Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras esimesel lugemisel on neli eelnõu.

1. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks“ eelnõu (397 OE), mis kohustab valitsust sõlmima Vene Föderatsiooniga kahepoolne leping piirialadel kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks, kuivõrd senine kord lõppes selle aasta 19. jaanuaril. Vastava aluse loob eelnõu kohaselt Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu poolt 20. detsembril 2006 aastal vastu võetud määrus EÜ nr 1931/2006, mis annab Eesti Vabariigile võimaluse sõlmida Vene Föderatsiooniga kahepoolne leping kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks ning üleminekuks piiriületuslubade süsteemile. Riigikogu väliskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Panga Nõukogu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (413 OE), millega alates 18. veebruarist nimetatakse Eesti Panga nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Kalev Kallo ja Jürgen Ligi, Tartu Ülikooli professorid Irene Kull ja Urmas Varblane, Tallinna Tehnikaülikooli professor Enn Listra ning ühiskonna- ja majandustegelased Liina Tõnisson ja Tõnis Palts.

3. Esimesel lugemisel on Riigikogu kultuurikomisjoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE), mille kohaselt kehtestab kooli pidaja ise kooli vastuvõtu ja kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja korra, sealhulgas gümnaasiumi (10.–12. klass) vastuvõtmiseks esitatavad nõuded teadmistele, oskustele ja vilumustele, ning nende kontrollimise korra. Täpsemad volitused sellekohase korra kehtestamiseks sätestatakse haridus- ja teadusministri määrusega. Eelnõu algatamise ajendiks on Riigikohtu 19. jaanuari 2009. aasta otsus, mille kohaselt ei luba kehtiv seadus gümnaasiumi vastuvõtmisel kooli pidajal kehtestada lisaks põhikooli lõpetamise tulemustele muid gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi.

4.

Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE), mille põhieesmärk on sätestada kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku reservi jaotamise põhimõtted. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavaga sätestatav reserv jaotub kauplemise süsteemi sisenejate reserviks ja ühisrakendusprojektide reserviks. Eelnõus esitatud muudatusettepanek käsitleb kauplemissüsteemi sisenejate reservi jaotamise põhimõtteid. Vastavalt Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi 10. detsembri 2008. aasta kirjale nr 57440 on Euroopa Komisjoni poolt kooskõlastatud Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavas käitistele aastateks 2008-2012 keskmiseks summaarseks lubatud heitkoguseks 11 832 452 tonni süsinikdioksiidi. Kauplemise süsteemi sisenejate riiklikku reservi ei kinnitata Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraat enne riikliku reservi jaotamise põhimõtete sätestamist õigusaktiga, mida vastavalt teebki käesolev eelnõu.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi analüüsi viimastest tulemustest.

Majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE); arvamuse andmised ELAKile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu tarbija õigusi käsitleva direktiivi eelnõu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteesektoris ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega, eelnõu ning Euroopa Komisjoni teatis „Tegevuskava intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuks Euroopas”; Euroopa Komisjoni raamteatis „Teine strateegiline energiaülevaade – Euroopa Liidu tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energiavaldkonnas”; Kohustusliku vedelkütusevaru direktiivi muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu ja maagaasi tarnekindlust käsitlev teatis.  Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi ehitiste energiatõhususe kohta muudetud eelnõu.

Rahanduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE); perioodi 2004 – 2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (anti Riigikogu menetlusse eile 9.02.2009).

Riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon – väljasõiduistung Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; otsus “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus” (408 OE).

Sotsiaalkomisjonis – olukorrast tööturul; Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta kohta. 

Õiguskomisjonis – politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Kohtumised, koosolekud

Kell 9-13 – Riigikogu konverentsisaalis jätkub riigikaitsekomisjoni, G. Marshalli Keskuse ja USA saatkonna poolt korraldatav tsiviilkontrolli teemaline kahepäevane konverents (lisainfo: riigikaitsekomisjoni nõunik Helena Koff, telefon 6316672).

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (9.02-11.02) Tšehhis Prahas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Muuhulgas on arutusel COSACi edasised kohtumised ja protseduuriküsimused, subsidiaarsuse printsiip, Tšehhi eesistumise prioriteedid ning idapartnerlus.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Ene Kaups osaleb (10.02-11.02) Brüsselis Euroopa Parlamendi regionaalarengu komisjoni koosolekul. Teemaks on ühtekuuluvuspoliitika tulevik pärast 2013. aastat.

*Riigikogu liikmed Margus Tsahkna ja Taavi Veskimägi on Euroopa Parlamendi (EP) liikme Tunne Kelami kutsel visiidil Belgias Brüsselis (10. – 12.02). Kohtutakse EP liikmete ja ametnikega.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside