Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 4 on kolmandal ja 2 eelnõu teisel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1040 SE), mille üheks eesmärgiks on volitada piirivalveametit otsustama piiripunktis erandina viisa andmist või viisa andmisest keeldumist. Ühtlasi nähakse eelnõuga ette võimalus väljastada erandina piiripunktis viisa välismaalasele, kes küll ei vasta viisa andmise tingimustele, kuid viisa väljastamine on siiski vajalik humaansetel kaalutlustel, riiklikest huvidest lähtuvalt või rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks. Nendel juhtudel võib eelnõu kohaselt piiripunktis erandina viisa anda välismaalasele vaid siseministri otsusel.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1049 SE), milles laiendatakse õiguskantsleri pädevust, andes talle õiguse tegutseda piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli artiklis 3 sätestatud riigi ennetusasutusena. Riigikogule tehtavas ülevaates õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle teeb õiguskantsler edaspidi ülevaate ka oma tegevusest ennetusasutusena piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise vältimiseks.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (1047 SE), millega suurendatakse pikaajalise väljapaistva loomingulise töö eest preemiat saavate isikute arvu seniselt kahelt isikult kolmeni. Ka kasvab alates tulevast aastas välja antava preemia suurus seniselt 300 tuhandelt kroonilt 600 tuhande kroonini.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE), mille peamine eesmärk on ETV ja Eesti Raadio liitmine ühtseks kaasaegseks ringhäälinguks. Eelnõu arutelu on olnud keskendunud ringhäälingunõukogu moodustamise põhimõtetele. Riigikogu hääletas eile eelnõusse taas muudatuse, mis võimaldab nõukogusse kaasata ka eksperte.

5. Teisel lugemisel on 86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE), mille eesmärk on muuta põhiseaduse preambulat, et esile tõsta ja tähtsustada eesti keele tähendust eesti kultuuri ja rahvusliku identiteedi kandjana.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE), mille üheks olulisemaks eesmärgiks on õiguslikult määratleda riigi infosüsteemi koosseis, reguleerida sellesse kuuluvate andmekogude korraldus ning anda õiguslikud alused andmeteenuste osutamiseks ja kasutamiseks. Eelnõuga taotletakse muuta riigi infosüsteemi andmekogud ametkonnakesksetest teenusekeskseteks, tekitada andmevahetuskeskkond, milles sisaldub informatsioon olemasolevate infosüsteemide ja andmekogude kohta ning kus on võimalik jälgida infosüsteemide vahelisi andmevooge. See võimaldab andmekogude haldajatel planeerida tõhusamalt arendustegevusi ja eelarvet ning riigi infosüsteeme koordineerival asutusel analüüsida andmekogude efektiivsust, töötada välja ettepanekuid andmekogude arendamiseks ning uute teenuste avamiseks.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.

Komisjonides

Rahanduskomisjonis – üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1030 SE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Üritused

* Riigikogu maaelukomisjoni liikmed Imre Sooäär (kuni 21.01) ja Tiit Tammsaar (kuni 20.01) osalevad Saksamaal Berliinis kohtumisel Bundestagi tarbijakaitse-, toidu- ja põllumajanduskomisjoniga ning rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil Grüne Woche 2007 ning 14. Ida-Lääne põllumajandusfoorumil.


* Riigikogu riigikatsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni19.01) Kiievis Ukraina parlamendis Verhovna Radas euroatlantilise integratsiooni ja julgeolekupoliitika alastel konsultatsioonidel ning Ivano-Frankivskis tsiviilkaitse küsimusi käsitleval seminaril.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside