Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, mis kõik on kolmandal lugemisel.

1. Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE) eesmärk on asendada seni seaduses kasutusel olnud termin „huvialaharidus” uue terminiga „huviharidus”. Ettepaneku selleks tegi haridus- ja teadusministeeriumile Eesti Noorsootöö Keskuse juures tegutsev huvialahariduse ümarlaud.

2. Valitsuse algatatud huvikooli seaduse eelnõu (994 SE) eesmärk on edasi arendada ja korrastada kohalike omavalitsuste valduses olevate huvikoolide loomise ja korralduse põhimõtteid andes kohalikele omavalitsustele suurema vastutus- ja otsustusõiguse võrreldes kehtiva seadusega. Ka on eelnõu eesmärk luua riigile võimalus omada ülevaadet huvikoolide hetkeseisust Eestis, nende erinevatest liikidest ning laste arvust.. Kohalike omavalitsuste poolt on selge soov riigieelarvest huvikoolide tegevuseks toetust saada. Selleks, et luua võimalusi huvikoolide toetamiseks riigieelarvest ja toetuse läbipaistvaks eraldamiseks, on vaja määratleda, mis on huviharidus, millistele nõuetele selle kvaliteet peab vastama ning milline on õppe sisu.

3. Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE) teeb muuhulgas muudatusi kaadrikaitseväelaste palgakorraldusse, sealhulgas rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise eest tasustamisse, muutes ka hüvitisi ja pensioneid puudutavaid sätteid. Nende muudatuste eesmärk on käivitada 2007. aasta 1. jaanuarist kaitseväe palgareform

4. Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE) eesmärk on tõhustada kontrolli välispiiril ja tagada tõhus siseturvalisus. Eelnõu kohustab lennuettevõtjaid esitama andmed väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse ja Eestist väljapoole Euroopa Liitu veetavate reisijate kohta. Esitada tuleb järgmised andmed: reisidokumendi nimetus ja number; kodakondsus; ees- ja perekonnanimi; isikukood või selle puudumisel sünniaeg; Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt; lennu number; õhusõiduki väljumise ja saabumise aeg; reisijate koguarv ja pardale minemise koht.

5. Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE) eesmärk on sätestada mõisted „multipeks” ja „multipleksiteenus”. Samuti kehtestab eelnõu erinõuded multpleksiteenuse osutamisele ja sõnastab rakendussätted digitaalringhäälingule üleminekuks, viies ringhäälinguseadusesse digitaalringhäälingu mõiste ja vastava regulatsiooni. Multipleks on eelnõu kohaselt seade, mille abil muudetakse ringhäälingu saated ja programmid ning andmesideteenused ühtseks digitaalseks andmevooks, mis edastatakse raadiosaateseadmesse; multipleksiteenus on elektroonilise side teenus, millega multipleksi omanik võimaldab kliendile juurdepääsu tema digitaalsete ringhäälingu saadete ja programmide ning andmesideteenuste ühtseks andmesidevooks muutmiseks ja edastamiseks raadiosaateseadmesse.

6. Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE) kohaselt võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandavale õpilasele kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.

7. Valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE) väljatöötamise tingis kutseõppeasutuse seaduse uus 1. jaanuaril 2006 jõustunud redaktsioon, millega nimetati ümber seni kasutuses olnud kaks kutseõppeliiki ning rakendati uued kutseõppeliigid. Ühe olulise muudatusena laiendab eelnõu tasuta koolilõuna saajate ringi ka uutel kutseõppeliikidel õppijatele.

8. Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE) heakskiitmisel on alates 1. jaanuarist 2007 kindlustusandjate omavahendite miinimumi nõue senisest kõrgem, samuti tõusevad omavahendite normatiivi arvutamisel kasutatavad piirmäärad. Muudatuste kohaselt peab kindlustusandja omavahendite miinimum olema vähemalt 3,2 miljonit eurot, kui kindlustusandjal on õigus tegeleda edasikindlustusega, elukindlustusega või kindlustustegevuse seaduse § 12 punktides 10 – 15 sätestatud kahjukindlustuse liikidega ning 2,2 miljonit eurot ülejäänud kindlustustegevuse liikide korral. Ka paneb eelnõu kindlustusmaaklerile kohustuse teavitada klienti vahendustasu suurusest, sealhulgas kindlustusandjalt saadava vahendustasu suurusest iga vahendatava kindlustuslepingu kohta eraldi.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside