Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja 5 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 3 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele õiguskomisjoni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (123 SE), millega muudetakse nimetatud seaduse jõustumise tähtaega. Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus, millega muudeti jälitustegevuse õiguslikku regulatsiooni, võeti Riigikogus vastu 17. veebruaril 2011 ja kehtestati selle jõustumise tähtajaks 1. jaanuar 2012. Muudatuste eesmärk on lükata see ühe aasta võrra edasi ja jõustada seadus 1. jaanuaril 2013, kuna õiguskantsler tuvastas kriminaalmenetluse seadustiku § 12615 lg 2 punktide 2 ja 3 vastuolu põhiseadusega ning justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu nimetatud sätete põhiseadusega kooskõlla viimiseks ning mitmete teiste sama seaduse jälitustegevust puudutavate sätete muutmiseks.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE), mis on välja töötatud seoses päästeameti kohalike asutuste ümberkorraldamisega ja Päästeametiga ühendamisega, Häirekeskuse moodustamisega ning tulenevalt prefektuuride ümberkorraldamisest Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlikeks struktuuriüksusteks alates 2012. aasta 1. jaanuarist. Eelnõuga tehakse seadustes selleks vajalikud muudatused. Päästeameti kohalikud asutused (päästekeskused) ühendatakse Päästeametiga ja prefektuurid ühendatakse Politsei- ja Piirivalveametiga alates 2012. aasta 1. jaanuarist.
3. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2011. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (135 OE), millega nimetatakse riigikontrolli 2011. aasta tegevust kontrollima KPMG Baltics AS-i audiitor Indrek Alliksaar, kes kontrollis riigikontrolli majandustegevust ka 2009. ja 2010. aastal.
4. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Fraktsiooni algatusel toimub olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu elektri hinna teemal. Ettekande peavad konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, Baltic Energy Partners OÜ partner Peeter Pikk ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige, majanduskomisjoni aseesimees Urve Palo.
5. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE), mis võrreldes kehtiva regulatsiooniga vähendab põllumajandusmaa ja metsa omandamise piirangud nii Euroopa Majanduspiirkonna (EEA – The European Economic Area) lepinguriikide kui ka OECD liikmesriikide residentidele, säilitades aga EEAsse mitte kuuluvate riikide suhtes riigikaitselised ja julgeolekualased võõrandamispiirangud väikesaartel ja piirilähistel aladel. Eeltoodust tulenevalt sätestab eelnõu EEA lepinguriikide ja OECD liikmesriikide isikutele Eestis põllumajandus- ja metsamaa omandamiseks võrdväärsed tingimused. Seega laieneb OECD liikmesriikide isikute võrra nende isikute ring, kellele pärast 1. maid 2011 ei kohaldata põllumajandus- ja metsamaa sihtotstarbega kinnisasja omandamise korral Eestis elamise, Eesti äriregistrisse kandmise, samuti põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamise kogemuse Eestis omandamise nõudeid. Samasisuline eelnõu (54 SE) oli Riigikogu menetluses ka varem, kuid võeti algataja (Vabariigi Valitsuse) poolt 10. oktoobril tagasi.
6. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (110 SE), mis lisab varem menetletud eelnõule (54 SE) täiendava sätte, mis lubab omandada kinnisasja piiriäärsetel aladel ja saartel ka neil füüsilistel isikutel, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa alusel ja soovivad omandada kuni 0,2 ha suurust kinnisasja.
 
Komisjonides:
 
Kultuurikomisjonis (kell 14) – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (89 SE).
 
Väliskomisjonis (kell 14) – avalik diplomaatia ja Eesti esindatus maailmas, Eesti Instituudi tegevjuhi kohusetäitja Mart Meri ja välisministeeriumi esindaja; arutelu 4. detsembril toimunud Vene Riigiduuma valimistest.

Kohtumised, üritused
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Riigikogu vähemusrahvuste saadikute ühenduse koosolekul.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu liikmetega.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (8.12-9.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA majandussuhete ja -arengu komitee istungil. Arutusel on käibemaksupoliitikaga seotud küsimused, investeerimine madala süsinikutasemega majanduse arendamisse, Euroopa kodanike heaolu, energiaküsimused jpm.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside