Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on riigikohtu esimehe ettekanne ning ühe eelnõu kolmas ja 1 eelnõu teine lugemine.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE), mille eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle EL direktiiv 2009/44/EÜ, mis käsitleb finantstagatiste ja väärtpaberite arveldustega seonduvat. Lisaks täpsustab eelnõu Eesti väärtpaberite keskregistris väärtpaberikontodega seotud registritoiminguid, eelkõige neid, mis seonduvad väärtpaberite pantimisega, ning loob isikutele võimaluse avada väärtpaberikonto otse Eesti väärtpaberite keskregistris ilma panga või muu kontohalduri vahenduseta.
2. Teisele lugemisele tulebEesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE), mille kohaselt on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on isiku elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Samuti on maamaksu tasumisest vabastatud ka hooneühistu liikmed, kes selles hoones rahvastikuregistri andmetel elavad. Hooneühistu poolt kasutava maa vabastatakse samas määras, tiheasustusega alal vastavalt 0,15 ha ning mujal 2,0 ha ulatuses, jaotatuna proportsionaalselt hooneühistu liikmete vahel.

3.
Riigikohtu esimees Märt Rask annab ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Riigikohtu esimehe seekordse ettekande põhifookuses on küsimus, kuidas muuta õigusemõistmist isikutele kättesaadavamaks ja menetlusaega mõistlikumaks. Riigikohtu esimees annab Riigikogule ülevaate ka probleemidest, mis kaasnevad kõrgete riigilõivudega. Vt ka http://www.nc.ee/?id=1228

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE).

Kultuurikomisjonis (kell 14)
–haridus- ja teadusministeeriumi kuulamine teemal vene õppekeelega gümnaasiumide valmisolekust üleminekuks eestikeelsele aineõppele, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis; kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE).

Majanduskomisjonis (kell 14)
 – lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE); kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE); meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE); raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE).

Põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung (kell 15)
– õiguskantsleri ülevaade-analüüs isiku põhiõiguste järgimisest jälitustegevuses (rõhuasetusega teabevahetuse varjatud jälgimisele ja pealtkuulamisele), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; elektroonilise hääletamise arendamise töögrupi moodustamine (ruum L 262).

Rahanduskomisjonis
(10 min pärast täiskogu istungi lõppu) – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE);  riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (10 SE); Riigikogu otsus „Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine”; Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine”.

Riigikaitsekomisjonis
(5 min pärast täiskogu istungi lõppu) – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE).

Väliskomisjonis (kell 13)
– kandidaadid Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhiko Ühendriikides, asukohaga Washingtonis, suursaadiku ametikohale Ukraina Vabariigis ja Moldova Vabariigis, asukohaga Kiievis ning suursaadiku ametikohale Madalmaade Kuningriigis, asukohaga Haagis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis.

Õiguskomisjonis
väljasõiduistung (kell 16.45) – Muraste Piirivalvekool.

Kohtumised, üritused
, foorumid

Kell 12
– Riigikogu juhatuse liikmed kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorus).

Kell 14.15
Ene Ergma osaleb integratsiooniprojekti Minu Riik 9. tööaasta lõpetamisel (sadamas Tallinki laeval).
* Keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas osaleb (9.06-11.06) Strasbourgis ENPA korraldataval 6. maailma veefoorumi parlamentaarse protsessi ettevalmistaval konverentsil. Konverentsi korraldamise eesmärgiks on teha parlamendiliikmete hääl kuuldavaks üleilmses veedebatis ning anda oma panus olulisemate veeteemade käsitlemisse.
 
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (9.06-11.06) Poolas Varssavis ja Olsztynis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee istungil.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas osaleb (8.06-9.06) Pariisis kollokviumil „Prantsusmaa ja Balti riikide parlamentide 20-aastane sõprus: minevik ja tulevik“.

*
Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (7.06-9.06) Londonis GLOBE’i korraldataval foorumi „Euroopa ühise kalanduspoliitika reformimine“.
* Riigikogu Eesti-Kirgiisi parlamendirühma esimees Kalev Lillo osaleb (4.06-11.06) Kirgiisis Biškekis lektorina Freedom House’i korraldatavas koolitusprogrammis.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside