Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 4 on kolmandal ja 2 teisel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), mille eesmärk on laiendada finantsteenuste piiriülese pakkumise võimalusi järgmistes valdkondades: pangandus- ja investeerimisteenused ning kindlustustegevus- ja vahendus. Eelnõu jõustumisel saavad Eesti finantssektori ettevõtjad senisest laiemad võimalused tegutseda piiriüleselt Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides ja nende riikide ettevõtjad omakorda saavad võimaluse piiriüleseks tegutsemiseks Eestis. Algataja kinnitusel ei ole tegemist siiski erakorralise muudatusega – Eestis piiriüleste teenuste osutamise võimalus on teatud tingimustel täna juba olemas nii kolmandate riikide investeerimisühingutel kui ka fondivalitsejatel.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), mille eesmärk on kaotada teenuste vaba liikumise piirang, võimaldades ravimite kättesaadavust Eestis teises Euroopa Liidu liikmesriigis välja kirjutatud retsepti alusel. Eelnõu teine eesmärk on kaotada üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmisega piiratakse teiste Euroopa Liidu retseptide alusel väljakirjutatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete retseptide tunnustamist, tulenevalt retseptide võltsimise ja ravimite kuritarvitamise kõrgest riskist.
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), millega luuakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR), mis võimaldab paremini rakendada individuaalset lähenemist inimese abistamisel hoolekandes. STAR on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks ning sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi osutamise dokumenteerimiseks ja menetlemiseks. Teisel lugemisel viidi eelnõusse täiendus, millega muudetakse lapsehoiuteenuse infosüsteem koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemiks. Vastav regulatsioon jõustub 1. aprillist 2010.
4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), mille eesmärk on luua eeldused elektrituru reaalseks toimimiseks ja elektribörsi käivitamiseks Eestis. Eelnõule laekunud muudatusettepanekuist kiitis majanduskomisjon esmaspäeval (25.01) heaks Reformierakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepaneku, mille kohaselt toetab riik elektrienergia toomist biomassist vaid juhul, kui see toimub koostootmise režiimis. Majanduskomisjon toetas ka Reformierakonna fraktsiooni ja Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni ettepanekut maksta taastuvenergeetika toetust energiatootjatele, kes toodavad energiat taastuvast allikast ja kasutavad seda oma tootmise tarbeks.
5. Teisel lugemisel on Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE & 341 SE). Eelnõuga taastatakse Euroopa Parlamendi valimistel lahtised nimekirjad, milles kandidaatidele antud individuaalne häälte arv määrab kandidaatide lõpliku järjestuse.
6. Teisel lugemisel on maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE), mille eesmärk on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses asendada viited komisjoni määrusele (EÜ) nr 796/2004 viidetega komisjoni määrusele (EÜ) nr 1122/2009.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis
(kell 13) – väljasõiduistung Tallinna Loomaaaeda. Arutelu teema: keskkonnaharidus ja rakendusuuringud.

Kultuurikomisjonis
–põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(15 minutit peale täiskogu istungit)–isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Riigikohtule arvamuse andmine Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse kohta.

Kohtumised

Kell 14
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Poltiga.

* Riigikaitsekomisjoni delegatsioon kohtub Londonis Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja kaitsekomisjoni esimehe James Arbuthnoti ja teiste kaitsekomisjoni liikmetega. Kohtumisel on kavas arutada praegust julgeolekuolukorda Afganistanis ja võimalikke edasisi arenguid. Samuti räägitakse Eesti ja Ühendkuningriigi sõjalisest koostööst nii lahinguväljal kui väljaõppe ja sõjalise hariduse valdkondades. Kõne all on ka NATO strateegilise kontseptsiooni uuendamine. Lisaks kohtub Eesti delegatsioon Ühendkuningriigi Alalise Ühendstaabi staabiülemaga operatsioonide alal kontradmiral George Zambellase ja teiste kõrgete briti ohvitseridega. Riigikaitsekomisjoni delegatsiooni kuuluvad riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Toivo Tootsen ja liikmed Tarmo Kõuts ning Tõnu Juul. Kohtumistel Londonis osaleb ka KVPS ülem brigaadikindral Neeme Väli.

 
* Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Toomas Varek, aseesimees Tõnis Kõiv ja komisjoni liige Hannes Rumm osalevad (28.01-30.01) Haagis konverentsil „Euroopa Liidu vahendite kasutamise vastutuse parandamine EL liikmesriikides“.
 
* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (27.01-28.01) Brüsselis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee töös.
 
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel, liikmed Silver Meikar ja Mailis Reps (23.01-28.01), asendusliikmed Indrek Saar (24.01- 29.01) ja Aleksei Lotman (24.01.-29.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2010. aasta istungjärgu töös.

*
Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (23.01-30.01) Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee töös.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside