Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 13 eelnõu ja üks ettekanne. Teisel lugemisel on 4 ja esimesel lugemisel 9 eelnõu.

1. Esimese päevakorrapunktina on kavas Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtukorralduse, õigusmõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (254 OE), mis sätestab võimaluse kasutada Eesti kaitseväge kuni 45 kaitseväelasega vajaduse korral 2008. aasta 01. juulist kuni 2009. aasta 30. juunini NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.

3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Abinõud geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks” eelnõu (256 OE), mis kuulutab moratoorium geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja toodete turustamise lubade menetlemisele. Algataja kinnitusel ei ole kehtiv geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta ega võimalda arvestada lubade menetlemisel piisaval määral ettevaatusprintsiipi. Riigikogu keskkonnakomisjon toetab eelnõu vastuvõtmist.

4. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „„Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ heakskiitmine“ eelnõu (263 OE), mis algatajate kinnitusel loob kontseptuaalse aluse korrakaitse seaduse eelnõu rakendamiseks ja kohustab ühtlasi täidesaatvat riigivõimu andma regulaarselt seadusandlikule võimule ülevaate turvalisuse ja korrakaitse olukorrast riigis. Põhisuundade eesmärk on piiritleda turvalisuspoliitika ühtsed põhimõtted, visioon, suunad ja pikaajalised mõjupõhised eesmärgid ning tegevussuunised, millest avalik, era- ja mittetulundussektor peavad lähtuma ning mille saavutamisele kaasa aitama.

11. Esimesel lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE), millega soovitakse muuta Riigikogu komisjonide istungid avalikuks ja pikendada ühe tunni võrra istungite toimumise aega. Samuti võimaldab eelnõu võtta Riigikogu liikmeil enne istungite algust sõna ja vastata küsimustele, mis seoses sõnavõtuga esitatakse.  

13. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE), mille eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest.   Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise. Voliniku nimetab ametisse sotsiaalminister ja tema ametiaeg on viis aastat. Tegemist on algselt valitsuse eelnõuga, mis langes 7. mail menetlusest välja ja esitati kolme fraktsiooni poolt uuesti 8. mail.  

NB! Täielik päevakord asub siin.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 13.15) Riigikontrolli aruanne „Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel”.

Kultuurikomisjonis (kell 14) – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE); noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE);

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (275 SE).

Majanduskomisjonis (kell 13) kohtumine AS Eesti Energia esindajatega, arutusel on Eesti Energia arendusprojektid, sh Jordaania projekt.

Põhiseaduskomisjonis (kell 14) julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Riigikohtule arvamuse andmine riigihangete seaduse § 129 lg 2 osas, milles see ei võimalda vaidlustajal kohtusse kaebust esitada, kui vaidlustaja õigusabi kulude väljamõistmise taotlus on vaidluskomisjoni otsusega jäetud rahuldamata.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) – surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE); surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 14) – ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) ja (196 SE); kohtumine USA saatkonna poliitika ja majanduspoliitika osakonna juhataja Jessi Adkinsiga HIV/AIDS ennetustegevuse teemadel.

Väliskomisjonis (kell 14) kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Belgia Kuningriigis ja Luksemburgi Suurhertsogiriigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat; ülevaade 27. – 29. juunini Hantõ-Mansiiskis toimuvast soome-ugri rahvaste V maailmakongressist, kutsutud Riigikogu soome-ugri toetusrühma aseesimees Mart Nutt ning Tartu Ülikooli dotsent ja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liige Tõnu Seilenthal; ülevaade 21. mail toimunud Gruusia üldvalimistest, kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt.

Õiguskomisjonis (kell 14) – advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE); Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (233 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kadriorus Eestisse visiidile saabuva Belgia kuningas Albert II saabumistseremoonial.

Kell 16.20Ene Ergma kohtub kuningas Albert II-ga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 19Ene Ergma osaleb Mustpeade majas Albert II auks korraldataval õhtusöögil.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

9. juuni 2008

Tagasiside