Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras on 4 eelnõu, millest 3 on kolmandal ja 1 teisel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE), mis annab ravimimüügiks õiguse ka tulundusühistutele. Eelnõu kohaselt võib vastava tegevusloa omajaks olla täidesaatva riigivõimu asutus, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ning eraõiguslik juriidiline isik välja arvatud mittetulundusühing. Algataja kinnitusel on seadusemuudatuse eesmärk mitmekesistada Eesti ettevõtluskeskkonda ja anda võimalus tegeleda ravimiäriga ka eelpoolnimetatud isikuile.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE), mille eesmärk on kõrvaldada kitsaskohad ja rakendamisraskused, mis on ilmnenud uue Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega jõustumise järel 1. jaanuaril 2008.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE), mille koostamise peamine eesmärk on selgemalt sõnastada kõrghariduse välishindamise vastavad sätted ja tagada sellega antud regulatsiooni parem rakendatavus.
4. Teisele lugemisele tuleb rahanduskomisjoni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE), mille eesmärk on 2011. aastaks kavandatud sigarettide 20 % aktsiisimäära tõusu hajutamine kahele aastale, et vähendada aktsiisimäära järsust tõusust tulenevat salaturu kasvu ohtu. Eelnõuga asendatakse sigarettide aktsiisi 20% tõus 2011. aastal aktsiisitõusudega 10% aastatel 2011 ja 2012. Eelnõu määratleb ka selle, millal on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoote suure kogusega, mis aitab kaasa salasigarettide turu piiramisele läbi karistusmeetmete efektiivsemaks muutmise. Rahanduskomisjoni poolt teisel lugemiseks tehtud muudatusettepanekuga tõstis komisjon sigarettidelt tasutavat minimaalset aktsiisisummat algatatud eelnõuga võrreldes 2011. aastal 2,57 euro võrra (73 euroni 1000 sigareti kohta) ja 2012. aastal 2,54 euro võrra ( 80 euroni 1000 sigareti kohta).

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(kell 13.30, Valge saal) – „Kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015. 2008 – 2010 rakendusplaani aruande ja 2011-2013 rakenduskava” arutelu.

Väliskomisjonis
(kell 13) – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE) ning arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Balti Assamblee eelarve.

Õiguskomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE).

Üritused

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja maaelukomisjoni liikmed osalevad konverentsil Aasta Põllumees 2010 (Riigikogu konverentsisaalis).  
* Riias toimub 21.-23. oktoobrini Balti Assamblee (BA) 29. istungjärk ning 16. Balti Nõukogu istung. Balti Assambleest võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma (21.10 – 22. 10) ning BA Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Trivimi Vellistega. Neljapäeval, 21. oktoobril koguneb Balti Assamblee presiidium ning toimub BA medalite üleandmise tseremoonia. Teenetemedaliga autasustatakse aktiivseid BA Eesti delegatsiooni liikmeid Peep Aru, Mart Jüssit, Helle Kaldat ja ka Eesti Koostöö Koja liiget Peep Mühlsi. Assambleest võtavad osa veel Eesti liikmed Peep Aru, Helle Kalda ja Mart Jüssi (osaleb 21. – 22. okt).
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb(20.10-22.10) Stockholmis konverentsil „Stockholm – Euroopa roheline pealinn 2010”. Konverentsist võtavad osa poliitikud ning kõrgemad ametnikud ja eksperdid Euroopa linnadest ja USAst. Konverentsi eesmärgiks on avada arutelusid, jagada mõtteid ning vahetada kogemusi jätkusuutliku keskkonna arenguks kasvavates suurlinnades.
* Riigikogu riigikaitsekomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Mati Raidmaga on (21.10-22.10)  töövisiidil Helsingis. Kohtutakse Soome parlamendi kaitsekomisjoniga ning kaitseministeeriumi esindajatega, tutvutakse valitsuse kriisijuhtimiskeskusega. Kohtumistel tulevad arutusele teemad, mis käsitlevad Soome ja Eesti tegevust ISAF-operatsioonis, NORDEFCOt, kaitsejõudude struktuurimuudatusi, kaitsepoliitilist koostööd, Euroopa Liidu lahingugruppide kontseptsiooni, Soome NATO-koostööd. Delegatsiooni kuuluvad veel riigikaitsekomisjoni liikmed Jaan Kundla, Kalvi Kõva ja Nelli Privalova.
* Riigikogu Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimees Silver Meikar osaleb (21.10-24.10) Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval seminaril „Aafrika naiste õigused ja sooline võrdsus – parlamentaarse strateegia kujundamine” ning AWEPA nõukogu istungil.

*
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (18.10-21.10) Venemaal Moskvas parlamentaarse võrgustiku (Parliamentarians Network) Euro-Atlandi julgeoleku tuumikgrupi (Euro-Atlantic Security Core Group) esimesel kohtumisel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside