Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on Riigikohtu ülevaade ning kolme eelnõu kolmas ja ühe eelnõu teine lugemine.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), mille eesmärk on vähendada elamislubade väärkasutuse ohtu terviklikult ja tagada, et sisserände piirarv täituks nende isikutega, kelle elama asumine Eestisse on avalikes huvides. Eelnõuga sõnastatakse uuesti tähtajalise elamisloa töötamiseks, tähtajalise elamisloa ettevõtluseks ja tähtajalise elamisloa kaaluka avaliku huvi korral andmise alused ja eesmärgid

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), millega täpsustatakse väärtpaberi prospektide koostamise ja nende avalikustamise korda ja vähendatakse väärtpaberiemitentidel ja vahendajatel lasuvat halduskoormust prospektide koostamisel. Samuti suurendatakse investorite kaitset seeläbi, et esitatav teave prospektides oleks piisav ja vastaks eelkõige tavainvestorite (jaeinvestorite) vajadustele.

3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), mille eesmärk on viia vedelkütuse seadus kooskõlla Riigikohtu 31. jaanuari 2012. aasta otsusest nr 3-4-1-24-11 tulenevate soovitustega. Sellest lähtuvalt täpsustab eelnõu kaalutlusi, millest haldusorgan tagatise vähendamise üle otsustamisel lähtub, võttes aluseks samad asjaolud, millest maksuhaldur lähtub tagatise suurendamise üle otsustades. Täiendavalt sätestatakse tagatise vähendamise üle kaalutlemisel kriteeriumitena isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme võimelisus ehk pädevus kütuse käitlemise valdkonnas tegutseda, samuti varasem ettevõtlusega tegelemise kogemus ja ettevõtte tehtud investeeringud kütuse käitlemise valdkonnas. Ka vähendatakse võimalust, et kütuse müügi tegevusalal tegutseda sooviv ettevõtja, kes kasutab esindusisikuna nn „tankisti“ ja kellel puuduvad teadmised ja varasem kogemus kütuse käitlemise alal, saaks alla 100 000 euro suuruse tagatise. Kohtuotsuses leiti, et vedelkütuse seaduses tuleks põhjalikumalt reguleerida tagatise vähendamise aluseid, et lihtsustada maksu- ja tolliameti tegevust, muuta see kontrollitavamaks ja vähendada võimalikke kaebusi.

4. Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Ettekande sel teemal peab Riigikohtu esimees Märt Rask.

5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE), millega nähakse ette Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) ülesannete üleviimine ministeeriumi hallatavasse sihtasutusse Innove ning sellega seonduvalt REKK  tegevuse lõpetamine. Eelnõu kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks. Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur. Ümberkorralduste eesmärk on koondada nende agentuuride alla kogu haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sh programmide ja projektide rakendamine. See annab ministeeriumile võimaluse vähendada juhtimise killustatust ja muuta tänast olukorda, kus ühes valdkonnas tegutseb mitu haridus- ja teadusministeeriumi allasutust.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis (kell 14)  – avalik parlamentaarne kuulamine: õpetajakoolituse hetkeseis, probleemid ja ootused (Riigikogu konverentsisaalis). Istungist toimub otseülekanne Riigikogu veebiaadressil http://live.riigikogu.ee/live.

Põhiseaduskomisjonis (15 min pärast täiskogu) – istungi lõppu erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE); kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE). 

Üritused, kohtumised

Eestis on visiidil 6-liikmeline Tai parlamendi Tai-Eesti parlamendirühma delegatsioon.

Kell 10 – Tai parlamendi delegatsiooniga kohtub Riigikogu Eesti-Tai parlamendirühma esimees Valdo Randpere ja rühma liikmed.

Kell 11 – Tai parlamendi delegatsiooniga kohtub väliskomisjon.

kell 11.30 Tai parlamendidelegatsiooni võtab vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 12 – Riigikogu Narva toetusrühma kogunemine. Arutusel on küsimused, mis seotud Sihtasutuse Narva Muuseumid asutamise, Narva bastionide renoveerimise, jõeäärsete alade korrastamise, Sisekaitseakadeemia võimaliku kolimisega Narva jm (ruum L332).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Liivamäe lasteaeda 30. aastapäeva puhul.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Valeri Korb osaleb (7.06-8.06) Riias Läänemere maade Parlamentaarse Konverentsi rohelise kasvu töörühma ning Balti Assamblee majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel ümarlaual.

* Riigikogu maaelukomisjoni liige Andre Sepp osaleb (7.06-8.06) Kopenhaagenis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide keskkonna- ja põllumajandus/maaelukomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika reform, samuti orgaanilise talupidamisega seotud küsimused.

* Riigikogu liikmed Andres Anvelt, Helmen Kütt, Kajar Lember, Mart Meri, Sven Mikser, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Heljo Pikhof, Karel Rüütli, Indrek Saar, Neeme Suur ja Rannar Vassiljev osalevad (7.06-8.06) Helsingis kohtumisel Soome parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu Eesti-Läti parlamendirühma esimees Mailis Reps võtavad (5.06-7.06) Vabariigi Presidendi delegatsioonis osa presidendi riigivisiidist Läti Vabariiki.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside