Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 3 on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel.  

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE), millega reguleeritakse päästeteenistujate õiguslikku seisundit ja päästeala töökorraldust. Muuhulgas defineerib eelnõu päästeteenistuja mõiste, jaotades nad juhtimisega tegelevateks päästeametnikeks ja päästetöid otseselt teostavaiks päästetöötajateks. Eelnõu annab päästeteenistujale õiguse jääda kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist vanaduspensioni ootele. Päästeamet maksab päästeteenistujale sel ajal toetust, mille suurus on võrdne tema vanaduspensioni suurusega. Selline õigus oleks päästeteenistujal, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat. Teise olulise muudatusena on plaanis viia päästeteenistujate tööaeg kooskõlla töö- ja puhkeaja seadusega ning minna sellest tulenevalt 24-tunnistelt vahetustel üle 12-tunnistele vahetustele. Algataja on seisukohal, et 12 tunnistes vahetustes töötamine on päästeteenuse korraldamise seisukohast efektiivsem ja võimaldab komandopealikul tööajagraafikut paremini planeerida. Selline valvevahetuste aeg on algataja hinnangul mõistlik ka töötervishoiu seisukohast.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (150 SE), mis täpsustab kaubandustegevuse erinevaid regulatsioone. Seadus muudab konkreetsemaks regulatsiooni nii kaubandusega tegeleva ettevõtja suhtes kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, täpsustades kaubandustegevuse seaduse kohaldamisala, samuti kaubandustegevuse valdkondi. Eelnõu vastuvõtmisel luuakse paremad võimalused tarbijate majandushuvide kaitseks – täiendatakse kauplejale esitatavaid kohustuslikke nõudeid ning tarbijale müügikohas antava teabe ulatust. Majandustegevuse registri seaduse muutmise eesmärgiks on halduskoormuse vähendamine, milleks lihtsustatakse registreerimismenetlust, andes õiguse registripidajale teha kõiki registriga seonduvaid toiminguid elektroonilise keskkonna võimalustele toetudes. Ühtlasi on laiendatud isikute ringi, kellel on õigus teha registritoiminguid. Turismiseaduse muutmise eesmärgiks on ühtlustada turismivaldkonna õiguslik regulatsioon, võimaldades vastavas valdkonnas tegutsevate isikute kohta saada infot majandustegevuse registrist nii tarbijatel, ettevõtjatel kui ka järelevalvet teostavatel isikutel.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud seadmete energiatõhususe seaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), mis lähtub vajadusest harmoneerida Eesti seadusandlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/32/EÜ seadmete ökodisaini kohta. Eelnõu eesmärgiks on sätestada energiat tarbivate seadmete ökodisaini nõuded ja tagada nimetatud seadmete vaba liikumine siseturul. Seadus käsitleb nõudeid, millele peavad vastama rakendusmeetmete alla kuuluvad seadmed, et neid tohiks turule viia ja kasutusele võtta. Nõuded kehtestatakse seadmete energiatõhususe ja nende tootmise keskkonnasõbralikkuse taseme parandamiseks, mis omakorda aitab kaasa säästvale arengule.

4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, ühistranspordiseaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), mille eesmärk on tagada sarnastel alustel ja võrdses ulatuses toetused kõikidele Eestis elavatele Tšernobõli  veteranidele, sõltumata nende staatusest. Algataja väitel elab Eestis 3500 – 4000 inimest, kes Tšernobõlis kiiritada said ja kellest paljud on invaliidid või töövõime kaotanud pensionärid. Samas saab neist algataja selgituse kohaselt  toetusi vaid 485 isikut. Algataja väitel ei ole ligi 80 % Eestis elavatest tuumakatastroofi likvideerimises osalenutest sünnijärgsed Eesti kodanikud, kellele nende staatuse tõttu ei laiene ka 2003. aastal vastu võetud represseeritute seadus. Algataja hinnangul tooks eelnõu jõustumine kaasa täiendavaid kulutusi 8,75 miljonit krooni aastas. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Indrek Tederi õiguskantsleri ametisse nimetamine” eelnõu (192 OE).

Riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung

Riigikontrolli aruanne kaitseliidu kohta.

Kohtumised, NATO PA 

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Kuristiku lasteaeda. 

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (26.01-2.02) Washingtonis ja Seattles NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside