Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 3 on kolmandal ja 1 esimesel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel on Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (317 UA) menetlemine. Seaduse eesmärk on muuta ja täiendada seadust nii, et see järgiks Euroopa Ühenduse poolt sätestatud nõudeid. Muude muudatuste hulgas lisandub Eesti õigusesse soolise ahistamise määratlus ja isikute parema õiguskaitse tagamiseks keelatakse töölesoovijatelt soolise kuuluvusega seotud asjaoludega seotud andmete küsimine. Eelnõu kohaselt leiab sooline ahistamine aset, kui esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine.
 
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ning rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), mille eesmärk on kõrgharidust ja teadust puudutavate seaduste kooskõlla viimine 01.07.2009 jõustunud uue töölepingu seadusega ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse kooskõlla viimine „Ühenduse raamistiku teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta“ (ELT C 323, 30.12.2006, lk 1-26) ning lisaks kõrghariduse ja teaduse valdkonna õigusaktide rakendamisel ilmnenud küsimuste lahendamine. Üleminekuhindamist puudutava muudatuse tulemusena on tagatud üliõpilaste õigused – õigus saada haridust tõendavat dokumenti ning õigus saada riiklikult tunnustatud lõpudokumenti. Teadustöötajate valimisel on edaspidi võimalik arvestada ka teadus- ja arendusasutuse väliselt toimunud kõrgetasemelisi teadustöötajate konkursse. Rakenduskõrgkooli seaduse muudatusega on võimalus prorektoritega sõlmida tähtajalisi töölepinguid kooskõlas nende töö iseloomuga. Võimalikuks muutub eraülikoolide tegutsemine teadus- ja arendusasutustena. Teaduskollektsioonide rahastamiseks ühtsete aluste kehtestamine võimaldab teaduskollektsioone finantseerida kõigile haldajatele võrdsetel tingimustel. Riigiabi raamistiku nõuete sätestamine aitab edaspidi vältida vaidlusi riigiabi saavate isikute või asutustega.
 
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE), millega kutseõppeasutuses luuakse võimalused ühtsete aluste kehtestamiseks varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel. Sellega luuakse paremad tingimused elukestvaks õppeks, kuna edaspidi võetakse arvesse ka mitteformaalne ja informaalne õpe. Samuti tekib võimalus kutseõppe liikide ja õppekavade sidumiseks kutseseaduse lisas kehtestatud kvalifikatsiooniraamistikuga. Lisaks kõrvaldatakse seadustest puudused, mis on seotud riiklike õppekavade kehtestamise ja kutseõppeasutustes õppetoetuste erifondi moodustamisega.
 
4. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (574 OE), millega delegatsiooni juhiks nimetatakse Mati Raidma, kes vahetab sellel postil välja rahandusministriks siirdunud Jürgen Ligi.  

Komisjonides

Majanduskomisjonis – Eesti Panga taotluse arutelu omandivaidluse lahendamiseks.

Väliskomisjonis
– arengud Ameerika Ühendriikide raketikaitse valdkonnas.

Üritused

Kell
9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab V Rahvusvahelise Merekonverentsi 2009 (Tallink SPA & Conference Hotel, Sadama 11a).

Kell 18.30
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Ärkamisaja Filmifestivali.
* Riigikogu liige Aleksei Lotman osaleb Soomes Helsingis seminaril, kus käsitletakse Hiina läänepoolsete alade tulevikuväljavaateid. Seminari korraldab Aasia-Euroopa Rahvafoorumi Soome komitee.
* Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb (24.09-25.09) Soomes Helsingis Soome ühistegevuse 110. aastapäevale pühendatud pidulikul konverentsil.
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Ivi Eenmaa osaleb (23.09-24.09) Ungaris Budapestis Soome, Ungari ja Eesti IPU delegatsioonide kohtumisel. Arutusel on oktoobris Genfis toimuva 121. IPU Assambleega seotud küsimused.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside