Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja nelja eelnõu kolmas lugemine.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), mille valitsus esitas Riigikogu menetlusse 28. mail 2007. Eelnõu menetlusse võtmisest alates on enim vaidlusi tekitavaks osutunud abikaasade varalisi õigusi reguleeriv eelnõu 4.peatükk. Õiguskomisjon on koostöös justiitsministeeriumi ning erinevate sotsiaalsete huvigruppide esindajatega otsinud erinevaid kompromisslahendusi kõnealuse peatükiga seotud lahkhelide ja kahtluste kõrvaldamiseks ning teinud eelnõusse ka teisi muudatusi. Eelnõu ei kirjuta abikaasadele enam ette üht konkreetset varasuhet, vaid antakse valida selle asemel kolme varasuhte (varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus ja lahusvara) vahel. Teiste varasuhetega võrreldes on mõnevõrra eelistatum varaühisus, kuna eelnõu muudatused näevad ette, et kui abikaasad ei ole muud varasuhet valinud, siis kohaldub varaühisuse regulatsioon.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (456 SE), millega täiendatakse sätteid, mis reguleerivad esemete registerpandiga pantimist ja likvideeritakse Eesti õiguses olev lünk õhusõidukitele registerpandi seadmisel. Täiendamise tulemusena peaks registerpandi regulatsioon vastama varasemast paremini hüpoteegi kohta sätestatule ja seega muutma õigusliku olukorra selgemaks ja ühtlustama rakenduspraktikat.

3. Kolmandal lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE), millega eemaldatakse jahiseadusest riigi kasutada jäetava jahimaa minimaalse suuruse nõue, täpsustatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise tingimusi ning sätestatakse keskkonnaministri õigus delegeerida jahindustegevuse korralduslikke ja täidesaatvaid funktsioone kolmandale sektorile. Kavandatud muudatused võimaldavad alustada riigi rolli vähendamisega jahinduses ja Riigimetsa Majandamise Keskuse hallatavate jahipiirkondade reorganiseerimisega. Sellega vähendatakse jahimaade osakaalu esimese etapis praeguselt 380 000 hektarilt ca 150 000 hektarini ja seda peamiselt eramaade vabastamise arvelt. Praegune riigi nimel korraldatav kommertsjaht eramaadel takistab kohalike elanike (sh maaomanike) võimalusi jahindustegevuses osalemisel. Vabanenud jahimaade eraõiguslike jahindusorganisatsioonide kasutusse andmisel suurendatakse nimetatud piirkondade sotsiaalset sidusust ning ärilise tegevuse taandudes suureneb jahinduse ökoloogiline roll ja väheneb vastuolu metsa- ja põllumajanduslike eesmärkidega.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE), mis annab ämmaemandatele õiguse osutada ämmaemandusabi teenust iseseisvalt ja likvideerib ämmaemandate senised tegevuspiirangud. Algataja väitel annab see naistele võimaluse valida erinevate teenuseosutajate vahel ja enda tõekspidamistega sobiva teenuse nii raseduse ajal kui ka sünnitusjärgselt. Eelnõuga taastatakse Eestis varem kehtinud ämmaemanda õigus iseseisvalt väljastada ravimiretsepte, manustada ravimeid ja määrata ravi. Sisuliselt taastatakse ämmaemanda õigus iseseisvalt jälgida raseduse kulgu ja sünnitusjärgset perioodi. Samuti antakse ämmaemandatele õigus väljastada töövõimetuslehte rasedus- ja sünnituspuhkusele minemise kohta ja raseduse ajal töö(teenistus)tingimuste ajutise kergendamise või teisele tööle (ametikohale) üleviimise kohta.

5. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Innovatsioon majandusarengu vedurina” arutelu. Ettekande sel teemal peavad Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige Linnar Viik ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.  Urmas Klaas teeb kokkuvõtte innovatsiooniteemalistest kohtumistest majanduskomisjonis; Linnar Viik kõneleb innovatsiooni sotsiaal- kultuurilistest aspektidest, sh innovatsiooni toimimiseks vajaliku keskkonna loomisest Eestis kui väikeriigis; Juhan Parts vaatleb, kuidas majandus on innovatsiooni tulemusel konkurentsivõimelisemaks muutunud. Arutelu ettevalmistamiseks toimusid majanduskomisjonis kuulamised, mille käigus kohtus komisjon innovatsiooniga seotud ministrite, ametnike ja erinevate institutsioonide esindajatega. Innovatsiooniteemaliste kohtumiste materjalidega on võimalik tutvuda Riigikogu majanduskomisjoni kodulehel aadressil https://www.riigikogu.ee/majanduskomisjon

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Üritused, assambleed

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab astrofüüsika tunni Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis Raplas, Lasteaia 5.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liige Helle Kalda osalevad (21.05-22.05) Panevežyses Balti Assamblee presiidiumi ning haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni töös.

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning delegatsiooni liikmed Sven Mikserja Kadri Simson osalevad (21.05-26.05) Oslos NATO PA kevadistungi töös.

 Riigikogu pressitalitus

Tagasiside