isiku poolt, kelle vere alkoholisisaldus ületab lubatud piirmääru, kehtestatakse karistus kuni 300 trahviühikut või arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmine kuni üheks aastaks. Lisaks sätestab eelnõu, et mootorsõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Mootorsõiduki juhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 21-40 kilomeetrit tunnis karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega ühest kuust kuni kuue kuuni.

5.  Teisel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE), mis reguleerib Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eesti keskmise palgaga on seotud Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kõigi kohtuastmete kohtunike ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk. Kaudselt on keskmise palgaga seotud ka teisi ametikohti, näiteks riigisekretäri ning abiministri palk on seotud ministri palgaga. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele kolmapäeval 19. novembril.

6. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE), mis reguleerib Riigikogu liikmele palga maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eelnõu algatamise ajendiks oli soov eraldada Riigikogu liikmete palga temaatika eraldi eelnõusse, et kanaliseerida tekkinud põhiseaduslik dispuut põhiseaduse § 75 tõlgenduse üle ühe konkreetse eelnõu piiridesse. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele kolmapäeval 19. novembril.

7. Riigikontrolör Mihkel Oviir annab ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2007. aastal.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (340 OE). Ettekande sel teemal teeb rahandusminister Ivari Padar ja kaasettekande rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi.

9. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE), millega tunnistatakse kehtetuks sätted, mis keelavad valimistel aktiivse valimisagitatsiooni ajal poliitilise välireklaami eksponeerimise ning näevad selle keelu rikkumise eest ette vastutuse. Kuna poliitilise välireklaami keelu kehtetuks tunnistamise tõttu puudub vajadus valimisseadustes defineerida aktiivset valimisagitatsiooni aega, tunnistab eelnõu kehtetuks ka vastavad valimisseaduste sätted. Eelnõu algatamine tulenes õiguskantsleri selle aasta 9. juuni ettepanekust viia valimisseadused põhiseadusega kooskõlla, kuna õiguskantsleri hinnangul on kehtivates seadustes sätestatud absoluutne välireklaami keeld aktiivse valimisagitatsiooni ajal valimisõiguse ebaproportsionaalne piirang. Riigikogu täiskogu toetas õiguskantsleri ettepanekut käesoleva aasta 19. juuni istungil.

10. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE), mis taastab varem kehtinud olukorra, mille kohaselt reastatakse erakonna nimekirjas olevad kandidaadid ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. Praegu kehtiva Euroopa Parlamendi valimise seaduse redaktsiooni kohaselt kuulub erakonna nimekirjas kandidaatide reastamine erakondade ainupädevusse ja kui erakond saab valimistel mandaate, siis osutuvad valituks nimekirjas eespool olevad kandidaadi, sõltumata neile antud häälte arvust.

11. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (302 SE), mille eesmärk on peatada tulumaksumäära alandamine ja sätestada tulumaksumääraks 21%. Kehtiva seaduse järgi alaneb tulumaks 18%-ni 2011. aastaks. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides

Keskkonnakomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung – arutusel on riigikontrolli aruanne saastetasude mõju kohta keskkonnasaaste vähendamisele, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus.

Kultuurikomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis “Rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiakoostööd käsitlev Euroopa strateegiline raamistik”; olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus” ettekande arutelu.

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (368 SE); õiguskomisjonile arvamuse andmine kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE) kohta

Rahanduskomisjonis – 2008. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (372 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

Riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung  - kaitseliidu või kaitseväe kasutamine riikliku järelvalve teostamiseks; korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus (348 SE); ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seadus (349 SE); arutusel on Läti Seimi sotsiaal- ja tööhõiveküsimuste rahvatervise allkomisjoni pöördumine.

Nädala päevakord asub siin.

Üritused, foorumid

Kell 9.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb inseneride aastakonverentsil (Raja 4c).

Kell 15Ene Ergma osaleb Ants Antsoni 70. sünnipäeva tähistamisel (Poska 8).

Kell 16.15Ene Ergma osaleb kohtumisel Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73).

Kell 18Ene Ergma osaleb Kaitseliidu 90. aastapäeva tähistamisel (Rahvusraamatukogus).

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (7.11-12.11) Aserbaidžaanis Bakuus Aserbaidžaani 14. Rahvusvahelisel näitusel ning telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia konverentsil BakuTel. Konverentsi raames toimub ka regionaalne ministrite kohtumine teemal „TransEuraasia informatsiooni kiirtee“ (TransEurasian Information Super Highway), millest võtavad osa nii Trans Asia Europe (TAE) Fiiberoptilise Kaabelvõrgu Süsteemi liikmed kui ka külalised, et arutada tulevikuvõimalusi.

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (7.11-12.11) Araabia Ühendemiraatides Dubais Maailma Majandusfoorumil, kus ta esineb ka loenguga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (9.11-11.11) Vene Föderatsioonis Moskvas ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Imre Sooäär osalevad (9.11-12.11) Saksamaal Berliinis 7. Euroopa kaitse- ja julgeolekukongressil „2008. aasta: teekaart julgeoleku- ja kaitseliiduni“.

* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants osaleb (10.11-12.11) Eesti delegatsiooni koosseisus Moldovas Chişinâus Moldova riiklike keskkonnaalaste ametkondade nõustamise visiidil.

Riigikogu pressitalitus


 

 

 

Tagasiside