Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 - täiskogu istung

Jätkub kolmapäevase päevakorra menetlemine. 9. punktina on käsil põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) muudatusettepanekute hääletus. Vt kolmapäevane eelinfo. Neljapäevases päevakorras on 5 päevakorrapunkti.

Kell 17 – täiskogu täiendav istung

Täiendava istungi päevakorras on 6 eelnõu, millest 3 on teisel ja 3 kolmandal lugemisel.

1. Jätkub valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on hariduskorralduse kaasajastamine.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), millega täpsustatakse ametialaseid kuritegusid puudutavaid sätteid. Ametialaste kuritegude osas muudetakse süsteemsemaks nii avaliku kui erasektori ametiisiku definitsioon ja see viiakse kooskõlla 01.04.2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse sõnastuse ja mõttega. Samuti täpsustatakse vastutust pistise või altkäemaksu korduva võtmise eest.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), mille eesmärk on finantsjärelevalve tõhustamine finantskonglomeraatide üle, teiste liikmesriikide investeerimisfondide osakute pakkumise võimaldamine Eestis lihtsamas korras ja finantsinspektsioonile selgema rolli seadmine elanikkonna finantsalaste teadmiste edendamisel.

4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Rainer Vakra, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Kalle Laaneti ja Deniss Boroditši algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE), mille eesmärk on laiendada vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi peredega, kelle sissetulek ületab suhtelise vaesuse piiri, ent kellele pärast eluasemekulude tasumist jääb kätte summa, mis on allpool toimetulekupiiri. Eelnõuga soovitakse lõpetada olukord, kus osa peresid on vajaduspõhisest peretoetusest ilma jäetud, algataja kinnitusel just need pered, kes seda kõige rohkem vajavad – toimetulekutoetuse taotlejad.

5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), mille eesmärk on taastada töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise korduval taotlemisel kuni 1. aprillini 2013 kehtinud olukord, kus töötule jätkati töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmist ka juhul, kui ta kahe töötuna arveloleku vahelisel perioodil oli avalikus teenistuse, sh aja-, asendus- või reservteenistuses. Kaitseväeteenistuse mõiste muutumine alates 1.aprillist 2013. aastal, nii et aja-, asendus- ja reservteenisust ei loeta enam avalikuks teenistuseks, ei peaks algataja kinnitusel kaasa tooma olukorda, mille tõttu isik kaotab õiguse saada töötutoetust või töötuskindlustushüvitist.

6. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE), mille eesmärk on üle võtta EL õiguses kasutatavad mõisted, täpsustada seaduse regulatsioone ja ajakohastada sõnastust. 

Teine täiendav istung

Teine täiendav istung toimub pool tundi pärast esimese täiendava istungi lõppu, juhul kui eelnõude menetlemine esimesel täiendaval istungil jääb pooleli.

Erakorralised istungjärgud

Juhul kui eelnõude menetlemine jääb täiendavatel istungitel pooleli, toimub 21. juunil algusega kell 00.15 Riigikogu erakorralise istungjärk ja 30 minutit pärast esimese erakorralise istungjärgu lõppu teine erakorraline istungjärk.

***

Kell 8.30 – Riigieelarve kontrolli erikomisjon

Riigikontrolli auditiaruande „Riigihangete korraldamine Viimsi vallas ja tema ühingutes“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Kell 13Euroopa Liidu asjade komisjon

1. Eesti seisukohad 24. juunil 2013 toimuval välisasjade nõukogu istungil ja 25. juunil 2013 toimuval EL üldasjade nõukogu istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet.

2. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse 25.juuli 1996. aasta direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass (COM(2013)195).

Üritused, kohtumised

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eestisse visiidile saabuva Ungari presidendi Janos Ader´i ametlikul tervitustseremoonial (Kadriorus).

Kell 12Ene Ergma kohtub Ungari presidendi Janos Ader´iga.

Kell 14.30 – RIIGIKOGU JUHATUSE PRESSIKONVERENTS. Kokkuvõte  Riigikogu 12. koosseisu 5. istungjärgust. Toompea 1, nõupidamistesaal.

* Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb (19.06-24.06) Bakuus maailma aserite kongressil.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside