Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõu, millest 6 on kolmandal ja 3 esimesel lugemisel
 
1. Kolmandal lugemisel on Riigikogu 6 fraktsiooni poolt algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), mis ühe olulise muudatusena loob Riigikogu töökorraldusse raportisüsteemi. Raporti koostamise algatab eelnõu kohaselt Riigikogu komisjon, mis määrab oma liikmete hulgast ka raportööri. Lisaks eelnevale muudetakse eelnõuga valitsusliikmete infotunnis osalemise ja sellest teavitamise korda. Erinevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivast redaktsioonist nähakse muudatusega ette, et igast infotunnist võtavad osa peaminister (tema äraoleku korral teda asendav minister) ja tema poolt määratud ministrid. Samuti seab eelnõu Riigikogu komisjonidele kohustuse koostada seletuskiri ka eelnõude teiseks lugemiseks. Riigikogu fraktsioonidel tekib eelnõu kohaselt õigus algata kord aastas olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus.
 
2. Kolmandal lugemisel on 9 Riigikogu liikme poolt algatatud avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE), mille eesmärk on kaotada piirang, mis ei luba riigiametnikul pärast ametist vabastamist töötada riigiametnikuna mõnes teises riigiametis või omavalitsuses, mille üle ta riigiametnikuna varem järelvalvet teostas. Selle piirangu kaotamine lubaks teiste hulgas ka maavanematel asuda juhtima omavalitsusi ka sel juhul, kui nad teostasid varem selle omavalitsuse üle järelvalvet.
 
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE), millega pikendatakse puude raskusastme määramise tähtaega seniselt kuni kolmelt aastalt kuni viie aastani. Samuti pikendatakse kuni viie aastani täisealise isiku isikliku rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aega.
 
4. Kolmandal lugemisel on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), mis kaotab tulumaksuvabastuse õppelaenu intressidelt ja ametiühingu liikmemaksudelt. Algataja hinnangul jääb õppelaenu intresside tulust maha arvata jätmisel 2011. aastal riigieelarvest tagastamata ca 25 mln krooni tulumaksu ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude maha arvata jätmisel ca 10 mln krooni.
 
5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE), mille eesmärk on kehtestada riiklikult tagatavate ekspordigarantiide andmise uued põhimõtted, et muuta reaalselt võimalikuks seni väga vähesel määral väljastatud kesk- ja pikaajaliste ekspordigarantiide väljaandmine. Eelnõu kohaselt saab riikliku eksporditagatise andjaks sihtasutuse asemel riigi osalusega ekspordi tagamiseks asutatav krediidikindlustusega tegelev kindlustusandja. Riiklikest eksporditagatistest tulenevate võimalike nõuete otsese mõju maandamiseks riigieelarvele sätestatakse uue mehhanismina seaduse tasandil edasikindlustusandja deposiidi loomine kindlustusandja juures, kuhu eraldatakse vahendid riigi poolt. 
 
6. Kolmandal lugemisel on Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE), mille peamine eesmärk on täpsustada äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruande maakohtute registriosakondadele esitamise regulatsiooni ja sätestada alus majandusaasta aruande taksonoomia kehtestamiseks.
 
7. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (553 SE), mis näeb ette tulumaksumäära fikseerimise 21%-le ja maksuvaba tulu määra fikseerimise 27 000 kroonile.
 
8. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (554 SE), mis näeb ette täiendava tulumaksu astme ja fikseerib residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust maha arvatav maksuvaba tulu 27 000 kroonile. Eelnõu kohaselt on tulumaksu määr esimesele astmele (kuni 300 tuhat krooni) 21% ja teisele astmele (üle 300 tuhande krooni) 33%.
 
9. Esimesel lugemisel on rahanduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), mis täpsustab riigilõivu määrasid Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni otsuste edasikaebamise korral.
 
Komisjonides

Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– väljasõiduistung Põlva- ja Jõgevamaale. Kahe päeva jooksul on kavas kohtumine PRIA esindajatega, tutvumine Maarja külaga, kohtumine Põlva maavanema ja Põlvamaa Põllumeeste Liidu esindajatega, tutvumine Miiaste Põllumajandusliku Osaühinguga, Eesti Maanteemuuseumi ja Torma Põllumajandusosaühinguga.

Majanduskomisjonis
(kell 13) – lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele riigi majanduse elavdamise strateegia ja tegevusprogrammi välja töötamiseks aastateks 2009-2013” eelnõu (555 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (557 OE).

Kohtumised, konverentsid, foorumid

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tammega.

Kell 13
Ene Ergma kohtub Prantsusmaa suursaadiku Frédéric Billet’ga.

Kell 14
Ene Ergma kohtub Euroopa ombudsmani Nikiforos Diamandourosega.

Kell 16
Ene Ergma kohtub Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori Virginija Langbakk’iga.
* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ja sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu osalevad (28.10 – 30.10) Portugalis Portos noorte parlamendiliikmete 4. konverentsil, kus on arutusel parlamentarism Euroopas ja sellega seoses uued koostöövõimalused pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist, samuti käsitletakse Euroopa Komisjoni nägemust töökohtade olukorrast Euroopas ning vajadust funktsioneeriva finantsjärelevalve üle.
* Riigikogu liige Silver Meikar osaleb (27.10 -1.11) Egiptuses Kairos ja Aleksandrias toimuval 56. liberaalide rahvusvahelisel kongressil.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (26.10 – 29.10) Rootsis Stockholmis Põhjamaade Nõukogu 61. istungjärgul ning kohtumisel Põhjamaade Nõukogu presiidiumiga.
 
* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (29.10) Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei (EPP) tippkohtumisel.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside