Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7. eelnõu, mis kõik on kolmandal lugemisel

1. Valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (1072 SE) peamine eesmärk on viia seaduse tekst kooskõlla ELi õigusaktidega ning mõnede sätete sõnastuse muutmise abil lihtsustada seaduse rakendamist. Suurema muudatusena luuakse võimalus importida Eestisse loomi ja loomseid saadusi, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon kehtestanud ühtseid impordinõudeid ning mille käive on marginaalne (tsirkuseloomad, meditsiinis ja taimekaitses kasutatavad selgrootud jt).

2. Valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE) täpsustab 2004. aastal vastu võetud jäätmeseadust. Vajaduse seda muuta tingis ühelt poolt Eestis viimaste aastate jooksul toimunud jäätmehoolduse kiire areng, teiselt poolt jäätmeseaduse rakendamise käigus ilmnenud mitmed ebatäpsused ja lüngad, mis vajavad kõrvaldamist. Suure osa eelnõust moodustavad terminoloogilisi täpsustusi ja selgitavaid täiendusi sisaldavad normid.

3. Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1066 SE) eesmärk on üle võtta mitmed Euroopa Liidu Nõukogu direktiivides sisalduvad normid. Nii tunnistatakse kehtetuks käibemaksuseaduse säte, mille alusel kohaldatakse 5-protsendilist käibemaksumäära teatud keemilistele kahjuritõrjevahenditele. Maksuvaba käibe paragrahvi 16 lisatakse uus punkt, mis sätestab hambatehnikute teenustele ning hambaarstide ja hambatehnikute poolt võõrandatavatele hambaproteesidele maksuvabastuse. Arve nõudeid ja väljastamist reguleerivat paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 8¹ eesmärgiga lihtsustada arve nõuete täitmist. Kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt käibemaksu käibedeklaratsioonil arvestamise lubamisega lihtsustatakse ettevõtjate maksukohustuste täitmist, samuti vähendatakse maksuhalduri koormust käibemaksu tagastusnõuete kontrollimisel.

4. Valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1074 SE) eesmärk on kehtivate sätete ulatuse selgepiirilisemaks muutmine lähtudes põhimõttest, mille kohaselt eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid puudutav regulatsioon tuleb kehtestada seadusandlikul tasandil. Eeltoodust johtuvalt täpsustatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga varjupaigataotleja, pagulase, täiendava kaitse saaja ja ajutise kaitse saaja poolt elamisloa taotlemisel ja elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavate eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete esitamise kohustust, mis puudutab taotleja rassi, rahvust, usku, poliitilisi veendumusi ja kuuluvust sotsiaalsesse gruppi ning andmed taotleja abikaasa või elukaaslase kohta. Eelnõu väljatöötamise tingisid õiguskantsleri poolt tehtud märkused.

5. Valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE) põhieesmärk on täiendada välisõhu riigi tasandil korraldatava kaitse nõudeid. Kõik seaduse eelnõuga kehtestatavad piirangud on mõeldud selleks, et tagada keskkonnasõbralikumate toodete (värvide, lakkide, sõidukite taasviimistlusmaterjalide, osoonikihi kahandavaid aineid sisaldavate toodete ning vedelkütuste) kasutamine. Nende toodete tarbimise suurenemisel võimaldab see elanikkonda kasvavast välisõhu saastest säästa.

6. Valitsuse algatatud rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE), mille põhisisuks on maakonnaraamatukogu ja keskraamatukogu ülesannete täpsustamine, rahvaraamatukogu direktori töölevõtmise korda ning haridusnõudeid puudutavate sätete muutmine, samuti rahvaraamatukogu aruandluse esitamise korra, kogude korraldamise ja lugeja vastutusega seonduvate sätete muutmine. Eelnõuga antakse ka rohkem võimalusi otsustada raamatukogundust puudutavaid küsimusi kohalikul tasandil. 

7. Vabariigi Valitsuse ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 ja 1077 SE) sätestab Keeleinspektsiooni pädevuse, muudab keeleoskusnõuete kehtestamise korda, täpsustab eesti keele oskuse hindamise korda, näeb ette tasemeeksameid korraldava asutuse õigused tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistuse või eesti keele oskuse tunnistuse kehtetuks tunnistamisel ja menetlemisel, täpsustab vähemusrahvuste keele kasutamist omavalitsusüksustes ja täiendab keeleseaduse § 2, mille kohaselt riik soodustab lisaks eesti keelele ka viipekeele ja viibeldud eesti keele kasutamist ja arengut. Muuhulgas lubab eelnõu avaliku teabe – siltide, viitade, kuulutuste, teadaannete, reklaami jms – eestikeelse teksti kõrvale lisada eesti keele piirkondliku erikuju või tõlke võõrkeelde tingimusel, et eestikeelne tekst peab olema esikohal ning ei tohi olla halvemini vaadeldav.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis Euroopa energiapoliitika kohta.

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE) edasise menetlemise arutelu.

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohad komisjoni teatise Euroopa energiapoliitika kohta, arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (1051 SE).

Väliskomisjonis –  kohtumine Birma Liidu Rahvusnõukogu delegatsiooniga

Õiguskomisjonis – keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE).

Kohtumised, istungid, ÜRO missioon

Kell 13 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Eestis visiidil viibiva Riksdagi esimehe Per Westerbergiga.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb (kuni 10.02) Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi istungil ja kohtumisel Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu presiidiumiga. Arutusel on Balti riikide päevakajalised küsimused ning toimub Läti presidendile Vaira Vîke Freibergale Balti Assamblee medali üleandmise tseremoonia.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23. 02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Rootsi parlamendidelegatsiooni visiit

8. – 9. veebruarini on Eestis visiidil Rootsi parlamendi (Riksdagi) esimees Per Westerberg koos teda saatva delegatsiooniga, kuhu kuuluvad Riksdagi keskkonna- ja põllumajanduskomisjoni esimees Anders Ygeman, väliskomisjoni aseesimees Urban Ahlin, keskkonna- ja põllumajanduskomisjoni aseesimees Erik A. Eriksson, väliskomisjoni liige Walburga Habsburg Douglas ning Riksdagi peasekretär Anders Forsberg. Visiidi käigus kohtutakse Riigikogu esimehe Toomas Vareki, president Toomas Hendrik Ilvese, peaminister Andrus Ansipi ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade Komisjoniga. Delegatsioon tutvub ka Okupatsioonimuuseumiga.

President Toomas Hendrik Ilves võtab Riksdagi delegatsiooni vastu neljapäeval, 8. veebruaril kell 16 ning peaminister Andrus Ansip kohtub külalistega reedel, 9. veebruaril kell 11.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside