Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung 
 
Päevakorras on 7 eelnõu, millest 6 on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), mille eesmärk on luua õiguslik olukord isikute jaoks, kes töötlevad andmeid ajakirjanduslikul eesmärgil ning kellel on seetõttu õigus tugineda allikakaitsele. Teiseks lugemise käigus tegi õiguskomisjon eelnõusse muudatuse, millega täpsustatakse kahju hüvitamise ennetava funktsiooni rakendamist ja nähakse ette selle kohaldamist üksnes mittevaralise kahju tekkimise kontekstis, andes kohtule õiguse võtta kahju hüvitamise ennetavat funktsiooni eraldi arvesse vaid isikuõiguste rikkumise korral, mis on suunatud isiku au, nime ja kujutise ning eraelu puutumatuse vastu.  
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE), mille eesmärk on muuta erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise süsteem ja valimiskampaania aruandlus läbipaistvamaks ning kehtestada reeglid annetustele, sätestada keelatud annetuste vastuvõtmise tagajärjed, anda järelevalvepädevus sõltumatule järelevalveorganile ja kehtestada mõjusad karistused neile, kes eiravad seadusega kehtestatud reegleid. Teise lugemise käigus täpsustas põhiseaduskomisjon valimiliidu moodustamise põhimõtteid kohalikel valimistel ning määratles erakondade rahastamist korraladva komisjoni staatuse ja koosseisu.  
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele kultuurikomisjoni algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE), millega pikendatakse 1. septembril 2008 jõustunud kutseseaduse rakendamise tähtaegu, kuna üleminekuaeg on osutunud liiga lühikeseks ja pole jõutud veel valida kõiki vajalikke kutset andvaid organeid ning sisse viia õppekavade riikliku tunnustamise võimalus kõikidele õppekavadele. Algataja kinnitusel soovitakse vältida kutsesüsteemi halvamist ja olukorda, kus 1. jaanuarist 2011 kaotaks tegutsemisõiguse 90% kutse andjatest ja kehtivuse kaotaks mitusada kutsestandardit. Samuti kõrvaldatakse eelnõuga ebaselgus riiklikult tunnustatud õppekava määratlemisel, see võimaldab anda kutse andja õigused neile õppeasutusele, milles on riiklikult tunnustatud õppekavad.
4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE), mille eesmärk on sätestada Eesti õiguses Euroopa Liidu ühtse vormiga elamisloakaardi kasutusele võtmine kolmanda riigi kodanike jaoks. Kuna elamisloakaardi kui eraldiseisva dokumendi rakendamine on Eestile kohustuslik, hakatakse hiljemalt 20.05.2011 riigis püsivalt elavatele välismaalastele välja andma uut liiki ID-1 formaadis isikut tõendavat dokumenti – biomeetriliste andmetega elamisloa ja tööloa andmeid sisaldavat elamisloakaarti, mis on oma tehnilise kirjelduse ja vormi osas vastav Euroopa Ühenduse (EÜ) õigusaktidele.
5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ muudatused ning tulenevalt Euroopa Nõukogu 15.12.2009. a otsusest sätestada käibemaksuseaduses kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord. Kõnealuse käibemaksudirektiivi muudatused puudutavad maagaasi ning elektri-, soojus- ja jahutusenergia käibe tekkimise koha määratlemist (direktiiv 2009/162/EL). Eelnõuga laiendatakse kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra valikuvõimalust kõikidele käibemaksukohustuslastele, kelle aastakäive ei ületa 200 000 eurot. Kehtiva seaduse kohaselt on õigus kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord valida üksnes füüsilistest isikutest ettevõtjatel. Maksupettuste vältimise eesmärgil sätestatakse kinnisasjade ja metallijäätmete käibe korral pöördmaksustamise kohustus. Teiseks lugemiseks laekus eelnõule 8 muudatusettepanekut.
6. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE), mille eesmärk on muuta maksumenetlus tõhusamaks ja vähendada halduskoormust nii maksuhalduri kui ka maksukohustuslaste jaoks. Intressisummadele kehtestatakse lagi, mille tulemusena ei kasva intressid suuremaks põhivõlast. Samuti täiendatakse seadust muudatustega, mis aitavad maksuhalduril senisest tõhusamalt võidelda maksupettuste vastu. Täiendatakse maksukohustuse täitmist tagavate toimingute osa ja täpsustatakse vaatluse läbiviimise võimalusi.
7. Esimesele lugemisele tuleb keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE), mille eesmärk on sätestada, et polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (PCB-sid) sisaldavate seadmete kasutamine on keelatud alates 1. jaanuarist 2011. PCB-sid sisaldavate seadmete valdajad peavad seadmed kasutuselt kõrvaldama hiljemalt 31. detsembriks 2010. Antud nõue tuleneb Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist 1996/59/EÜ. Seaduse teine eesmärk on viia kooskõlla jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsioon. Viimane näeb ette, et jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestab valla- ja linnavolikogu, kuid 16. juunil 2010 vastu võetud jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadusega loobuti jäätmeveo teenustasu suuruse piirmäärast.

