Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 4 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE), mis lubab lisaks Eesti kodanikele astuda erakonna liikmeiks ka Euroopa Liidu kodanikel, kes elavad püsivalt Eestis.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE), mis annab kaitseväele õiguse kasutada vajadusel relvi tsiviilõhusõiduki vastu, mida kasutatakse Eesti Vabariigi vastu suunatud relvastatud ründe läbiviimiseks.

3. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Mark Soosaare algatatud planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (943 SE), mille eesmärk on kaitsta ühiskondlikke huve avaliku ruumi planeerimisel ja vastu seista väikeste huvigruppide kasumisoovist tulenevatele erahuvidele. Muuhulgas soovitakse eelnõuga seadustada riiklik arhitektuuripoliitika ja viia selle väljatöötamine koos üleriigilise planeerimisega kultuuriministeeriumi haldusalasse, andes sel viisil ka Eesti Arhitektide Liidule võimaluse selles protsessis kaasa rääkida.

4. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (924 SE), mille eesmärk on tagada vanema poolt üksi kasvatatava lapse toimetulek ülalpidamist käsitleva kohtumenetluse ajal ning ka juhul, kui elatise maksmiseks kohustatud vanemalt ei õnnestu elatist saada. Eelnõu kohaselt hüvitab riik eelnõus ettenähtud tingimustel ja summas vanema poolt maksmata jäetud elatise. Nõue elatise maksmiseks kohustatud vanema vastu läheb hüvitatud summa ulatuses üle riigile.

5. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE), mis annab riigile võimaluse teisaldada mälestusmärk, monumentaalkunsti teos või muu rajatis, mis ohustab avalikku korda, Eesti välissuhtlust ja rahvusvahelist mainet. Seadus keelab samuti selle eseme või rajatise avalikus kohas eksponeerimine viisil, mis ülistab Eesti Vabariiki okupeerinud riike või nende relvajõudusid, on vaenu õhutav või kuriteo toimepanemisele üleskutsuv või muul viisil avalikku korda rikkuv.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE), mille eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitset vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Eelnõu seletuskirja kohaselt võib kohustus sõjahaudade kohaseks tähistamiseks ja austamiseks tingida ka seal paiknevate säilmete ümbermatmise vajaduse olukorras, kus sõjahauad asuvad kohas, mis ei võimalda piisavalt tulemuslikult sõjahaudade ja säilmete väärikat kohtlemist ning mida ei saa käsitleda väärika viimse rahupaigana.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

 

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti põllumajandustootjate Brüsseli esindajaga.

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Eestisse akrediteeritud kaitseatašeedega (ruum 262).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – valitsuse informatsioon Riigikogu väliskomisjoni 19.05.2005 soovituste täitmisest Eesti välispoliitika Venemaa strateegia kujundamisel Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames, kutsutud Riigikantselei esindaja; energiajulgeolek rahvusvahelise julgeoleku kontekstis, NATO tippkohtumise ettevalmistamine, kutsutud suursaadik NATO juures Harri Tiido.

Kohtumised ja muud üritused

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub president Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 81. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel (Kohtu 6).

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside