Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 algaval istungil käsitletakse 6 päevakorrapunkti.

Vt päevakorda siit:

1)Ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Villu Reiljanilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks

Ettekandega esineb õiguskantsler Indrek Teder.

2)Kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE) kolmas lugemine. Seaduseelnõu eesmärgiks on eelkõige tõhustada vangla- ja kriminaalhooldussüsteemi toimimist ühesuguste funktsioonide ja eesmärkidega organisatsioonide ühendamise teel. Lisaks sellele soovitakse vangistusseaduse muudatustega tagada, et vanglasüsteemis toimuv üldine areng ning nii vangistuse täideviimises kui ka vanglateenistuses aset leidnud muudatused kajastuksid seaduses.

3)Äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 “Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) kolmas lugemine. Seaduseelnõu eesmärgiks on Eesti õigusesse üle võtta kapitalinõuete direktiivi muutmise direktiiv. Selle direktiiviga lihtsustatakse ja ajakohastatakse kapitalinõuete direktiivi, et aidata kaasa äritegevuse tõhususe ja konkurentsivõime suurendamisele, ilma et väheneks aktsionäride ja võlausaldajate kaitse.

4)Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) kolmas lugemine. Käesoleva seaduseelnõu eesmärgiks on täiendada nende eritoitude loetelu, mille puhul tuleb nende turuleviimisest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit.

5)Kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) esimene lugemine. Eelnõu peamiseks eesmärgiks ongi reguleerida kaitseväe ülesehituse, juhtimise ja kasutamise põhimõtted, näha ette, mis tasemel otsustatakse erinevad kaitseväe organisatsiooni puudutavad küsimused ning arvestada meie seadusandluses NATO liikmelisusest tulenevaid vajadusi.

6)Kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on kaitseväe korralduse seaduse eelnõust tulenevate muudatuste sisseviimine nendesse seadustesse, mille vastuvõtmine Riigikogus nõuab kvalifitseeritud häälteenamust. Teisi seadusi muudetakse kaitseväe korralduse seaduse eelnõu 7. peatükis “Rakendussätted”. Eelnõu tuleb käsitleda vaid seotuna kaitseväe korralduse seaduse eelnõuga.

Komisjonis:

väliskomisjonis – NATO tippkohtumine Bukarestis 2. – 4. aprillini, kutsutud Eesti alaline esindaja NATO juures suursaadik Jüri Luik; ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Väino Reinart;

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

  

Tagasiside