Komisjonides
Keskkonnakomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE); kalapüügiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (828 SE); keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE).
Kultuurikomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE); keeleseaduse eelnõu (808 SE).
Majanduskomisjonis (kell 13) – hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusele, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutavale avalikule teenusele juurdepääsu võimaldamist.
Põhiseaduskomisjonis (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE); arvamuse andmine riigikohtule ravikindlustuse seaduse § 57 lg 6 osas, milles välistatakse vähemalt 65-aastase kindlustatud isiku õiguse saada haigushüvitist kokku rohkem kui 90 kalendripäeva aastas; arvamuse andmine riigikohtule halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lg 1 osas, milles kohustatakse ka ajutiselt maksejõuetut äriühingut tõendama oma maksejõuetust pankrotiotsuse või kohtumäärusega, millega pankrotimenetlus on lõpetatud raugemise tõttu, kui võlgnikult ei jätku vara pankrotikulude katteks; arvamuse andmine riigikohtule karistusseadustiku § 87² põhiseadusele vastavuse kohta.
 
Riigikaitsekomisjonis (kell 13) – seisukoht valitsusele esitatava riigikaitse strateegia kohta, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid;  Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) kohta.

Väliskomisjonis
(kell 13) –väljasõiduistung: kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;

Õiguskomisjonis
(kell 14) –sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE).

Üritused

Kell 8.20
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb kodanikupäeva aktusel ja annab ühiskonnaõpetuse tunni Vasalemma põhikoolis.

Kell 16
– Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa „Eesti kunsti ajaloo” V köite esitlusest (Tallinna Kunstihoones).

Kell 16
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Arte gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).

Kell 19
– Riigikogu EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liige Jüri Tamm kohtuvad Nikaraagua välisministri Samuel Santos López’iga.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb(25.11-27.11) Brüsselis Balti Assamblee ja Beneluxi parlamendi ühisel jätkusuutliku linnaehituse ja kultuuripärandi säilitamise teemalisel ümarlaual.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (26.11- 29.11) ja liige Indrek Saar (25.11-30.11)osalevad Moldovas Chişinăus ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Moldova parlamendi ennetähtaegsetel valimistel.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige, ENPA keskkonna, põllumajanduse ja kohalike asjade komitee esimees Aleksei Lotman osaleb (24.11-25.11) Prantsusmaal Strasbourgis ENPA keskkonnakomitee istungil ja tuumaenergia konverentsil. Komitee istungil tulevad arutusele geneetiliselt muundatud organismide, Berni konventsiooni elluviimise, veeressursside, kliimamuutuse ja uppunud laevavrakkidega seotud küsimused. Konverentsil käsitletakse tuumaenergia olukorda Euroopas ja maailmas, mõju kliimamuutusele, tuumaenergiat ja majandusküsimusi, haridust ja koolitusvõimalusi tuumavaldkonnas, aga ka tuumajäätmete käitlemisega seonduvat.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside