Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Jätkub kolmapäeval pooleli jäänud 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE) ja teiste eelnõude (802 SE), (656 SE) ja (797 SE) menetlemine. Lähemalt eelnõudest vaata kolmapäevases eelinfos.
 
Neljapäevases päevakorras on olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ja 5 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 1 teisel ja 2 esimesel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE), millega sätestatavad muudatused on vajalikud Euroopa Liidu määruse rakendamiseks. Viimase eesmärk on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimine, ärahoidmine ja lõpetamine. Samuti sisaldab eelnõu muudatusi, mis on seotud harrastuslikul kalapüügil kasutavate püügivahendite täpsustamise ja harrastusliku kalapüügi kalastuskaardi elektroonilise andmisega. Eelnõu sisaldab ka kutselise kalapüügivõimaluste vahetuse ja kalalaevastiku registriga seotud nõuete täpsustamist ning nõudeid elektroonilise püügipäeviku juurutamiseks.
 
2. Juhul kui kolmapäeval, 17. novembril lõpetatakse valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE) teine lugemine, toimub neljapäeval 1. novembril eelnõu kolmas lugemine ja  lõpphääletus. Eelnõu eesmärk on muuta maksumenetlus tõhusamaks ja vähendada halduskoormust nii maksuhalduri kui ka maksukohustuslaste jaoks. Intressisummadele kehtestatakse lagi, mille tulemusena ei kasva intressid suuremaks põhivõlast. Samuti täiendatakse seadust muudatustega, mis aitavad maksuhalduril senisest tõhusamalt võidelda maksupettuste vastu. Täiendatakse maksukohustuse täitmist tagavate toimingute osa ja täpsustatakse vaatluse läbiviimise võimalusi.
 
3. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena toimub Eesti rahvastiku tervise arutelu, mille on algatanud sotsiaalkomisjon. Ettekande antud teemal teevad sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Eestis Jarno Habicht.
 
4. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE), mille eesmärk on korrastada kehtivat jälitustegevuse süsteemi, näha ette kindlad alused, mille olemasolul on lubatud teha isiku põhiõigusi riivavaid jälitustoiminguid ja tõhustada nende üle teostatavat järelevalvet. Õiguskomisjon valmistas eelnõu ette teiseks lugemiseks kokku kaheksal korral ja esitas eelnõule 33 muudatusettepanekut. Eelnõu ettevalmistamisel on andnud väga suure panuse õiguskantsler, kelle kirjalikus arvamuses toodud tähelepanekutest tulenevalt on õiguskomisjon eelnõu menetluse käigus muutnud. Eelnõu paremaks muutmisele on kaasa aidanud ka  Riigikohus ja Eesti Advokatuur.
 
5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE), mille eesmärk on luua eeldused digitaalse veoselehe kasutusele võtmiseks metsamaterjali vedajaile. Selleks kaotatakse veoselehe kohustusliku vormi nõue ja antakse võimalus digitaalse veoselehe koostamiseks, kuna ühtsete vorminõuete järgimine samal ajal digitaalsel ja paberil veoselehel ei ole reaalselt teostatav. Eelnõu teine eesmärk on muuta paindlikumaks ja läbipaistvamaks riigimetsas uuendusraiete kavandamise sätted ning kolmandaks likvideerida seaduses ilmnenud vead. Näiteks on ekslikult seadusesse sisse jäänud asutuse nimena keskkonnateenistus.
6. Esimesele lugemisele tuleb Riigikogu liikmete Mai Treiali, Ester Tuiksoo, Toomas Vareki ja Ain Seppiku algatatud riikliku matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (786 SE), eesmärgiks on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009 aastat kehtinud kujul. Algataja kinnitusel oli 2009. aasta eelarves oli matusetoetusteks planeeritud 54,9 miljonit krooni ja toetuse saajaid hinnanguliselt 18 tuhat. Matusetoetuse suurus oli 3000 krooni.
Komisjonides
Keskkonnakomisjonis (kell 14) – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE), ruum L 332.

Majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE).

Väliskomisjonis (kell 13) – Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis ning Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures, asukohaga Pariisis, kutsutud välisminister Urmas Paet ja suursaadik Marten Kokk; õiguskantsleri pöördumine välislepingute ratifitseerimise kohta.

 
Õiguskomisjonis (kell 14) – halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE).
 
Kohtumised
 
Kell 12 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Egiptuse asevälisministri Ahmed Fathalla’ga (väliskomisjonis, ruum L 251).
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitikaosakonna juhataja Marc Nordbergiga.
 
* Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (18.11-21.11) Gruusias Tbilisis Jamestown Foundationi korraldataval teisel rahvusvahelisel konverentsil „Peidetud rahvad, maetud kuritööd: Põhja-Kaukaasia mineviku ja tuleviku vahel”.
* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Merisaar osaleb (18.11-2011) Vilniuses Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee konverentsil, kus käsitletakse kriisi mõju tööhõivele Balti riikides.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 

 

Tagasiside