Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 3 on kolmandal lugemisel, 2 teisel ja 1 esimesel lugemisel.
 
1.Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (881 SE), mille peamine eesmärk on üle võtta riigisisesesse õigusesse uus puhkuseosakute direktiiv 2008/122/EÜ. Direktiivi ülevõtmisega kaasnevad muudatused on suunatud eelkõige tarbijakaitse parandamisele puhkuseosakute valdkonnas. Samuti tehakse eelnõuga ettepanek täpsustada mõningaid sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse sätteid.  
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), mille eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleeme ning tagada 12.03.1999 jõustunud Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel sõlmitud kokkuleppe täitmine. Kokkulepe reguleerib katoliku kiriku õiguslikku staatust Eesti Vabariigis.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE), millega täpsustatakse ravimite käitlemise tegevuslubade registri eesmärki, sisu ja registrile andmete edastamise kohustust. Muudatused võimaldavad kasutusele võtta uue infotehnoloogilise süsteemi, et pidada arvestust ravimite käitlemise tegevusloa omajate ja nende erialase tegevuse ning ravimite käitlemisega seotud järelevalve teostamise üle, et saada andmeid ravimipoliitika juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning ravimite käitlemisalase statistika tegemiseks. Ravimite käitlemise tegevuslubade registri pidamiseks ettenähtud uus infotehnoloogiline süsteem on algataja kinnitusel senisest efektiivsem ja võimaldab kokku hoida ravimiameti töö- ja ajaressurssi. Rakendatav lahendus koondab ühte seni kolme kasutusel olnud (Access) andmebaasi info, mille vahel puudub ühtne liidestus ja mille tõttu toimub andmesisestus eraldi peetavatesse andmebaasidesse mitmekordse sisestuse kaudu.

4. Teisele lugemisele tuleb õiguskomisjoni algatatud halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (902 SE), mille eesmärk on tõhustada õiguskaitset haldusmenetluses ja muuta halduskohtu tegevus sujuvamaks. Tegemist on eelnõu (755 SE) uuesti esitamisega, kuna see ei kogunud lõpphääletusel 15. detsembril 2010 vajalikku 51-häälelist toetust ja langes Riigikogu menetlusest välja. Eelnõu täpsustab halduskohtu volituste rakendamist, eelkõige üleminekut ühelt kaebuse liigilt teisele olukorras, kus õige nõude esitamine võib kaebaja jaoks osutuda keeruliseks (nt haldusakti tühistamise asemel tühisuse tuvastamise taotlemine). Mõnevõrra piirab eelnõu senisega võrreldes tuvastamiskaebuse esitamist, välistades selle juhul, kui kaebuse eesmärgi saavutamiseks on tõhusamaid vahendeid. Põhiliseks menetlusliigiks esimese ja teise astme kohtus jääb eelnõu kohaselt endiselt avalik ja suuline menetlus kohtuistungi korraldamisega. Eelnõus on laiendatud istungi läbiviimise võimalusi menetlusosaliste ilmumata jäämise korral, samuti on asja kaalu ja arutusel olevaid küsimusi arvestades võimalik kaebus läbi vaadata kirjalikus menetluses sõltumata menetlusosaliste nõusolekust. Kirjaliku menetluse kõrval on eelnõus uudsete lihtsustatud menetlusliikidena ette nähtud lihtmenetlus ja lepitusmenetlus. Eelnõu kaotab ka üldise viite tsiviilkohtumenetluse seadustikule, mis jääb kohaldatavaks ainult konkreetselt viidatud ulatuses ja juhtudel.

5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE), mille eesmärk on parandada ainevahetushaiguste ravi kättesaadavust. Eelnõuga tekib võimalus (lisaks ravimite loetellu kantud ravimite, imikute toitesegude ja fenüülalaniini mittesisaldavate toitainete kompenseerimisele) taotleda haigekassalt kompensatsiooni ka teiste eritoitude hüvitamiseks.
6. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi ja Jaan Õunapuu algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (865 SE), millega algataja kinnitusel viiakse õppetoetuste ja õppelaenu seadus kooskõlla õiguskindluse põhimõtetega ning taastatakse õppelaenu hüvitamine kõigile avaliku sektori töötajaile ja alla viie aastast last kasvatavaile vanemaile, kes alustasid oma õpinguid enne 1. juulit 2009. Muudatused jäävad kehtima nende isikute suhtes, kes olid muudetud tingimustest teadlikud ülikooli või kõrgkooli õppima asudes.

Komisjonides

Majanduskomisjonis
(kell 12) – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE); riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE).

Õiguskomisjonis
 (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE); avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE).

Üritused, visiidid

Kell 17.30
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus võtab osa NASDAQ OMX koostööpartnerite koosviibimisest (Rävala pst 4).

Kell 19
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Keit Pentus osalevad Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa Ungari Eesti avaüritusel Estonia kontserdisaalis. Kontserdi annab Ungari Franz Liszti kammerorkester.
* Riigikogu maaelukomisjoni liikmed Jaanus Marrandi ja Imre Sooäär ning Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo osalevad (20.01-23.01) Saksamaal Berliinis rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil „Internationale Grüne Woche 2011“.
* Lõpeb Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese riigivisiit (18.01-20.01) Rootsi. Ametliku delegatsiooni koosseisus on Riigikogu väliskomisjoni liikmed Marko Mihkelson ja Toomas Varek.
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside