Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 4 teisel  ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on Reformierakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), millega volitatakse Vabariigi Valitsust kehtestama riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomise, lasteasutuste renoveerimise ja lasteasutuste õpetajatele palgavahendite toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord. Samuti sätestatakse, et nimetatud tingimustega määratakse kindlaks ka kohaliku omavalitsuse üksuste omaosaluse määr ning nõuded täiendavate palgavahendite eraldamiseks.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 2005. aasta 8. detsembri III lisaprotokolli täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (129 SE), millega Eesti tunnustab punase kristalli embleemi ja aitab kaasa selle võimalikult laialdasele tutvustamisele ja levitamisele. Punane kristalli tunnusmärk võetakse kasutusele punase risti, punase poolkuu ning punase lõvi ja päikese embleemi kõrvale, kuna algselt neutraalsena mõeldud punase risti ja poolkuu embleemid on mõnes riigis omandanud usulise, kultuurilise või poliitilise kõrvaltähenduse. Probleemne on eelkõige punase risti või poolkuu embleemi kasutamine riikides, kus kristlaste ja moslemite kogukonnad jagunevad kaheks ja kummalgi ei ole märkimisväärset enamust elanikkonnast.

3. Teisel lugemisel on Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE), mille eesmärk on suurendada pakendijääkide taaskasutust. Algataja kinnitusel tähendaks eelnõu jõustumine seda, et kui varem ladestati prügilatesse 50% turule läinud pakendijääkidest ja ka taaskasutusse suunati 50% pakendijääkidest, siis edaspidi suunataks taaskasutusse 60% pakendijääkidest ja prügilatesse ladestatakse 40%. Absoluutarvudes tähendab see taaskasutatavate materjalide suurenemist ca 10 000 tonni võrra. Aastast 2010 suunatakse eelnõu kohaselt taaskasutusse 70 % pakendijääkidest ning prügilatesse ladestatakse 30 % pakendijääkidest.

4. Teisel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), millega kaotatakse vanusepiirang riigikontrolöri ametisse kandideerijale. Kehtiva seaduse kohaselt ei tohi kandidaat olla ametisse nimetamisel vanem kui 65 aastane. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 13. detsembril.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (92 SE), mille eesmärk on muuta kaitseliidu seaduses sätestatud tähtaegu, et võimaldada lõpule viia kaitseliidu omandisse andmisele kuuluvate varade üleandmise protsess. Et kaitseliidule varade tagastamise näol on tegemist aeganõudva protsessiga, ei ole senistest tähtaegadest kinnipidamine võimalikuks osutunud.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), mille eesmärk on lihtsustada represseeritutele mõeldud 2500 krooni suuruse terviseedendamistoetuse kättesaamist. Eelnõuga kaotatakse ära nõue sellekohaste kuludokumentide esitamiseks. Represseeritute organisatsioonide hinnangul on olemasolev hüvituste süsteem liialt keerukas ja bürokraatlik.

7. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE), mille seadusena vastuvõtmise korral hakkavad salakaubavedajad vahelejäämise korral  lisaks kauba konfiskeerimisele maksma ka aktsiisimaksu. Praegu piirdub salakaubaveo vahelejäämise kulu üksnes kauba konfiskeerimisega. Muudatuse kohaselt ei ole konfiskeerimine aktsiisivabastuse aluseks, sest kaubad peavad eelnõu algataja kinnitusel olema võrdsetel alustel maksustatud.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Kell 14põhiseaduskomisjoni, kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik istung Valges saalis

Arutusel on Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamine. Istungi eesmärk on ära kuulata kodanikeühenduste ja ekspertide seisukohad Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamisel ning kontseptsiooni alusel moodustatud Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tegevuse ülevaade. 

Ühisistungi avab põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde. Istungil osalevad regionaalminister Vallo Reimaa, Eesti Mittetulundusühenduste- ja Sihtasutuste Liidu esindajad Alari Rammo ja Agu Laius, Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam jt. Ajakirjanikud on oodatud!

Majanduskomisjonis

Kell 13 –  reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE); kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (150 SE);

Kell 14 – algab majanduskomisjoni kohtumine nelja ministeeriumi esindajatega (ruum L 241) teemal piiriületusjärjekorrad ja riigi võimalused tekkinud ebanormaalse olukorra normaliseerimiseks. Osalevad majandusministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi ja regionaalministri esindajad. Antakse ülevaade probleemi olemusest. Teemad: järjekorra suurus kolmes idapiiri punktis Narvas, Koidulas ja Luhamaal; kavandatud meetmed probleemi leevendamiseks ja lahendamiseks; tegevused Venemaa suunal (näit. valitsustevaheline komisjon) ja Euroopa Liidu suunal; planeeritavad riiklikud investeeringud idapiiri lähedasse infrastruktuuri ning õiguskorra tagamine piiriületusjärjekordades.

Maaelukomisjonis – riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus otsuse eelnõu (140 OE); Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos otsuse eelnõu (143 OE); Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis otsuse eelnõu (144 OE); Kaitseliidu seaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (92 SE).

Sotsiaalkomisjonis – pärast ühisistungit jätkub sotsiaalkomisjoni istung tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (146 SE) ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (159 SE) aruteluga.

Õiguskomisjonis – karistuspoliitika küsimused (pisivargused ja kergendava kriminaalseaduse tagasiulatuv jõud); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele Eurojusti ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rollist võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu Euroopa Liidus.

NATO PA ja ECRI

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (9.12-13.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA parlamentaarsel foorumil. Muuhulgas käsitletakse sõda Iraagis, olukorda Lähis-Idas laiemalt, olukorda Venemaal.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.12-14.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjon) plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside