Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), mis võimaldab rakendada Euroopa Liidu Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse kohta. 5. juulil 2006 vastu võetud määruse (EÜ) nr 1082/2006 eesmärk on hõlbustada ja edendada liikmesriikide piiriülest ning riikide- või piirkondadevahelist koostööd, et tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Määrusega võimaldatakse territoriaalset koostööd takistavate raskuste ületamiseks asutada ühenduse territooriumil juriidilistest isikutest koostöörühmitused, mida nimetatakse “Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusteks”. 

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE). Eelnõuga täiendatakse struktuuritoetuse seadusi nende rakendamisel esile kerkinud puuduste osas, mida seaduste koostamisel ei osatud ette näha. Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse muudatustest on olulisim projektide elluviimise lõpptähtaja pikendamise võimaldamine põhjendatud juhtumite korral. Nii perioodi 2004–2006 kui ka perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadustes täiendatakse toetuse tagasinõudmise regulatsiooni nende juhtumite osas, mil kahju suurust ei ole võimalik üheselt hinnata, ning tagastamisele kuuluv toetuse osa määratakse protsendina eraldatud toetusest. Lisaks nähakse ette sundtäitemenetluse mehhanismid tagastamisele kuuluva toetuse sissenõudmiseks. Seaduse tasandile tuuakse ka tasumata kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmisega seotud sätted, kuna need on kitsendavad ja kohalduvad vaid osade toetuse saajate puhul. Eelnõuga täpsustatakse samuti Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi raames elluviidavate piiriülese koostöö programmidele kohalduvat reeglistikku.

3. Esimesel lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Metsanduse arengukava väljatöötamiseks ja Riigikogule esitamiseks” eelnõu (243 OE), millega tehakse valitsusele ülesandeks algatada metsanduse arengukava 2010-2020 koostamine ning selle esitamine Riigikogule hiljemalt 1. jaanuariks 2009, kuna kehtiv arengukava lõpeb 2010. aastal. Algatajad on samuti seisukohal, et keskkonnaministeeriumi ja RMK nõukogu poolt algatatud reformid riigimetsas on vastuolus kehtiva Eesti metsanduse arengukavaga aastani 2010 ja Eesti metsapoliitika tuleb uuesti sõnastada. Keskkonnakomisjon antud eelnõu ei toetanud.

4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (224 SE), mille eesmärk on alandada kõikide kultuuri- ja spordiürituste- ning rajatiste piletite käibemaksumäära 5%ni, mida seni rakendatakse vaid piiratud hulgale kultuuriteenustele. Rahanduskomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis (kell 12) looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE). 

Maaelukomisjonis (kell 13) väljasõiduistung Eesti Maaülikooli, AS Tartu Agro külastamine.

Majanduskomisjonis (kell 13)  meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Riigikaitsekomisjonis (kell 14) kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja selle koordineerimine.

Õiguskomisjonis (kell 14) kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (238 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (239 SE).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 10 – välisministeeriumi pressisaalis algab e-Demokraatia konverents „Kaasamine infoühiskonnas – uued võimalused“. Konverentsi moderaatorid on Riigikogu liige Silver Meikar, e-Riigi Akadeemia programmijuht Liia Hänni, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki Sibul ja meediakonsultant Raul Rebane. Konverentsi kava asub siin.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (5.06-6.06) Leedus Vilniuses EPWSi (Naisteadlaste Euroopa Platvorm) konverentsil „Naised kujundavad teadust“, kus ta esineb sõnavõtuga Balti riikide naisteadlaste olukorrast. Käsitletakse soolise ja kultuurimälu küsimusi teaduses, pereelu ja tippteadlase töö ühildamise probleeme, sooliste küsimustega tegelemist Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel jpm.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ning liikmed Maret Merisaar, Peeter Tulviste ja Lauri Vahtre osalevad (3.06-5.06) Brüsselis töövisiidil Euroopa Parlamenti.

*Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (5.06-6.06) Itaalias Triestes Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni korraldataval seminaril „Avaliku halduse efektiivsus ja euroopastumine“. Astok esineb ettekandega e-administreerimisest Eesti kogemuse põhjal.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ning liige Taavi Rõivas osalevad (3.06-5.06) Albaanias Maailmapanga ja Albaania parlamendi korraldataval Euroopa Liiduga liitumise järgse integratsiooni teemalisel konverentsil. Teemadeks on konkurentsivõimelise investeerimiskliima tagamine, toidu ja energia hinnapoliitika, vananemine ja demokraatia Euroopas.

* Riigikogu liige Arvo Sarapuu osaleb (1.06-5.06) Taanis haldusreformialasel koolitusreisil.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (30.05-6.06) Saksamaal Münchenis FDP (Freie Demokratische Partei) 60. aastapäeva kongressil, kohtumistel Saksamaa liberaalidega ning 7. Müncheni majandusalasel tippkohtumisel (Munich Economic Summit) teemal „Euroopa üleilmses võistluses andekuse eest“.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Kalev Kallo osalevad (2.06-6.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 54. täiskogu 1. osaistungil. Muuhulgas on arutusel Venemaa kaitsepoliitika, 2008. aasta arengud Lääne-Balkanil, poliitilised arengud Afganistanis ja Pakistanis, terrorismiaktid Türgis jmt.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside