Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung
Päevakorras on 4 eelnõu.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE), millega täpsustatakse ravimialase haldusmenetluse ja järelevalve korraldust; vähendatakse väikelinnade apteekidele kehtestatud nõudeid, et tagada apteegiteenuse osutamise jätkusuutlikkus väiksema ravimite kasutajaskonnaga piirkondades; kaasajastatakse ravimite müügiloa taotlemise ja hoidmise nõudeid ning antakse seaduse täitmise üle järelevalvet teostavatele ravimiametile ja terviseametile õigus tutvuda järelevalve käigus ka väljastatud retseptidega. Riigi rahaliste vahendite eesmärgipärasema kasutuse eesmärgil defineeritakse ravimi jaemüügihind, millest lähtuvalt Eesti Haigekassa ravimi eest tasumise kohustuse üle võtab; kehtestatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimitele ühesugune kord piirhindade ja hinnakokkulepete rakendamiseks ning antakse sotsiaalministeeriumile võimalus algatada hinnakokkuleppe menetlust, et lüheneksid ravimite reaalse soodustuse jõustumise ajad.
2.Teisel lugemisel onõiguskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE), mille eesmärk on automaatse liiklusjärelevalve ja sellele järgneva kirjaliku hoiatamismenetluse ökonoomsuse, kiiruse ja usaldusväärsuse tõstmine. Eelnõu lihtsustab juriidilisele isikule ja asutustele trahviteate elektroonilise kättetoimetamise korda ja ühtlasi minimeerib trahviteate edastamisel vigade (vale adressaat vms.) esinemise võimalust.
3. Teisel lugemisel onpõhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE), mille eesmärk on tagada isikute kuulumine ainult ühte Eestis registreeritud erakonda ja võimaldada saada aktuaalset ülevaadet erakondade liikmete nimekirjadest. Eelnõu teisele lugemisele esitatud redaktsioon näeb ette, et erakond  peab registreerima muudatused kohtu registriosakonnas kord kvartalis. Juhul, kui erakonna liige on korraga enam kui ühe erakonna liikmete nimekirjas, arvestab kohtu registriosakond isiku sellesse erakonda, mille liikmeks astumise aeg on hilisem.
4. Esimesel lugemisel on Riigikogu kuue fraktsiooni poolt algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE), millega lisanduvad regulatsioonid võimaldavad Riigikogul sekkuda Euroopa Liidu otsustusprotsessi juhul, kui parlamendi arvates on EL institutsioonid rikkunud subsidiaarsuse põhimõtet. Eelnõu kohaselt võetakse otsus põhjendatud arvamuse esitamiseks Euroopa Liidu seadusandliku akti eelnõu mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele vastu Riigikogu täiskogus. Sellekohase otsuse eelnõu esitab täiskogule EL asjade komisjon. Ka võib Riigikogu nõuda Vabariigi Valitsuselt, et see esitaks hagi Euroopa Liidu Kohtule juba vastu võetud Euroopa Liidu akti kohta, juhul kui selles on subsidiaarsuse põhimõtet rikutud. Eelnõu kohaselt esitab sellekohase otsuse eelnõu Riigikogu menetlusse kas alatine komisjon või fraktsioon. Lisaks on Riigikogul, tulenevalt nn sillaklauslist, õigus vaidlustada Euroopa Ülemkogu algatus, millega Euroopa Liidu ülemkogu läheb teatud valdkondades ühehäälse otsustamise põhimõttelt üle kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttele.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(15 min pärast täiskogu istungi lõppu) – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
(kell 14) – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).
 
Õiguskomisjonis (kell 12) – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Väliskomisjonis
(kell 13) – Eesti seisukohad 22. märtsil 2010 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil.

Üritused

Kell 16
– Riigikogu esimees Ene Ergma peab astrofüüsika loengu ROTARY klubis (Hotellis Barons).
 
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb (17.03-19.03) Belgias Brüsselis riigiametnike tutvumisvisiidil NATO peakorterisse Brüsselis ja esindusse Monsis. Arutusele tulevad NATO uus strateegiline kontseptsioon, õhuturbe missioon ja selle tulevik, Eesti roll NATOs ja NATO Afganistanis ning küberdoktriin.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (18.03-20.03) Brüsselis Beneluxi Parlamentidevaheline Konsultatiivnõukogu (Beneluxi parlament) kevadistungil ja Balti Assamblee presiidiumi istungil.

*
Riigikogu liikmed Maret Merisaar (18.03-21.03)  ja Valdur Lahtvee (18.03-21.03) osalevad Hispaanias Barcelonas Euroopa Roheliste Partei nõukogu koosolekul. Maret Merisaar osaleb ka Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni korraldataval debatil „Noored, tööhõive ja sotsiaalne tõrjutus”.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (16.03-18.03) Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomitee istungitel. Arutusel on Moldova, Montenegro, Bulgaaria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania ja Ukraina liikmesriigi kohustuste täitmisega seotud küsimused, samuti Venemaa-Gruusia suhted.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside