Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on kuus eelnõu, millest üks on kolmandal, kaks teisel ja kolm esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE), mille vastuvõtmise järel oleks reaalselt võimalik viia korteriomandi seadmine võimalikult lühikese tähtaja jooksul ja anda regulatsioon mõtteliste osade (pööninguruumide) väljaehitamisel kaasomanike nõusoleku saamiseks.

2. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest" eelnõu (848 OE), mis näeb ette Tallinn-Tartu-Luhamaa väljaehitamise I klassi maanteena ja seab selleks kindlad ehitustähtajad. Eelnõu kohaselt peaks Vaida-Mäo lõik ja Tartu ümbersõit valmima aastaks 2010 ning Mäo-Tartu lõik aastaks 2015. Valitsusele tehakse samas eelnõus ettepanek esitada Riigikogule tegevuskava Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehituseks hiljemalt 1. septembriks 2006, näidates ära ehituse eeldatava maksumuse ning finantseerimise allikad.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE), mille eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks.

4. Teisel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mille peamine eesmärk on täpsustada elektroonilist hääletamist puudutavaid sätteid, et rakendada elektroonilist hääletamist ka järgmistel valimistel. Lisaks sisaldab eelnõu muudatusettepanekuid, mis puudutavad valimiste korraldust ning valimiskomisjonide tööd. Samuti kehtestatakse eelnõuga jaoskonnakomisjonide poliitilise tasakaalustatuse põhimõte.

5. Esimesel lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), mille eesmärk on suurendada sündivust nende lasteta paaride arvelt, kellel puudub võimalus loomulikul teel lapsi saada, kuid kellel kunstliku viljastamise protseduuri kasutamine on piiratud materiaalsete võimaluste tõttu. Eelnõu sisaldab volitusnormi kehavälise viljastamise protseduuride ravimikulude osaliseks hüvitamiseks haigekassa kaudu kogusummas 10 miljonit krooni.

6. Esimesel lugemisel on Res Publica fraktsiooni algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE), mille eesmärk on tagada üksikvanema poolt kasvatatava lapse toimetulek juhul, kui elatise maksmiseks kohustatud vanemalt ei õnnestu elatist saada. Eelnõu kohaselt hüvitab riik eelnõus ettenähtud tingimustel ja summas vanema poolt maksmata jäetud elatise. Nõue elatise maksmiseks kohustatud vanema vastu läheb hüvitatud summa ulatuses üle riigile.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava korrastamisest. Arutelu koos õppekava nõukoguga.

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Biomassi tegevuskava” ja „Euroopa Liidu biokütuste strateegia” kohta, biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise tegevuskava.

Majanduskomisjonis – Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 SE); elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE); konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE); Euroopa Liidu Komisjoni rohelise raamatu, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist, eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK’ile.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE).

Väliskomisjonis – arutelu võimalikest arengutest seoses Iraani tuumaprogrammiga; kutsutud välisminister Urmas Paet. Ülevaade Bulgaarias Sofias 27.-28. aprillil 2006 toimunud NATO välisministrite mitteametliku kohtumise tulemustest; kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna peadirektor Sander Soone. Riigikogu Petserimaa toetusrühma kiri väliskomisjonile seoses Vene Föderatsiooni soodusviisadega Eesti Vabariigi kodanikele; kutsutud välisminister Urmas Paet, Riigikogu Petserimaa toetusrühma esimees Tiit Niilo jt; välispoliitika arutelu ettevalmistamine olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 6. juunil 2006 ; välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE).

Üritused

Kell 13 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub kohalike omavalitsusliitude juhtidega.

Kell 16.15 Varek kohtub Hispaania välisministri Miguel Angel Moratinose ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 17 – Hispaania välisministri Miguel Angel Moratinose ja teda saatva delegatsiooniga kohtuvad väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ning Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson.

* Riigikogu aseesimees Ene Ergma ning väliskomisjoni liikmed Toomas Alatalu ja Juhan Parts osalevad (kuni 05.05) Helsingis IV Aasia-Euroopa parlamentaarse koostöö foorumil.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb (kuni 05.05) Münchenis 5. majandusalasel tippkohtumisel, mille põhiliseks arutlusteemaks on „Euroopa ja uus tööjaotus”.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen osaleb (kuni 07.05) Krakovis 4. Parlamendiliikmete Poolmaratonil ning kohtumisel Poola Sejmi liikmetega.

* Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson (04.5-13.05) ja Tõnis Lukas, samuti rühma liige, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (05.05-13.05) osalevad Keenias Nairobis Parlamentidevahelise Liidu 114. Assambleel.

Keenias on arutusel maailma poliitiline, majanduslik, sotsiaalne olukord, demokraatia edendamine ja parlamentide abi demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel. Samuti parlamentide osa kontrolli tugevdamisel ebaseadusliku kauplemise üle käsi- ja kergerelvade ning nende laskemoonaga. Käsitletakse parlamentide rolli keskkonnajuhtimises ja keskkonnaseisundi globaalse halvenemise vastu võitlemisel. Arutusel on parlamentide panus võitluses naiste vägivalla vastu. Toimub ka naisparlamendiliikmete nõupidamine. Keenias on Parlamentidevahelise Liidu (IPU) tegevuse reformimise töörühma koosolek. Ette on nähtud soome-ugri rühmade nõupidamine. Toimuvad kahe- ja mitmepoolsed kohtumised erinevate riikide parlamentide liikmetega. Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb maailma parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (ASGP) nõupidamistel. Parlamentidevahelise Liidu (IPU) assambleed toimuvad kaks korda aastas. Kevadistung on ühes liikmesriikidest. Ülemaailmsesse organisatsiooni kuulub tänase seisuga 143 riigi parlamenti ja 7 assotsieerunud liiget.

* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus osaleb (kuni 06.05) Madridis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tehnoloogia ja õhuruumi- ning kaitsekomitee kohtumistel Euroopa Liidu Satelliidikeskuse ja INDRA ESPACIO üksustes.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 05.04) Istanbulis NATO PA Vahemere töörühma väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside