Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 eelnõu.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), mille peamised muudatused puudutavad üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel ja kõrgharidustaseme õppe rahastamist riigieelarvest. Eelnõu eesmärk on muuta kõrgharidussüsteemi toimimine üliõpilase jaoks õiglasemaks, kasvatada kõrgharidustaseme õppe tulemuslikkust, vähendada kõrghariduse valdkondlikku killustatust ja suurendada kõrgkoolide vastutust õppe kvaliteedi tagamisel. Eelnõu kohaselt eraldatakse kõrgkoolidele edaspidi kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks riigieelarvest tegevustoetust, mis ei ole enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga, ning tehakse mitmeid muid põhimõttelisi muudatusi. Ka sätestatakse, et kui erakool taotleb kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks tegevustoetust, kohalduvad talle samad nõuded kui avalik- õiguslikele ja riigi õppeasutustele. Lisaks näeb eelnõu ette ainepunktide kumulatiivse arvestuse kõikide semestrite lõikes. Akadeemilisel puhkusel olevale üliõpilasele antakse õigus kuulata loenguid, kuid mitte sooritada eksameid ja arvestusi. Akadeemilisel puhkusel õppekava täitmise keeldu ei kohaldata keskmise, raske või sügava puudega isikule, alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanemale või eestkostjale ega üliõpilasele, kes on akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse läbimisega.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE), millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste ülevõtmisest tulenevad muudatused. Eelnõu sätestab vedaja tegevusalale juurdepääsu tingimuste erisused (näiteks tegevusloa kohustuseta veod), ühtlustab ja lihtsustab autovedude korraldamiseks antavate tegevuslubade süsteemi, kaotab kehtivast seadusest tulenevad piirangud tasulisele rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsuks, liberaliseerib kasutuslepingu alusel kasutatavate sõidukite autovedudel kasutamise tingimusi, täiendab seaduse vastutusalas sätestatud karistusi autoveoseaduse ja EL määruste nõuete rikkumise eest ning täpsustab mõningate autoveoseaduse sätete sõnastust, et tagada õigusselgus ning kooskõla teiste seaduste ja Euroopa Liidu õigusega.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 11) – parlamentaarne kuulamine noortekeskuste, noorsootöö ja noortepoliitika teemal, väljasõit Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusesse.

Majanduskomisjonis (kell 14) elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); Euroopa Liidu Nõukogu “Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE); Eesti seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (2014–2020), eelnõu suhtes.

Riigikaitsekomisjonis (kell 14)  Riigikogu avaldus “Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele” (179 AE); Riigikaitsekomisjoni algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse §8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE).

Sotsiaalkomisjonis (5 min peale täiskogu) – töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE).

Väliskomisjonis (kell 13) – väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: arengufondi Eesti-India seire, kutsutud Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare, juhatuse esimees Ott Pärna, seirejuht Kitty Kubo ning Eesti-India seire juht Siim Sikkut ja välisministeeriumi esindaja; Eesti välisesinduste võrgustik – väliskomisjoni arvamuse kujundamine.

Õiguskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung (kell 12) – Eesti Ametiühingute Keskliidu  esimehe Harri Taliga ettepanekul kohtutakse keskliidu esindajatega, arutusel on olulisemad probleemid nii kollektiivsete kui ka individuaalsete töösuhete regulatsioonis, mis enim häirivad igapäevast tööelu. Ruum L 333.

Õiguskomisjonis (kell 13.35) – karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE). Ruum L 332.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 9) – Riigikontrolli auditiaruande tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli esindajad. Ruum L 263.

Kohtumised

Riigikogul on külas Makedoonia välisminister Nikola Poposki, kellel on kavas järgmised kohtumised:

kell 11
– väliskomisjoni esimehe  Marko Mihkelsoniga
kell 11.30 – riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidmaga
kell 12 Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivasega
kell 12.45 – Eesti-Makedoonia parlamendirühma liikmetega eesotsas rühma esimehe Margus Hansoniga.

***
Kell 13 – Riigikogu Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani suursaadikuga Eestis Tofig Zulfugaroviga, kohtumisest võtab osa Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester, Neeme Suur, Väino Linde ja Vladimir Velman osalevad (9.02-10.02) Vilniuses BA komisjonide istungitel ja integreeritud stabiilsete finantsturgude teemalisel ümarlaual.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside