Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri ettepaneku arutelu ja 20 eelnõu kolmas lugemine (juhul, kui nende eelnõude teine lugemine kolmapäeval lõpetatakse).

1. Õiguskantsleri ettepanekus nr 2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta teeb õiguskantsler ettepaneku viia nimetatud seaduste poliitilist välireklaami keelustavad sätted kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsleri hinnangul on poliitilise välireklaami keelustamise eesmärgid küll legitiimsed, kuid valitud meede, välireklaami täielik keelamine aktiivsel valimisperioodil, on ebaproportsionaalne. Põhiseaduskomisjon otsustas õiguskantsleri ettepanekut toetada

2. Valitsuse algatatud riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõule (273 SE) on kolmandaks lugemiseks esitaud 14 muudatusettepanekut Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsioonidelt ning rahanduskomisjonilt. Rahanduskomisjonis leidis toetust 5 rahanduskomisjoni ettepanekut.

3. Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) eesmärk on muuta kriminaalasjade arutamine üldmenetluses kiiremaks ja efektiivsemaks. Selleks kehtestatakse katkematuse ja viivitamatuse põhimõte, mille kohaselt peab kriminaalasja arutamine olema planeeritud nii, et see toimub katkestusteta. Istungit on lubatud edasi lükata üksnes seadustikus sätestatud juhtudel. Selline menetluse ajaline kokkusurutus on vajalik kahel põhjusel.

4. Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (238 SE) eesmärk on täiendada kriminaalmenetluse seadustikku ja väärteomenetluse seadustikku nii, et need oleksid kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud EL Nõukogu 24. veebruari 2005. aasta raamotsuses 2005/214/JSK rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta. Raamotsuse eesmärgiks on rakendada rahaliste karistuste vastastikust tunnustamist liikmesriikide kohtute või haldusasutuste poolt, samuti tunnustada ja täita kohtuotsuseid ilma täiendavate formaalsusteta täitvas riigis. Eelnõu rakendumisel tiheneb infovahetus liikmesriikide ja pädevate keskasutuste vahel. Rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõte aitab hõlbustada rahalise karistuse täitmist teises liikmesriigis.

5. Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (239 SE) vastuvõtmisel muutub välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemine selgemaks ja efektiivsemaks. Muudatused lähtuvad Eesti soovist ühineda Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 21. novembril 1997 vastu võetud rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooniga. OECD kandidaatriigina peab Eesti liitumiskriteeriumina saavutama täieliku vastavuse konventsiooni nõuetega.

6. Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE) eesmärk on täpsustada kohtunike, väärteomenetluses osalevate kaitsjate ning tsiviil- ja kriminaalmenetluses osalevate lepinguliste esindajate haridusnõudeid ning viia nende nõuete sõnastus kooskõlla haridusvaldkonna terminoloogiaga. Algataja hinnangul ei too tehtavad parandused kaasa põhimõttelisi muudatusi, küll aga muudavad lihtsamaks nimetatud isikute kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamise.

7. Valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) peamine eesmärk on reguleerida kaitseväe ülesehituse, juhtimise ja kasutamise põhimõtted, näha ette, mis tasemel otsustatakse erinevad kaitseväe organisatsiooni puudutavad küsimused ning arvestada meie seadusandluses NATO liikmelisusest tulenevaid vajadusi. Muuhulgas allutab eelnõu kaitseväe juhataja kaitseministrile. Ka reguleerib eelnõu täpsemalt kaitseväe luure tegevust.

8. Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) eesmärk on kaitseväe korralduse seaduse eelnõust tulenevate muudatuste sisseviimine nendesse seadustesse, mille vastuvõtmine Riigikogus nõuab kvalifitseeritud häälteenamust. Teisi seadusi muudetakse kaitseväe korralduse seaduse eelnõu 7. peatükis “Rakendussätted”. Eelnõu tuleb käsitleda vaid seotuna kaitseväe korralduse seaduse eelnõuga.

9. Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE) reguleerib muuhulgas põhjavee kasutust, sätestades, et keskkonnamõju hindamine on nõutav, kui põhjavett võetakse vähemalt 10 miljonit kuupmeetrit aastas. Praegu nõutakse seda juhul, kui põhjavett võetakse üle 200 000 kuupmeetrit aastas. Seega suurendab eelnõu põhjavee kasutuse lubatavat normi (ilma keskkonnamõju hindamata) 50 korda,.

10. Valitsuse algatatud ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE) on põhiosas seotud kõrgharidusstrateegias ja selle rakendussplaanis aastateks 2008-2010 kokkulepitud tegevuste elluviimisega. Seaduse jõustumise korral võib alates 2012. aastast kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks õiguse kõrgharidusstandardis. Algataja hinnangul võib selle tulemusel juhtuda, et mõned koolitusload, aga ka akrediteerimisotsused kehtivad lühema perioodi jooksul, kui nende kehtivusaeg on kehtivate regulatsioonide järgi. Algataja väitel ei too see siiski kaasa õiguskindluse põhimõtte riivet.

12. Valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) peamine eesmärk on lahendada alkoholi käitlemise üle teostatava järelevalvega seonduvad kiireloomulised küsimused. Teiseks lugemiseks hääletati Eestimaa Roheliste fraktsiooni ettepanekul eelnõusse säte, mis seab alkoholimüügile üleriigilise piirangu, lubades kauplustes alkoholi müüa 10st-22ni. Majanduskomisjon on täiendavalt esitanud muudatuse, millega seda piirangut ei kohaldata rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama tollikontrolli tsoonis ja rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardal. Samuti on eelnõusse teise lugemise käigu sisse viidud muudatus, mis võimaldab eksponeerida puskariaparaati riigi- ja munitsipaalmuuseumis ning politsei loal ka eramuuseumis. Lisaks seab eelnõu sisse 50 000 krooni suuruse sunniraha, mida võib sisse nõuda alkoholi käitlemisega seotud ettekirjutuste täitmatajätmise korral.

NB! Täielik päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – keskkonnakomisjoni III istungjärgu kokkuvõtete tegemine RMK Sagadi metsakeskuses.

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Avinurme vallavalitsuses, kohtumine vallavanema ja kohalike ettevõtjatega; tutvumine Ida-Viru lõunapiirkonna maaelu olukorraga ühe valla näitel; tutvumine Avinurme Keskkooliga, haridusprobleemid tänase maaelu tingimustes; IMB Puidutoodete ASi külastamine.

Majanduskomisjonis – Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 tutvustus

Kohtumised, konverentsid, istungid

* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (19.06-21.06) Lissabonis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendi esimeeste konverentsil. Konverentsi keskne arutlusteema on naiste osalemine poliitikas. Ene Ergma on konverentsil kaasettekandja. 

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (18.06-22.06) Bakuus Aserbaidžaani parlamendi 90. aastapäeva üritustel.

* Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb (18.06-19.06) Poolas Saksamaa Liitvabariigi keskkonnaministeeriumi korraldataval Poola riigiametnike koolitusseminaril tutvustamaks Eesti ökoloogilise maksureformi ettevalmistamist.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (16.06-20.06) Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) 46. plenaaristungil.

Ülo Mattheus, 631 6352

18. juuni 2008

Tagasiside