Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

 

Päevakorras on 3 eelnõud.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE), mille eesmärk on luua põhihariduseta koolikohustusliku ea ületanud isikutele võimalus omandada kutseharidus ja leida seega kergemini tööd. Eelnõu jõustumisel rakenduvad erinevad paindlikumad kutseõppe võimalused, mis on kooskõlas elukestva õppe põhimõtetega ja mis eeldatavasti suurendavad kutseõppes osalemist ja vähendavad oluliselt väljalangevust. Samuti korrastatakse riikliku koolitustellimuse mehhanismi ja muudetakse efektiivsemaks rahaliste vahendite kasutamine koolitustellimuse alusel ja raames.

Esimesel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE), mille eesmärk on ühtlustada osaühingu juhatuse liikmete ja aktsiaseltsi juhatuse liikmete vastutust.

Esimesel lugemisel on ka Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE), mis täpsustab vedelkütusevaru soetamiseks korraldatavate riigihangete läbiviimise tingimusi. Eelnõu algatajate väitel on probleemiks pikk rahvusvahelise riigihanke läbiviimise protseduur. Vedelkütusevaru hoiustamisekoha riigihanke ning vedelkütusevaru soetamiseks vajaliku riigihanke järjestikusel läbiviimisel kulub protseduuride täpse järgimise korral vähemalt 236 kalendripäeva. Nii pika aja jooksul võivad tingimused vedelkütuseturul oluliselt halveneda ning vastavad kulutused osutuda planeeritust oluliselt suuremaks. Otstarbekas on agatajate kinnitusel vastavad hanked läbi viia ajahetkel, mil kütuse ja hoiustamiseteenuse hinnad on turul madalad.

Päevakord asub aadressil

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Rahanduskomisjonis – 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE); alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE); Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu algatamine.

Õiguskomisjonis – arvamuste andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta ja nõukogu raamotsuse eelnõule, millega tugevdatakse karistusõiguslikku raamistikku, et võidelda intellektuaalomandi rikkumiste vastu;

arvamus Euroopa Ühenduste Komisjoni nõukogu raamotsuse eelnõule organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise kohta;

arvamus Euroopa Ühenduste Komisjoni nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb EL liikmesriikide vahelise politseikoostöö parandamist eelkõige sisepiiridel ja millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni.

Üritused Eestis ja mujal:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb IV Eesti kodanikuühiskonna konverentsil “Väike riik, suur ühiskond” (Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus).

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb (kuni 26.11) Bukarestis ENPA alalise komitee töös.

* NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 29.11) Kataris Dohas ja Hollandis Amsterdamis toimuval NATO PA Vahemeremaade töögrupi seminaril “Pärsia lahe regiooni julgeolek ja areng”.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 29.11) Venemaal Moskvas ja Itškeeria Tšetšeeni Vabariigis ENPA delegatsiooni koosseisus Tšetšeenia parlamendivalimiste vahetu informatsiooni kogumise missioonil.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside