Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 eelnõu ja olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

1. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE), mille eesmärk on edendada võrdse kohtlemise põhimõtet. Selle saavutamiseks sätestab seadus võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), mille eesmärk on maapõueseadusesse lisada asjakohased sätted, et oleks tagatud põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas kehtestatava põlevkivi kasutamise aastamäära saavutamine. Põlevkivi kasutamise maht ning suunad on riiklikul tasemel kokku lepitud „Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 2008-2015”. Põlevkivi arengukava elluviimisel seatakse sihiks saavutada 2015. aastaks põlevkivi kaevandamise ülempiiriks 15 mln t aastas. Kuna kehtivatele lubadele kantud põlevkivi kaevandamise maksimaalne aastamäär kokku on 23,75 mln t, annab eelnõu õiguslikud võimalused lubadele märgitud aastamäära vähendamiseks.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), mis on suunatud piirivalve personaliprobleemide võimalikult kiirele lahendamisele. Kontsentreerutud on põhiliselt piirivalveametnike haridusnõuete paindlikumaks muutmisele. Eelnõu võimaldab piirivalvuri ametikohale nimetada keskharidusega isikuid, kellel puudub piirivalve kutsekeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Ka loob eelnõu aluse ilma piirivalvealase väljaõppeta isiku sõjaväelise auastme arvamiseks piirivalveauastmeks pärast piirivalvealase väljaõppe läbimist, võimaldamaks sõjaväelise auastmega isikute piirivalvesse asumist.

4.  Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE), mille eesmärk on kõrvaldada kohustusliku kogumispensioni süsteemi kogumisfaasis ilmnenud II samba arengut takistavad kitsaskohad ja täiustada kohustusliku kogumispensioni süsteemi väljamaksete faasi regulatsiooni. Kogumisfaasi puhul on eelnõu konkreetsemaks eesmärgiks muuta pensionifondiga seotud tasude struktuur läbipaistvamaks ning osakute vahetamise reeglid ja pensionifondide investeerimispiirangud paindlikumaks. See loob osakuomanikule võimalused operatiivsemalt reageerida muutustele pensionifondi tingimustes või investeerimistulemustes.

5. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti ettevõtluskeskkonna areng“ arutelu. Arutelu peaks vastama küsimusele, kuidas Eesti oleks ettevõtluskeskkonna ja majandusruumina edukas ka pikas perspektiivis. Ettekande sel teemal peavad Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaan professor Urmas Varblane. Arutelu ettevalmistamiseks kohtus majanduskomisjon Eesti Panga, Arengufondi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Fondihaldurite Liidu, varahaldusettevõte Avaron, Foreign Investors Council in Estonia (Eesti Välisinvestorite Nõukogu) ning Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsiooni esindajatega. Nende kuulamiste eesmärk oli saada ülevaade, milline on spetsialistide nägemus olukorrast; millisena nad näevad järgnevate aastate perspektiive ja millised on nende ettepanekud ettevõtluskeskkonna parendamiseks. Arutelust toimub Eesti Televisiooni otseülekanne.

6. Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), mis algataja kinnitusel viib kehtiva seaduse vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate nõuetega ja ühtlustab valdkonna õigusruumi ning parandab õigusselgust geneetiliselt muundatud organismide kasutamisega seonduvates valdkondades. Seaduse jõustumisel tõhustub algataja hinnangul riiklik järelvalve Euroopa Ühenduse turustamisloa alusel kasvatamiseks lubatud GM põllukultuuri käitlemise valdkonnas tegutsevate isikute üle, mis omakorda tõstab usaldusväärsust märgistatud saaduste ja toodete suhtes tarbijate seas.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – arutelu munitsipaalkoolide eraomandisse andmise üle Keila juhtumi näitel.

Väliskomisjonis – ülevaade 2008. aasta Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest.

Kohtumised, konverentsid

Kell 11 –  Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Rootsi uue suursaadiku Jan Palmstierna´ga.

Kell 11.45 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstierna´ga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (23.10-25.10) Rootsis Stockholmis Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia (IVA) aastakonverentsil. Konverentsi raames toimub sümpoosion „Tõstes Euroopa konkurentsivõimet – Euroopa uurimistööde raamprogrammide osatähtsus“. Samuti leiab aset rahvusvaheline kollokvium, kus käsitletakse uurimuspoliitikat.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Urmas Reinsalu osaleb (23.10-25.10) Belgias Brüsselis Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Liidu keskkomitee istungil.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligiosaleb (22.10-23.10) Taanis Brejningis Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee istungil.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (22.10-24.10) Prantsusmaal Strasbourgis seminaril „Euroopa Parlamendi roll globaalsete kriiside juhtimisel“.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (20.10-23.10) Itaalias Roomas Rahu Akadeemia (L’ Académie de la Paix) laiendatud kohtumisel. Seekordse sessiooni diskussioonid keskenduvad üleilmse toidukriisiga seotud küsimustele. Sessioonile järgneb eriprogramm „Naiste osatähtsus avalikus elus“, kus tehakse kokkuvõtted Monacos toimunud eelmisest Rahu Akadeemia sessioonist.

* Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Eesti-Jaapani parlamendirühma aseesimees Ken-Marti Vaher osaleb (19.10-31.10) Jaapani välisministeeriumi kutsel Jaapanis kohtumisel Jaapani-Eesti parlamendirühma liikmetega.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside