Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 3 on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel.  

1. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE), mis suurendab Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatust ja annab viimasele õiguse kontrollida isikuandmete kaitstust ka riigisaladust sisaldava teabe töötlemisel juhul, kui selline kohustus tuleneb välislepingust, Euroopa Liidu õigusaktist või seadusest. Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatuse tagamiseks on eelnõus täpsustatud inspektsiooni peadirektori ametist vabastamise põhimõtteid. Välja on pakutud lahendus, mille kohaselt vabastab Andmekaitse Inspektsiooni juhi ametist Vabariigi Valitsus justiitsministri ettepanekul, olles eelnevalt ära kuulanud Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukoha.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE), mille põhieesmärgiks on ajakohastada riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse regulatsiooni selliselt, et tagada varasemast paremini Eesti Vabariigi julgeolekut ja võimalikult suures ulatuses isikute põhiõigusi. Selleks muudetakse riigisaladuseks oleva teabe määratlemine paindlikumaks – seadusandja loetleb seaduses ammendavalt riigisaladuse liigid ning nende salastamise kõige kõrgema võimaliku taseme ja maksimumtähtaja ning annab valitsusele volitusnormi kehtestada konkreetsed salastamise tasemed ja tähtajad teabeliigi alaliikide kaupa. Nimetatud muudatus võimaldab salastada ainult teabe, mille avalikuks tulek kujutaks endast tõepoolest ohtu Eesti Vabariigi julgeolekule.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1030 SE), mis võimaldab määrata nende ettevõtjate ülekandevaru ja üleliigse laovaru, kes on vaidlustanud halduskohtus põllumajandusministri või maksu- ja tolliameti asjakohase otsuse. Põllumajandusministeerium või maksu- ja tolliamet asub pärast eelnõu seadusena vastuvõtmist seaduse nõuetele vastavate käitlejate põllumajandustoote deklaratsioone uuesti läbi vaatama ja nende ülekandevaru ja üleliigset laovaru uuesti määrama.  

4. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele sotsiaalkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (1096 OE), millega nimetakse Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Leino Mägi, kes vahetab sellelt kohalt välja Riigikogust lahkunud Koit Prantsu.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – välisõhukaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE); keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (1098 SE). 1077 SE

Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1077 SE); keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi Rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis ja Süürias” eelnõu (1100 OE).

Õiguskomisjonis – piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE); päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE).

***

Assambleed

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson, liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov osalevad (kuni 27. 01) Strasbourgis ENPA 2007. aasta talvise istungjärgu töös. Muude küsimuste hulgas tuleb arutlusele energiajulgeoleku teema. Päevakorra kohaselt esitab teisipäeva pärastlõunal Marko Mihkelson istungile heakskiitmiseks raporti energiatarnete kasutamise ohust poliitilise survevahendina. Samuti käsitletakse istungil erakorralise küsimusena Vene-Georgia suhteid.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas ja Ants Pauls osalevad (kuni 27.01) Riias ja Daugavpilsis BA keskkonna- ja energeetikakomitee istungil. Kohal on ka Põhjamaade ja Beneluxi maade esindajad. Kõne all on Ignalina uue tuumaelektrijaama rajamisega seotud küsimused.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 27.01) USA-s, Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside