Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung.

Päevakorras on rahvastiku tervise arutelu ja 5 eelnõu lõpphääletus.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele õiguskomisjoni algatatud sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE), mis loob sihtasutusele ja mittetulundusühingule samalaadsed regulatsioonid audiitorkontrolli kohustuse osas. Sihtasutused, mille tulud on väikesed, saavad eelnõu kohaselt suunata need rahalised vahendid (sh annetused sihtasutuse eesmärgipäraseks tegevuseks), millede eest siiani on tulnud tellida kohustuslik audiitorkontroll, oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE), mille eesmärk on harmoneerida Eesti õigusesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/111/EÜ. Direktiivist tulenevate muudatustega tõhustatakse piiriüleste pangandusgruppide üle teostatava finantsjärelevalvet ja parandatakse krediidiasutuste riskijuhtimist. Eelnõu kohaselt suurenevad riikliku finantsjärelevalvet teostava finantsinspektsiooni õigused järelevalveks vajamineva informatsiooni saamisel ja nõudmisel ning seda eelkõige nö hädaolukorras või finantsstabiilsust ohustavate asjaolude ilmnemisel. Samuti suurenevad finantsinspektsiooni õigused osaleda erinevate riikide finantsjärelevalve asutuste vahel koostööks moodustatud järelevalve kolleegiumite töös.
           
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE), mis keelab polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (PCB-sid) sisaldavate seadmete kasutamise keelatud alates 1. jaanuarist 2011. PCB-sid sisaldavate seadmete valdajad peavad seadmed kasutuselt kõrvaldama hiljemalt 31. detsembriks 2010. Antud nõue tuleneb Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist 1996/59/EÜ. Seaduse teine eesmärk on viia kooskõlla jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsioon. Viimane näeb ette, et jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestab valla- ja linnavolikogu, kuid 16. juunil 2010 vastu võetud jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadusega loobuti jäätmeveo teenustasu suuruse piirmäärast.
 
4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele majanduskomisjoni algatatud hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE), mille eesmärk on lükata aasta võrra edasi 1. jaanuarist 2011 jõustuma pidanud elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi rakendumine, kuna hasartmängu korraldajad pole selleks enda kinnitusel valmis ja on hõivatud ümberkorraldustega, mida toob kaasa eurole üleminek.
5. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (869 OE), millega nimetatakse riigikontrolli 2010. aasta tegevust kontrollima KPMG Baltics AS-i audiitor Indrek Alliksaar. Viimane tegi seda ka 2009. aastal.
 
6. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena tuleb arutuse alla Eesti rahvastiku tervis. Arutelu algatas Riigikogu sotsiaalkomisjon. Ettekande sel teemal peavad sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Eesti esinduse juht Jarno Habicht.
 
Komisjonides

Majanduskomisjonis
– liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE); riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE).

Põhiseaduskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (875 OE).

Riigikaitsekomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (849 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (848 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (847 OE); rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 14) – vaimupuudega inimeste hambaravi; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE); 

Õiguskomisjonis
(kell 14) – kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee; võlaõigusseaduse, mittetulundusühingute seaduse jt. seaduste muutmise seaduse eelnõu (881 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang, justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhtaja Indrek Niklus ja nõunik Triin Tõnisson.
 
Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitika- ja majandusosakonna juhataja Marc Nordbergiga.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Pirita sotsiaalkeskust.
 
Kell 14 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub demokraatia töötuba teemal „Muukeelne noor Eestis – võimalused ja väljakutsed”. Seminaril arutletakse Eestis elavate erinevatest rahvustest noorte olukorra ja eneseteostusvõimaluste, viimase aja arengute ning kitsaskohtade üle. Arutelu üheks lähtepunktiks on uuringu „Lõimumiskava monitooring 2010” tulemused, mis käsitlevad 18-35 aastaste mitte-eestikeelsete noorte integratsiooni Eesti ühiskonda. Sõna võtavad Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professor Raivo Vetik, Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Andres Herkel, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Silver Pramann ja Noorteühingu Avatud Vabariikjuhatuse esimees Jevgeni Krištafovitš.
 
Kell 14.50Keit Pentus kohtub “Minu Riik” programmi raames Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastega.

*
Riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson osaleb (9.12-12.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Atlandiüleste suhete teemalisel konverentsil, kus ta esineb ettekandega. Kõne all on väärtuste ja poliitiliste traditsioonide sarnasus ja erinevus, suhted Venemaaga, majanduse üleilmastumise ja säästliku energiakasutusega seonduv.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Trivimi Velliste osaleb (9.12-11.12) Brüsselis Beneluxi parlamendi istungil ning Beneluxi ja Balti Assamblee presiidiumide kohtumisel.
 
* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (9.12-10.12) Suurbritannias Londonis Parlamentide vahelise Liidu (IPU) Briti grupi korraldataval seminaril „Noorte osalemine poliitikas”.
 
* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Sven Mikser (4.12-8.12) ning Kadri Simson (4.12- 9.12) osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA Atlandiülesel parlamentaarsel foorumil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb(7.12-10.12) raportöörina Prantsusmaal Strasbourgis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel. Arutusel on Gruusia, Moldova, Ukraina, Serbia, Armeenia, Albaania ja Türgi liikmekohustuste täitmisega seotud küsimused.
* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (7.12-15.12) Jaapanis Nagoyas Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) 28. üldassambleel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside