Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu kolmas lugemine ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE), mille eesmärk on täpsustuda ja ajakohastada regulatsiooni, mis puudutab võrguettevõtja õigust katkestada võlgnevuse korral korterelamu soojusvarustus. Eelnõu sätestab, et kui tarbija on jätnud võrguettevõtjaga sõlmitud lepingus ettenähtud tasu maksmata, võib eluruumi kütmiseks vajaliku soojusvarustuse ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 30. aprillini katkestada üksnes pärast seda, kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teatise saamisest on möödunud 90 päeva ja tarbija ei ole soojusvarustuse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul kõrvaldanud. Ka on eelnõusse lisatud sotsiaalhoolekandeseaduse säte, mis täpsustab toimetulekutoetuse määramise ja eluasemekulude katmise aluseid. Muudatusettepaneku kohaselt saab valla- või linnavalitsus läbi sotsiaalnõustamise protsessi saavutatud taotleja nõusoleku alusel kanda seadusega sätestatud ulatuses ja struktuuris arvestatud eluasemekulude katmiseks eraldatud vahendid otse kommunaalteenuseid osutava või osutanud isiku kontole.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE) , mille eesmärk on tagada füüsilisest isikust ettevõtja võrdne kohtlemine väärtpaberitehingutest saadud kasumi maksustamisel. Eelnõus on pakutud välja investeerimiskonto kasutamisel põhinev süsteem, mis võimaldab teatud enamlevinud liiki investeeringutest saadud tulusid ilma maksukohustuseta edasi paigutada. Nii on võimalik tulumaksukohustust edasi lükata, kui isik määratleb pangakonto enda investeerimiskontona, kannab sellele raha ja seejärel soetab selle raha eest väärtpabereid (või muid finantsinstrumente). Nende väärtpaberite võõrandamisest saadud raha tuleb taas kanda investeerimiskontole, siis ei teki sellest võõrandamistehingust kohest maksukohustust ja saadud raha on täies ulatuses võimalik edasi investeerida järgmistesse väärtpaberitesse. Tulumaksukohustus tekib siis, kui kontolt võetakse välja rohkem raha kui sinna sisse on pandud.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE), mis kehtestab koolituse läbimise nõude broilerite pidamisega vahetult kokku puutuvatele isikutele. Samuti kehtestatakse nõue, et loomkatse läbiviija peab olema läbinud katseloomade kasutamise asjakohase koolituse või peab kaasama loomkatse läbiviimisse asjakohase koolituse läbinud muu isiku.
 
4. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena on arutluse all laste õiguste tagamine. Arutelu algatas sotsiaalkomisjon. Ettekandja sel teemal teevad sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja õiguskantsler Indrek Teder.
 
Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 14) – jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE); jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744); looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE); biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Kultuurikomisjonis
(kell 14) – kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE);

Majanduskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE); töökohtade loomise seaduse eelnõu (740 SE); meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE);

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE).

Väliskomisjonis
(kell 13) – Riigikogu välissuhtlus (NATO Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioonid); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE); rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (731 SE); riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamine.

Kohtumised, üritused, assambleed

Kell 9.50
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub OECD peasekretäri Angel Gurriaga.

Kell 11.15
– Riigikogu väliskomisjon ja riigikaitsekomisjon kohtuvad rahvusvahelise fondi Carnegie Endowment for International Peace tuumapoliitika programmi direktori George Perkovich’iga (ruum L243).

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Haabersti Sotsiaalkeskuse töötajatega (Riigikogus).

Kell 15
– Eesti-Prantsuse parlamendirühma esimees Andres Herkel kohtub Prantsuse senaatori Joëlle Gayraud-Maylam’iga prantsuse kooli küsimuses. Kohtumisel osaleb Prantsuse suursaadik Eestis Frederic Billet.

Kell 16
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.

Kell 16
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub segakoori „Videvik“ liikmetega (Riigikogus).
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (1.06-4.06) Kiievis ENPA monitooringukomitee raportöörina informatsiooni kogumise missioonil.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste (osaleb 2.06-3.06) ning liikmed Sven Sester ja Peep Aru (osalevad 306.-4.06) on Vilniuses Balti Assamblee majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil ning Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee istungil. Muuhulgas on arutusel Rail Baltica ja Visaginase tuumajaama projektid.

*
Riigikogu väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osaleb(2.06-4.06) Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval välisteenistuse teemalisel arutelul.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside