Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

NB! 13.45 pressikonverents Riigikogu Estonia-komisjonis (ruum L 262).

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on neli eelnõud, millest üks on kolmandal, üks teisel ja kaks esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), millega asutatakse Eesti Teadusinfosüsteem. Selle eesmärk on koondada kogu senine riigi teadus- ja arendustegevusega seotud informatsioon ühtseks tervikuks, mis annab võimaluse inim-, finants-, teaduspotentsiaalide ja töökeskkonna ressursside paremaks kasutamiseks ning strateegiliste ja operatiivsete otsuste tegemiseks. Seni selline ühtne andmekogu puudub. Eelnõu on plaanis vastu võtta neljapäeval.

Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" muutmine" eelnõu (845 OE), millega nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeks Värner Lootsmani asemele Riigikogu liige Enn Eesmaa.

Teisel lugemisel on Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni ja Mart Opmanni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE), mille eesmärk on viia Eesti Panga seadus kooskõlla nõuetega, mida Euroopa Ühenduse asutamisleping ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikiri esitavad majandus- ja rahaliidu täieõiguslikust liikmest riigi keskpangale. Lisaks viib eelnõu seadusesse muudatused, millega Eesti Panga president ei saa enam olla Eesti Panga Nõukogu liige, Eesti Panga presidendi ametiaega pikendatakse 7 aastani ning sätestatakse ühtlasi piirang, mille kohaselt ei või sama isik olla Eesti Panga presidendiks 2 ametiaega järjest.

Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mis täpsustab elektroonilise hääletamise ja valimiskomisjoni tööga seotud sätteid. Vabariigi Valimiskomisjoni kinnitusel peab valimiskomisjon võimalikuks rakendada elektroonilist hääletamist ka 2007. aasta Riigikogu valimistel.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (821 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Sotsiaalkomisjonis – aruanne Eesti tervisesüsteemi kohta. Järgnevalt arutusel haiglavõrgu arengukava.

Väliskomisjonis – Ülevaade Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest Innsbruckis, Austrias 6.-7. märtsil. Kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi ja kaitseministeeriumi esindajad.

Riigikogu uurimiskomisjon 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude selgitamiseks – kell 13 toimub uurimiskomisjoni kohtumine Rootsi parlamendi kolleegidega ( ruumis L 262). Pärast arutelu kell 13.45 pressikonverents.

Üritused

* Jätkub Riigikogu esimehe Ene Ergma ametlik visiit Poola. Delegatsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed Küllo Arjakas, Väino Linde, Jarno Laur ja Ela Tomson ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

* Lõpeb väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelsoni visiit Washingtoni, kus ta on koos Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeestega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside