Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu kolmas lugemine ja välispoliitika arutelu.

1. Kolmandal lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE & 417 SE), mis vähendab Riigikogu liikme kuluhüvitisi ja kaotab Riigikogu liikme abi institutsiooni. Eelnõu kohaselt hüvitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 10%  Riigikogu liikme ametipalgast senise 30% asemel. Nimetatud piirang kehtib kuni Riigikogu XI koosseisu volituste lõppemiseni. Algatajate hinnangul väheneksid sellega Riigikogu eelarve kulutused arvestuslikult kuni 10 miljoni krooni võrra aastas. Riigikogu liikme abi institutsiooni näeb seadus ette Riigikogu järgmisele koosseissule, kuid algatajate hinnangul ei pruugi ka 2011. aasta, kui valitakse uus Riigikogu, olla majanduslikult palju parem. Seetõttu peeti otstarbekaks abidest loobuda. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE), millega sätestatakse avaliku võimu õigus sõlmida kinnisasja omanikuga kinnisasja võõrandamistehinguid kinnisasja omandamiseks. Eelnõuga tagatakse kinnisasjade omanike võrdne kohtlemine ning ühtlasi võib eelnõus sätestatud tulumaksu tasumise kohustusest vabanemine motiveerida kinnisasja omanikke sõlmima riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega kokkuleppeid, mistõttu kaob vajadus nö formaalselt läbiviidavate sundvõõrandamismenetluste järele.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), mille eesmärk on pikendada perioodi 2004-2006 projektide elluviimise lõpptähtaega, mis loob eelduse nimetatud perioodiks Eestile eraldatud struktuurivahendite maksimaalseks ärakasutamiseks. Perioodi rakendamise tähtaja pikendamine võimaldaks maksimaalselt ära kasutada perioodiks 2004-2006 eraldatud struktuurivahendid ning leevendaks seega riikide keerulist majanduslikku olukorda. Kuigi EK poolt pakutav pikenduse aeg ei ole pikk – maksimaalselt pikeneks projektide elluviimise periood 6 kuu võrra – võimaldaks perioodi pikendamine lõpule viia juba alustatud projekte ning valmistada ette ja viia ellu ka uusi.

4. Kolmandal lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE), mille kohaselt kehtestab kooli pidaja ise kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamise korra gümnaasiumi (10.–12. klass) vastuvõtmisel. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor. Täpsemad volitused sellekohase korra kehtestamiseks sätestatakse haridus- ja teadusministri määrusega. Eelnõu algatamise ajendiks on Riigikohtu 19. jaanuari 2009. aasta otsus, mille kohaselt ei luba kehtiv seadus gümnaasiumi vastuvõtmisel kooli pidajal kehtestada lisaks põhikooli lõpetamise tulemustele muid gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi.

5. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub välispoliitika arutelu. Ettekande sel teemal teevad välisminister Urmas Paet  ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni roheline raamat “Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks”; Nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks.

Kultuurikomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule “Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks”, arvamuse andmine EL asjade komisjonile.

Majanduskomisjonis – maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE); ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta; Komisjoni roheline raamat “Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks” ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu, arvamuse andmine EL asjade komisjonile; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajatega; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule ” Territoriaalse mitmekesisuse muutmine Euroopa tugevaks küljeks”.

Üritused ja kohtumised

Kell 11 – Tartumaa kuu raames toimub Tartu hoolekodus Tartumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalnõunike kohtumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Mai Treialiga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (26.02-28.02) Pariisis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsil tulevad kõne alla teemad, mis keskenduvad Euroopa Liidu institutsionaalsele tulevikule ja Lissaboni lepingu sätete elluviimisele, Euroopa Liidu eesistumise parlamentaarsele mõõtmele ning Euroopa Liidu tulevikule kuni aastani 2030.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (24.02-26.02) Brüsselis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alatise komitee istungil ning esimesel põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (24.02-27.02) Suurbritannias Northwoodis (London) ja Portsmouthis WEU Assamblee kaitsekomitee piraatluse vastase võitluse raporti menetlemise raames toimuvatel kohtumistel EUNAVFOR/ATALANTA operatsiooni peakorteris.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (25.02-27.02) Kiievis 3. Euroopa – Ukraina foorumil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside