Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest kaks on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel. Eelnõu 369 SE suhtes on põhiseaduskomisjon esitanud taotluse see päevakorrast välja arvata.

1. Kolmandal lugemisel on valituse algatatud mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE), mille peamine eesmärk on 2006. aasta alguses jõustunud äriseadustiku muudatuste eeskujul teha muudatused korteriühistuseaduses, mittetulundusühingute seaduses sihtasutuste seaduses ja tulundusühistuseaduses. Eelnõu täpsustab juriidiliste isikute juhtorganite ning nende liikmete pädevust ning seeläbi ka vastutust, juriidilise isiku organi otsuste tühisuse ja kehtetuks tunnistamisega seonduvat. Kergendatud on sihtasutuste ja mittetulundusühingute ühinemise ja jagunemisega seonduvaid reegleid, mis peaks neid protsesse lihtsustama ja kiirendama. Kaotatud on praktikas tarbetuid formaalsusnõudeid, näiteks juhatuse liikme allkirjanäidise esitamise kohustus ja liikmetele kehtestatud piirangud esindajate nimetamiseks üldkoosolekule. Samas reguleeritakse eelnõuga senisest detailsemalt mõningaid juriidiliste isikutega seotud küsimusi (näiteks mittetulundusühingute üldkoosolekuga seonduvat), et tagada kõikide osapoolte kaitse ja ennetada vaidluste tekkimist.

2. Kolmandal lugemisel on valituse algatatud kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE), millega luuakse tingimused EL uue kemikaalipoliitika rakendamiseks Eestis. Selle tulemusena suureneb kemikaaliohutus, vähenevad riskid inimese tervisele, keskkonnale ja varale. Ka suureneb üldine ohutustase piirkondades, kus transporditakse ja käideldakse ammooniumnitraati, eeskätt sadamates ja raudteel. Eelnõu kohustab senisest enam tähelepanu pöörama suurõnnetuste ennetamisele juba planeerimis- ning ehitustegevuste raames. Samuti paraneb seaduse mõjul avalikkuse teavitamine suurõnnetuse ohust ja inimestele antakse võimalus osaleda oma keskkonna ohutuse kujundamises.

3. Esimesel lugemisel on Riigikogu kuue fraktsiooni algatatud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE), mis reguleerib Riigikogu liikmetele ja kõrgemate riigiteenijate palga määramist ja maksmist. Eelnõu algatamise ajendiks on soov siduda lahti nende ametipalgad Eesti keskmisest palgast. Eesti keskmise palgaga on senini seotud Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kõigi kohtuastmete kohtunike ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk. Kaudselt on keskmise palgaga seotud ka teisi ametikohti, näiteks riigisekretäri ning abiministri palk on seotud ministri palgaga.

Komisjonides

Majanduskomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Arengufondis.

Riigikaitsekomisjonis –  Riigikogu otsuse “Eesti Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (414 OE).

Kohtumised, assambleed, konverentsid

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku R. Scott Heatherington’iga.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Kristiina Ojuland (25.01-30.01) ja Mailis Reps ning asendusliikmed Indrek Saar (24.01-30.01) ja Aleksei Lotman (26.01-30.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2009. aasta istungjärgu 1. osaistungi töös. Valitakse assamblee president ja asepresidendid, samuti Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud. Assambleel arutatakse Armeenia delegatsiooni volituste küsimust, Venemaa ja Georgia sõja tagajärgi ja inimõiguste olukorda piirkonnas pärast sõda. Assamblee ees esineb ka Hispaania peaminister Jose Luis Rodriguez Zapatero.

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (25.01-31.01) USAs, Washingtonis, Colorados ja Californias NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

* Riigikogu liikmed Kadri Simson ja Urmas Reinsalu osalevad (25.01-31.01) Jaapanis sealse välisministeeriumi korraldatud seminaril „Jaapan ja Balti riigid“.

* Riigikogu liige Hannes Astok on (25.01-30.01) Washingtonis, kus ta esineb seal toimuval Maailmapanga konverentsil ettekandega „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu toetuseks“.

* Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb (26.01-29.01) Prantsusmaal Lyonis Eesti Toidu Nõukogu liikmena Eesti delegatsiooni koosseisus kokkade maailmameistrivõistlustel Bocuse d`Or.

* Riigikogu liige Jaan Kundla osaleb (28.01-29.01) Brüsselis Euroopa Liidu demokraatide kohtumisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside